Επίδραση του φυτού ξενιστή στη βιολογία και οικολογία του ρόδινου σκουληκιού του βαμβακιού Pectinophora gossypiella καθώς και ανάπτυξης του παρασιτοειδούς Bracon brevicornis στο εργαστήριο

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Effect of host plant in biology and ecology of pink bollworm Pectinophora gossypiella and development of the parasitoid Bracon brevicornis under laboratory conditions
Επίδραση του φυτού ξενιστή στη βιολογία και οικολογία του ρόδινου σκουληκιού του βαμβακιού Pectinophora gossypiella καθώς και ανάπτυξης του παρασιτοειδούς Bracon brevicornis στο εργαστήριο

Σαμαρά, Μαρία Ιωάννη

The pink bollworn Pectinophora gossypiella (Saunders) is a major pest in many cotton producing countries including Greece. In the present thesis, certain aspects of the biology and ecology of pink bollworm were studied.Oviposition and infestation of pink bollworm to two cotton varieties (Rokka and Sandral were determined. The cultivars had different shape of leaves. Oviposition and infestation was low till the end of August and increased rapidly thereafter. The pink ballworm survival, larva and pupa development, fecundity of adults did not differ significantly between the two varieties. The mean number of eggs oviposited on bolls differ among the cultivars and eggs were oviposited mainly under the calyx of the bolls. Certain biological and demographic parametres of the parasitoid Bracon brevicornis (Wesmuel) were studied under laboratory conditions, when reared on pink bollworm larvap.
Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή μελετήθηκε η επίδραση του φυτού ξενιστή στη βιολογία και οικολογία του ρόδινου σκουληκιού Pectinophora gossypiella (Saunders) (Lepidoptera: Gelechiidae). Όπως επίσης μελετήθηκε η ανάπτυξη του παρασιτοειδούς Bracon brevicornis (Wesmael) (Hymenoptera: Braconidae) στο ρόδινο σκουληκιού του βαμβακιού. Η διεξαγωγή των πειραμάτων πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ζωολογίας και Παρασιτολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), στο Αγρόκτημα του Α.Π.Θ. και σε αγρό στην περιοχή της Επανομής Θεσσαλονίκης. Η χρονική εξέλιξη της ωοτοκίας και της προσβολής του ρόδινου σκουληκιού μελετήθηκε στον αγρό σε δύο ποικιλίες βαμβακιού την Rokka, με δακτυλιοειδές τύπο φυλλώματος (okra-leaf), και την Sandra με κανονικό τύπο φυλλώματος (normal-leaf) κατά την καλλιεργητική περίοδο του 2005 στην Επανομή Θεσσαλονίκης. Η ωοτοκία του ρόδινου σκουληκιού παρατηρήθηκε σχεδόν σε όλα τα σημεία του καρυδιού και στις δυο ποικιλίες. Παρόλο τα διαφορετικά μορφολογικά χαρακτηριστικά (το σχήμα του φύλλου, πυκνότητα τριχώματος στο έλασμα του φύλλου, μήκος και πλάτος φύλλου, μέγεθος καρυδιού και μορφολογία κάλυκα) των ποικιλιών, το ποσοστό ωοτοκημένων και προσβεβλημένων καρυδιών ήταν παρόμοιο και στις δυο ποικιλίες βαμβακιού. Χαμηλά ποσοστά ωοτοκίας παρατηρήθηκαν μέχρι τα τέλη Αυγούστου, ενώ στη συνέχεια τα ποσοστά ωοτοκίας αυξήθηκαν ραγδαία. Ο αριθμός όμως αυγών ανά καρύδι ήταν σημαντικά μεγαλύτερος στην ποικιλία Sandra από την Rokka συνολικά στην καλλιεργητική περίοδο. Η διαφορά αυτή ίσως να οφείλεται στο λείο και