Ο ρόλος του χορού στα θρησκευτικά δρώμενα της κλασσικής αρχαιότητας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
The role of dance in the religious activities of classical antiquity
Ο ρόλος του χορού στα θρησκευτικά δρώμενα της κλασσικής αρχαιότητας

Παπαϊωάννου, Χριστίνα Στέργιου

Dance is an ecumenical and historical phenomenon. The Greek people, characterized by intensive intellectual curiosity, took up with the art of dance as early as ancient years. Indeed, in classical Greece it was generally believed that dance constituted a form of the divine will and intervention in human things. Thus, in classical antiquity many were the gods to be related with dancing, mainly Apollo and Dionysus, but Artemis, Kybele, Demeter, and the latter’s daughter Persephone, as well. During this period, dance constituted a fundamental feature of all mystic cults, through which humans sought assistance from gods. More specifically, in the mystic ceremonies performed this era, there always participated a group of mystics who, by means of a sacred circular dance applicable to the style of each god, were led to perfection and spiritual liberation. Thus, the religious dances of this period were performed in all respect, while the dancers reached such an ecstatic state, that they believed to be identified with the spirit of the god each time worshiped.The most important mysteries of pan-Hellenic acknowledgment, in which dance played a rather significant role in the participants’ initiation, were the Cretan, the mysteries of Great Mother Rhea-Gaia, the Korybantic, the mysteries of the Labyrinthic, the Orphean, the Eleusinian, the Kabeirian and the Dionysian mysteries. Among the most well known religious dances were the Dithyramb, Partheneia, Geranos, Hyporchema, Paean, Kalathiskos, Kyklios dance and Tyrvasia. The present study investigated the role of the dance in the context of religious activities of classical antiquity. The conclusions of the present paper concern the broader role of dance in Greece during classical times and establish its significance as a means of spiritual elevation of humans. Thus, it can be maintained that dance in classical antiquity constituted an indispensable part of the mysteries and was closely related to the worship of gods.
O χορός είναι φαινόμενο οικουμενικό και διαχρονικό. Οι Έλληνες, λαός με έντονη πνευματική περιέργεια, ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με την τέχνη του χορού από την αρχαιότητα ακόμη.Στην κλασική Ελλάδα μάλιστα, υπήρχε διάχυτη η πεποίθηση πως ο χορός ήταν μία έκφανση της θεϊκής θέλησης και παρέμβασης στα ανθρώπινα πράγματα. Έτσι στην κλασική αρχαιότητα, δεν ήταν λίγοι οι θεοί που συνδέθηκαν με το χορό, όπως πρωτίστως ο Απόλλωνας και ο Διόνυσος, αλλά και η Άρτεμης, η Κυβέλη, η Δήμητρα, καθώς και η κόρη της Περσεφόνη. Ο χορός την περίοδο αυτή αποτέλεσε βασικό συστατικό κάθε μυστηριακής λατρείας μέσω της οποίας οι άνθρωποι επεδίωκαν τη βοήθεια των θεών. Συγκεκριμένα, στην τέλεση των μυστηρίων της κλασικής περιόδου συμμετείχε πάντοτε μία ομάδα μυημένων οι οποίοι, τελώντας έναν ιερό κυκλικό χορό που ακολουθούσε το ύφος του κάθε θεού, οδηγούνταν στην τελείωση και την πνευματική ελευθερία. Οι θρησκευτικοί χοροί της εν λόγω περιόδου, λοιπόν, τελούνταν με μεγάλο σεβασμό, ενώ οι χορευτές οδηγούνταν σε τέτοια ιερή έκσταση, ώστε πίστευαν ότι ταυτίζονταν με το πνεύμα της λατρευόμενης θεότητας. Τα πιο σημαντικά μυστήρια πανελλήνιας εμβέλειας στα οποία ο θρησκευτικός χορός διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο στη μύηση των πιστών ήταν τα Κρητικά, τα μυστήρια της μεγάλης Θεάς Ρέας, τα Κορυβαντικά, τα Λαβυρινθικά, τα Ορφικά, τα Ελευσίνια, τα Καβείρια και τέλος τα Διονυσιακά μυστήρια.Στην μελέτη αυτή διερευνήθηκε ο ρόλος του χορού στα θρησκευτικά δρώμενα της κλασικής αρχαιότητας. Τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η παρούσα έρευνα αφορούν στον ευρύτερο ρόλο του χορού στην κλασική Ελλάδα και αναδεικνύουν τη σημασία του ως μέσο ψυχικής ανύψωσης του ανθρώπου. Μπορεί, συνεπώς να ειπωθεί ότι ο χορός στη κλασική αρχαιότητα ήταν αναπόσπαστο κομμάτι των μυστηρίων και είχε άμεση σχέση με τη λατρεία των θεών.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Αρχαία ελληνικά μυστήρια
Θρησκεία
Ceremonies
Χορός
Gods
Classical antiquity
Religious
Τελετές
Dance
Ancient greek mysteries
Κλασσική αρχαιότητα
Θεοί

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-11-05T12:53:01Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.