Η χωρο-χρονική εξέλιξη του οικιστικού δικτύου των περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
The spatial and diachronic evolution of residential network of regions Eastern Macedonia's and Thrace's and Central Macedonia's
Η χωρο-χρονική εξέλιξη του οικιστικού δικτύου των περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας

Σαρόγλου, Γεώργιος Χαράλαμπου

Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η παρακολούθηση της διαχρονικής εξέλιξης του οικιστικού δικτύου των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας στην περίοδο των 100 περίπου ετών (απογραφή 1910 – απογραφή 2001), καθώς και μια ολοκληρωμένη γεωγραφική ανάλυση της περιοχής. Το 1913 είναι το έτος προσάρτησης των δύο Περιφερειών στο ελληνικό κράτος. Εξαίρεση, φυσικά, αποτελούν οι νομοί Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου, οι οποίοι προσαρτήθηκαν αργότερα. Με άλλα λόγια, ως αρχική εμφάνιση των οικισμών για τους τρεις προαναφερθέντες νομούς θεωρείται η απογραφή του 1920. Για να επιτευχθεί αυτό έπρεπε να προσδιορισθεί μοναδικά ο κάθε οικισμός σε όλη τη «διάρκεια ζωής» του, δηλαδή κατά την εμφάνισή του στις εθνικές απογραφές. Ουσιαστικά, στόχος ήταν να αποδοθεί ένας κωδικός (ΟΙΚισμού ΑΡιθμός, ΟΙΚΑΡ) στον κάθε οικισμό, που απογράφηκε έστω και μια φορά στην περιοχή μελέτης, ο οποίος να τον προσδιορίζει μοναδικά. Η ερευνητική διαδικασία της κωδικοποίησης των οικισμών έγινε στο περιβάλλον Microsoft Access 2002, με τη βοήθεια βιβλιογραφικών πηγών, χαρτών της ΕΣΥΕ και της ΓΥΣ. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής ήταν η δημιουργία μιας Βάσης Δεδομένων, στην οποία φάνηκαν σημαντικά στοιχεία, όπως η συνεχής εμφάνιση κάποιων οικισμών στο πέρασμα του χρόνου, ενδεχόμενες μετονομασίες οικισμών σε ορισμένες απογραφές, μερικές «μετακινήσεις» οικισμών από έναν ΟΤΑ σε κάποιον όμορο, περιπτώσεις εγκατάλειψης οικισμών σε μία ή και περισσότερες απογραφές (π.χ. λόγω σεισμών). Ωστόσο, υπήρξαν και άλλες παράμετροι (π.χ. μέσο πληθυσμιακό μέγεθος, πυκνότητα κατοίκησης), οι οποίες ελήφθησαν υπόψη για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων σχετικών με τη γεωγραφική δυναμική των δύο Περιφερειών. Επιπρόσθετα, έγινε χαρτογράφηση των σημαντικότερων γεωγραφικών φαινομένων σε περιβάλλον ArcGIS 9.2 / ArcMAP.
The subject of the present study is the surveillance of the diachronic evolution of residential network of Regions Eastern Macedonia’s and Thrace’s and Central Macedonia’s during the last 100 years approximately (census 1910 –census 2001), as well as a completed geographic analysis of this area. In 1913 is the year of annexation of two Regions in the greek state. Exception, of course, constitute the prefectures of Xanthi, Rodopi and Evros, which they annexed later. In other words, as a initial appearance of the settlements in those prefectures is regarded the census of 1920. In order to achieve this attempt, it should be determined uniquely every single settlement in the “duration of his life”, at his appearance in every national census. Substantially, the aim was to attribute a code (“ΟΙΚΑΡ”) in each settlement, which recorded at least one time in the area of research and determines him uniquely. The inquiring process of coding the settlements took place in Microsoft Access 2002, using bibliographic sources, maps from National Statistical Service of Greece and Hellenic Military Geographical Service. The result of this process was the creation of a database containing significant elements, such as the continuous appearance of certain settlements in the passage of time, possible renaming of settlements in certain censuses, certain “locomotions” of settlements from a certain Local Authority (“OTA”) in an adjacent, cases of abandonment of settlements in one or even more censuses (for example as a reason of earthquakes). However, there were also other parameters (for example medium demographic size, density of population), that were taken into consideration for receiving useful conclusions relative with the geographic dynamic of two Regions. Moreover, there was a mapping of the most important geographic phenomena in ArcGIS 9.2 / ArcMAP.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Geographic analysis
Οικιστικό δίκτυο
Θεματικοί χάρτες
Γεωγραφική ανάλυση
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Thematic maps
Region of Central Macedonia
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Residential network
Region of Eastern Macedonia and Thrace

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-11-05T09:37:54Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.