Διαφοροποίηση ποικιλιών καπνού (Nicotiana tabacum) ως προς την πρόσληψη καδμίου και ψευδαργύρου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Increased cadmium concentrations affect growth and development among 17 different tobacco (Nicotiana tabacum) cultivars
Διαφοροποίηση ποικιλιών καπνού (Nicotiana tabacum) ως προς την πρόσληψη καδμίου και ψευδαργύρου

Βασιλειάδου, Σουλτάνα Γεωργίου

Cadmium (Cd) is a toxic trace metal pollutant for humans, animals, and plants. One of the ways for getting in the human body is through the plants which many of them can accumulate Cd in high amounts such as tobacco. In the present study the effect of different concentrations of Cd was determined in 17 tobacco cultivars in pots. The objectives of this study were to investigate: (1) the effects of Cd on the growth and development of different tobacco cultivars, (2) the differences among tobacco cultivars in Cd concentration and uptake, (3) the interactions between Cd and Zn with respect to concentration and uptake. Cd level affected the number of leaves, plant height, dry matter accumulation and there were differences among the different cultivars that were used. Furthermore, some cultivars showed higher reduction in growth than others indicating that they are more sensitive to Cd level in the soil. Moreover, differences existed among the cultivars for Cd concentration and uptake. There were also negative correlations between Cd concentration and Zn concentration and as Cd accumulation increased, Zn accumulation decreased, and showing that the two heavy metals were antagonistic. These results suggest that tobacco cultivars differed greatly in growth and development responses to Cd and in concentration and uptake of Cd and Zn. In addition it is possible to lower Cd content in tobacco through cultivar selection and breeding at sites where Cd concentration in tobacco exceeds the maximum permissible concentration.
Το Cd είναι ένα από τα βαρέα μέταλλα που απελευθερώνεται στο περιβάλλον από τις βιομηχανίες και από τα φωσφορικά λιπάσματα. Δεν συμμετέχει σε καμία λειτουργία των ζωντανών οργανισμών και είναι ιδιαίτερα τοξικό για τους ζωντανούς οργανισμούς επίσης μέσω της τροφικής αλυσίδας μεταφέρεται στον άνθρωπο με αποτέλεσμα να παρατηρούνται τοξικότητες σε ομάδες του πληθυσμού που εκτίθενται σε υψηλές συγκεντρώσεις Cd. Η επίδραση του Cd σε διαφορετικές ποικιλίες καπνού (Nicotiana tabacum) δεν έχει μελετηθεί επαρκώς και ειδικά σε ποικιλίες που καλλιεργούνται στην Ελλάδα άλλα και σε άλλες χώρες. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν 17 ποικιλίες με διαφορετική προέλευση και μελετήθηκε: • η επίδραση του Cd στην αύξηση και ανάπτυξη διαφορετικών ποικιλιών καπνού • η επίδραση της συγκέντρωσης του Cd στην πρόσληψη από τα φυτά και στη συγκέντρωση του εντός των φύλλων • η αλληλεπίδραση μεταξύ Cd και Zn σε σχέση με την πρόσληψη και τη συγκέντρωση του Cd To πείραμα πραγματοποιήθηκε σε φυτοδοχεία με έδαφος είναι μέσης σύστασης (αμμοπηλώδες). Οι επεμβάσεις με Cd επηρέασαν όλα τα χαρακτηριστικά που μελετήθηκαν. Επιπρόσθετα, και οι ποικιλίες επηρέασαν όλα τα χαρακτηριστικά που μελετήθηκαν. Αντίθετα, η αλληλεπίδραση μεταξύ των ποικιλιών και των επιπέδων του Cd επηρέασε μόνο τη συγκέντρωση του Cd και την πρόσληψη του, δείχνοντας ότι η επίδραση του Cd στη συγκέντρωση και στην πρόσληψη του διαφοροποιούνταν μεταξύ των ποικιλιών. Μερικές ποικιλίες έδειξαν μεγαλύτερη ανάσχεση της αύξησης τους δείχνοντας έτσι ότι ήταν πιο ευαίσθητες σε σχέση με άλλες στα επίπεδα Cd του εδάφους. Παρατηρήθηκε επίσης αρνητική συσχέτιση μεταξύ της συγκέντρωσης Cd και ψευδαργύρου. Επομένως είναι δυνατό να καλλιεργηθούν ποικιλίες καπνού που να προσλαμβάνουν λιγότερο Cd και επίσης ποικιλίες που προσλαμβάνουν περισσότερο Cd να χρησιμοποιηθούν για την απομάκρυνση υψηλών ποσοτήτων Cd από επιβαρυμένα εδάφη με σκοπό τη βελτίωση τους.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Cadmium
Αccumulation
Plant development
tobacco (Nicotiana tabacum L.)
Zinc

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-11-05T10:04:57Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γεωπονική Σχολή

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.