Το δικαίωμα νομίμου άμυνας κατά το άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Υπάρχει δικαίωμα προληπτικής άμυνας;

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
The right of legal use of force according to ar 51 of the chapter of U.N.: is exist the right on preventive defense?
Το δικαίωμα νομίμου άμυνας κατά το άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Υπάρχει δικαίωμα προληπτικής άμυνας;

Πανάρετος, Δημήτριος Αναστασίου

Στην διεθνή πολιτική η σχέση δικαίου και ισχύος δεν είναι τόσο διακριτή όσο είναι στο εσωτερικό δίκαιο. Είναι η νόμιμη χρήση βίας σαφής και ορισμένη έννοια; Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι συναρτάται από τις εκάστοτε ανάγκες διεθνούς ασφαλείας . Επί του παρόντος, κριτήριο της νομιμότητας χρήσης βίας συνιστά πρωτίστως ο Καταστατικός Χάρτης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (Άρθρο 2 παρ. 1 και 4, Άρθρο 51). Κάθε αίτημα χρήσης βίας εξετάζεται ως προς την νομιμότητα του από το Συμβούλιο Ασφαλείας. Μετά τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, ετέθη το ζήτημα της νόμιμης χρήσης βίας για αμυντικούς σκοπούς, χωρίς την διαδικασία εξέτασης του αιτήματος χρήσης βίας από το Συμβούλιο Ασφαλείας και περαιτέρω της προληπτικής χρήσης βίας για την αποτροπή μελλοντικών επιθέσεων.
In international politics, the relationship between of law and power is not as distinct as it is within law. Has the lawful use of force clear and certain meaning? Has been said that depends on the individual needs of international security. Currently, test the legality of use of violence is primarily the Charter of the United Nations (Article 2 paragraph 1 and 4, Article 51). Any request for use of force is envisaged as to the legality of the SecurityCouncil. After the events of 11 September 2001, came the question of legitimate use of force for defensive purposes, without the examination of the application of use of force by the Security Council and further preventive use of force to prevent future attacks.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Use of force in international relations
Προληπτική χρήση βίας
Χρήση βίας στις διεθνείς σχέσεις
Προϋποθέσεις νομίμου άμυνας
Preventive use of force
Purposes of legal use of force

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2008
2009-11-05T10:54:30Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)