Μορφοποίηση οξειδωμένων ινών άνθρακα με το σύμπλοκο παλλαδίου-νιτροπρωσσικου νατρίου: μελέτη της ηλεκτροχημικής τους συμπεριφοράς με κυκλική βολταμμετρία και φασματοσκοπία εμπέδησης

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Modification of carbon fibers with palladium-pentacyano nitrosylferrate: a cyclic voltammetric and impedance spectroscopy study
Μορφοποίηση οξειδωμένων ινών άνθρακα με το σύμπλοκο παλλαδίου-νιτροπρωσσικου νατρίου: μελέτη της ηλεκτροχημικής τους συμπεριφοράς με κυκλική βολταμμετρία και φασματοσκοπία εμπέδησης

Σαμολαδάς, Αντώνιος Γεωργίου

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε η μορφοποίηση οξειδωμένων ινών άνθρακα με τη δημιουργία στην επιφάνεια τους, φιλμ του σύμπλοκου παλλάδιου-νιτροπρωσσικού νατρίου. Τόσο η απόθεση του Παλλάδιου όσο και ο σχηματισμός του σύμπλοκου έγινε με ηλεκτροχημικό τρόπο. Η ηλεκτροχημική συμπεριφορά των μορφοποιημένων ηλεκτροδίων έγινε με τις μεθόδους της κυκλικής βολταμμετρίας και της φασματοσκοπίας εμπέδησης.
Modification of a carbon fiber electrode surface by means of a thin film of palladium pentacyanonitrosylferrate using electrochemical methods is described. The electrochemical behaviour of the modified electrodes have been studied by cyclic voltammetry and impedance spectroscopy.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Μορφοποιημένα ηλεκτρόδια
Cyclic voltammetry
Sodium nitroprusside
Carbon fibers
Φασματοσκοπία εμπέδησης
Κυκλική βολταμμετρία
Modified electrodes
Ινες άνθρακα
Palladium
Impedance spectroscopy
Νιτροπρωσσικό νάτριο
Παλλάδιο

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009-11-05T08:47:15Z
2008


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)