δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Electronic payments
Ηλεκτρονικές πληρωμές

Ουρολίδης, Παναγιώτης Μιχαήλ

Nowadays, ICT play an important role in business operation. Now it is considered to necessary for every organization to operate on the Internet and to allow the customers to carry out electronic payments. The electronic payments constitute an application of the Internet with enormous dynamic development. In the years that followed the businesses and citizens are expected to hold the major part of their trade electronically by creating electronic cards and electronic wallets. Nevertheless there are many users who do not execute electronic payments because of the issues of safety. The insecurity and the uncertainty of users on the protection of their personal data, are perhaps the most important restrictive reasons that prevent the spread of electronic commerce. The users in order to execute online transactions, they have to be confident that they are adequately protected and that there is no possibility to be victims of fraud. This study is about electronic payments. Throughout this project an effort to describe the major issues related to electronic payments is made. Initially in order to understand the concept of electronic payments, they are described in the first two chapters concepts such as “electronic commerce” and “electronic money”. These chapters include definitions of these concepts, their characteristics, the species to which they are separated, as well as their legislation in order to regulate the issues relating to them. Then they are presented definitions and discriminations of electronic payments and the most important safety technologies related to electronic commerce, analysing the possibilities and constraints of technologies and there is an extensive reference to the risks of electronic commerce. In chapter 5 they are described the electronic payment systems, the modern methods of payment, the electronic payment systems in Greece and the mobile electronic payments (M-payment systems) and in the final chapter it is presented the European and Greek, legislation around the electronic payments.
Οι τεχνολογίες της κοινωνίας της πληροφορίας έχουν ολοένα και αυξανόμενο αντίκτυπο στη λειτουργία των επιχειρήσεων.Πλέον θεωρείται απαραίτητο για κάθε επιχείρηση να δραστηριοποιείται στο διαδίκτυο και να δίνει την δυνατότητα στους πελάτες να πραγματοποιούν ηλεκτρονικές πληρωμές. . Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές αποτελούν μία εφαρμογή του διαδικτύου με τεράστια δυναμική ανάπτυξης. Στα χρόνια που ακολουθούν οι επιχειρήσεις και οι πολίτες αναμένεται να διεξάγουν το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών τους ηλεκτρονικά, διαθέτοντας ηλεκτρονικές ταυτότητες και ηλεκτρονικά πορτοφόλια. Παρόλα αυτά πολλοί είναι οι χρήστες που δεν πραγματοποιούν ηλεκτρονικές συναλλαγές λόγω ζητημάτων ασφάλειας. Η ανασφάλεια και η αβεβαιότητα των χρηστών σχετικά με την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, αποτελούν ίσως τους σημαντικότερους περιοριστικούς λόγους εξάπλωσης του ηλεκτρονικού εμπορίου.Οι χρήστες προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους στο διαδίκτυο, πρέπει να είναι σίγουροι ότι προστατεύονται κατάλληλα και ότι δεν πρόκειται να πέσουν θύματα απάτης.Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο τις ηλεκτρονικές πληρωμές. Στα πλαίσια της εργασίας αυτής γίνεται μια προσπάθεια περιγραφής των σημαντικότερων θεμάτων που έχουν σχέση με τις ηλεκτρονικές πληρωμές.Αρχικά για να γίνει κατανοητή η έννοια των ηλεκτρονικών πληρωμών, γίνεται στα πρώτα δύο κεφάλαια αναλυτική περιγραφή εννοιών όπως «ηλεκτρονικό εμπόριο» και «ηλεκτρονικό χρήμα». Στα κεφάλαια αυτά περιλαμβάνονται ορισμοί των εννοιών αυτών, τα χαρακτηριστικά τους, τα είδη στα οποία διαχωρίζονται, καθώς και η Νομοθεσία που υπάρχει με σκοπό την ρύθμιση των θεμάτων που έχουν σχέση με αυτά.Στη συνέχεια παρουσιάζονται ορισμοί και διακρίσεις των ηλεκτρονικών πληρωμών και οι σημαντικότερες τεχνολογίες ασφάλειας που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο, αναλύονται οι δυνατότητες και οι περιορισμοί των τεχνολογιών και γίνεται εκτενής αναφορά στους κινδύνους του ηλεκτρονικού εμπορίου. Στο προτελευταίο κεφάλαιο (κεφ. 5) περιγράφονται τα συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών, οι σύγχρονες μέθοδοι πληρωμής, τα ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμών στην Ελλάδα και τα συστήματα κινητών ηλεκτρονικών πληρωμών (m-payment systems) και τέλος παρουσιάζεται η Ευρωπαϊκή, αρχικά, και η Ελληνική, στη συνέχεια, Νομοθεσία γύρω από τις ηλεκτρονικές πληρωμές.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ηλεκτρονικό εμπόριο
Ηλεκτρονικό χρήμα
Electronic signatures
Electronic payments
Ηλεκτρονικές πληρωμές
Protection of personal data
Electronic commerce
Electronic cash
Ηλεκτρονικές υπογραφές
Προστασία προσωπικών δεδομένων

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-11-04T11:56:48Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Πληροφορική και Διοίκηση

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.