εφαρμοστό κάλυκα της ποικιλίας Rokka, αφού ο κάλυκας του καρυδιού ήταν η προτιμώμενη θέση για ωοτοκία από το ρόδινο σκουλήκι. Στις υπόλοιπες θέσεις ωοτοκίας του καρυδιού μόνο στο μίσχο παρατηρήθηκαν διαφορές, όπου ο μέσος όρος αυγών ανά καρύδι ήταν σχετικά μικρός. Ο μέσος όρος προνυμφών ανά καρύδι κατά την διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου δεν διέφερε στατιστικώς σημαντικά μεταξύ των ποικιλιών. Η επιβίωση των προνυμφών και η διάρκεια του σταδίου της νύμφωσης δεν διέφερε στατιστικώς σημαντικά μεταξύ των ποικιλιών. Ο μέσος όρος βάρους της νύμφης ήταν σημαντικά μεγαλύτερος στα θηλυκά άτομα, αλλά δεν διέφερε στατιστικώς σημαντικά μεταξύ των ποικιλιών. Επίσης, στατιστικώς σημαντικές διαφορές δεν παρατηρήθηκαν στο μέσο όρο βάρους του σύσπορου βαμβακιού μεταξύ των ποικιλιών και ανά κατηγορία προσβολής από το ρόδινο σκουλήκι. Θετική συσχέτιση διαπιστώθηκε μεταξύ του μέσου όρου βάρους του σύσπορου βαμβακιού και του αριθμού των αυγών ανά καρύδι. Συσχέτιση μεταξύ του αριθμού των συλλήψεων στις παγίδες και της ωοτοκίας (ποσοστό ωοτοκημένων καρυδιών) ή της προσβολής (ποσοστό προσβεβλημένων καρυδιών) δεν παρατηρήθηκε. Στο εργαστήριο, μελετήθηκε η ανάπτυξη και η επιβίωση του ρόδινου σκουληκιού σε καρύδια των δυο ποικιλιών. Η μέση διάρκεια ανάπτυξης και η επιβίωση των προνυμφών δε διέφερε στατιστικώς σημαντικά μεταξύ των ποικιλιών Rokka και Sandra. Το βάρος της νύμφης και το ποσοστό θνησιμότητας της νύμφης δεν επηρεάστηκε από την ποικιλία του βαμβακιού. Η ωοπαραγωγή και η εκκόλαψη των αυγών δεν επηρεάστηκε από την ποικιλία, στην οποία διαχείμασαν οι προνύμφες του ρόδινου σκουληκιού. Τα ενήλικα θηλυκά της διαχειμάζουσας γενεάς του ρόδινου σκουληκιού είχαν παρόμοια περίοδο προωτοκίας, περίοδο ωοτοκίας, ωοπαραγωγή και διάρκεια ζωής των ενηλίκων. Το παρασιτοειδές B. brevicornis βρέθηκε στον πειραματικό αγρό της Επανομής κατά την καλλιεργητική περίοδο του 2005 και συγκεκριμένα κατά την ανθοφορία της καλλιέργειας του βαμβακιού, να παρασιτεί αναπτυγμένες προνύμφες του ρόδινου σκουληκιού. Στο εργαστήριο, μελετήθηκαν βιολογικοί παράμετροι του B. brevicornis με ξενιστή το ρόδινο σκουλήκι. Η επιβίωση των ενηλίκων και η ωοπαραγωγή του B. brevicornis, η ανάπτυξη των ανήλικων σταδίων του μελετήθηκαν σε συνθήκες εργαστηρίου (27 ± 1 0C και σε φωτοπερίοδο 16 ώρες φως: 8 ώρες σκοτάδι) με ξενιστή αναπτυγμένες προνύμφες (4ου σταδίου) του ρόδινου σκουληκιού του βαμβακιού. Η μέση διάρκεια ανάπτυξης από το αυγό - ενήλικο ήταν 9,12 ημέρες και η μέση ωοπαραγωγή ήταν 439,54 αυγά στη διάρκεια ζωής του ενήλικου θηλυκού. Τα περισσότερα αυγά αποτέθηκαν στην κοιλιακή ζώνη της προνύμφης του ρόδινου σκουληκιού και κυρίως στην κοιλία του σώματος του ξενιστή. Η μέση διάρκεια ζωής των ενήλικων διέφερε στατιστικώς σημαντικά μεταξύ των δυο φύλων.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Pectinophora gossypiella
Παρασιτοειδής
Parasitoid
Pink bollworm
Ξενιστής
Bracon brevicornis
Ρόδινο σκουλήκι

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-11-06T09:02:48Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γεωπονική Σχολή

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)