The role of pulp microcirculation to the thermal behaviour of the dentin pulp complex. An in vitro model

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Ο ρόλος της πολφικής μικροκυκλοφορίας στη θερμική συμπεριφορά του συστήματος οδοντίνης πολφού. Πειραματικό μοντέλο in vitro.
The role of pulp microcirculation to the thermal behaviour of the dentin pulp complex. An in vitro model

Κωδωνάς, Κωνσταντίνος Χαρίλαου

Σκοπός της συγκεκριμένης εργαστηριακής έρευνας ήταν ο προσδιορισμός των παραγόντων που καθορίζουν τη θερμική συμπεριφορά των δοντιών κατά την επίδραση διαφόρων τυποποιημένων ή μη εξωτερικών θερμικών ερεθισμάτων.Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν δεκαπέντε εξαγχθέντα ακέραια δόντια, 5 κυνόδοντες, 5 κεντρικοί τομείς και 5 πλάγιοι τομείς της άνω γνάθου. Στην εξωτερική επιφάνεια των δοντιών εφαρμόστηκαν μια σειρά από τυποποιημένα και μη τυποποιημένα ερεθίσματα. Για κάθε δόντι πραγματοποιήθηκε σειρά μετρήσεων της αύξησης της ενδοπολφικής θερμοκρασίας που προκαλούσαν τα ερεθίσματα αυτά. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε μια νέα πειραματική διάταξη. Η διάταξη αυτή επέτρεπε την κυκλοφορία αποσταγμένου νερού 37ºC στο εσωτερικό του μυλικού θαλάμου των δοντιών προσομοιάζοντας έτσι την πολφική μικροκυκλοφορία. Τα βασικά συμπεράσματα της συγκεκριμένης έρευνας είναι τα εξής: Εφόσον η συγκεκριμένη πειραματική διάταξη παρέχει επαναλαμβανόμενες μετρήσεις, τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια για τη μελέτη των παραγόντων που καθορίζουν τη θερμική συμπεριφορά των δοντιών κατά την επίδραση εξωτερικών θερμικών ερεθισμάτων.Παράλληλα, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη όταν μελετάται η επίδραση θερμικών ερεθισμάτων στα δόντια in vitro, να συνυπολογίζεται πέρα από την ένταση του ερεθίσματος, το πάχος των οδοντικών ιστών και ιδιαίτερα, η ύπαρξη ή όχι ροής υγρού ενδομυλικά. Τέλος, γίνεται φανερό πως η εφαρμογή κάποιων μη τυποποιημένων ερεθισμάτων που παράγονται από σύγχρονες συσκευές που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία της λεύκανσης μπορεί, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να προκαλέσει βλάβη στο σύστημα οδοντίνης πολφού.
Objectives. The purpose of this in vitro study was to measure intrapulpal temperature rise during light activated bleaching.MethodsA pilot study was conducted firstly in order to determine factors influencing results of in vitro pulp temperature rise assessment. This part of the study evaluated temperature changes in the pulp chamber of 5 upper maxillary central incisors, 5 maxillary lateral incisors and 5 maxillary canines, induced by the application of a specially modified soldering iron to their external surface. For this purpose a new in vitro model was used.This model allowed the circulation of 37ºC distilled water inside pulp chamber, resembling pulp microcirculation. The same model was used in order to measure intrapulpal temperature rise during light activated bleaching. Light curing units used were a conventional halogen (A; light intensity 650mW/cm2), two high intensity halogen lamps ( B; light intensity 1200mW/cm2 & C; 2300mW/cm2), a plasma arc curing light (D; mW/cm2), a mercury metal halide light (E; mW/cm2) and a diode laser (F; 2000 mW/cm2).ResultsApart from outer stimulus, dental tissue thickness and water flow inside pulp chamber proved to be major factors influencing results of in vitro pulp temperature rise assessment. In detail maximum temperature changes varied significantly depending on the external stimulus applied, circulation of water inside pulp chamber and type of tooth:0-6ºC (A), 0-15ºC (B), 0-19ºC (C), 0-8ºC (D), 0-10ºC (E), 0-39ºC (F).The present study suggests that the temperature rise within all groups of teeth was below the critical point of 10ºC, under normal conditions of water flow inside pulp chamber.Nevertheless, it is more than obvious that teeth with smaller amount of dental tissues are susceptible to pulp damage during light activated bleaching. Additionally, the differences between measurements done with and without water flow inside pulp chamber evidence the important role of blood microcirculation as a cooling agent for the dentin pulp complex.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Dentin pulp complex
Πολφική μικροκυκλοφορία
Θερμικό ερέθισμα
Pulp microcirculation
Σύστημα οδοντίνης πολφού
Thermal stimuli

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-11-05T12:07:07Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Οδοντιατρική Σχολή

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.