Έρευνα του υδατικού δυναμικού και των δυνατοτήτων αξιοποίησης του χείμαρρου "Ποταμούλι" Ν.Γρεβενών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Research on the water supply and the utilisation potentials of "Potamouli" torrent in Grevena district
Έρευνα του υδατικού δυναμικού και των δυνατοτήτων αξιοποίησης του χείμαρρου "Ποταμούλι" Ν.Γρεβενών

Παντοπούλου, Στεργιανή Παντελή

Το νερό είναι ένα από τα βασικά "κοινωνικά αγαθά", αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του οικοσυστήματος μέσα στο οποίο ζει ο άνθρωπος αλλά και ουσιώδες χαρακτηριστικό του φυσικού περιβάλλοντος. Η συνεχής αύξηση του πλυθησμού και η μεγάλη βιομηχανική ανάπτυξη έχουν οδηγήσει στην υπερβολική εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, με συνέπεια την εξάντληση τους και την καταστροφή τους. Στο επίκεντρο αυτών των εντατικών εκμεταλλεύσεων, τα τελευταία χρόνια, βρίσκεται και το υδατικό δυναμικό. Αντικείμενο της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής είναι: "Η διερεύνηση των δυνατοτήτων βέλτιστης χωροχρονικής διαχείρισης του υδατικού δυναμικού του χειμάρρου Ποταμούλι με χειμαρρικά, περιβαλλοντικά, δασικά και κοινωνικά κριτήρια. Από τα αντικείμενα της παρούσας διατριβής προκύπτει ότι βασικοί στόχοι της είναι ο προσδιορισμός των μορφομετρικών χαρακτηριστικών, των βασικών παραγόντων που καθορίζουν το χειμαρρικό περιβάλλον της λεκάνης απορροής και η ανάπτυξη τρόπων αξιοποίησης του υδατικού πλεονάσματος του χειμάρου. Αρα βασικό στοιχείο του συστήματος ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων του χειμμάρου Ποταμούλι είναι η ελεγχόμενη ταμίευη και αξιοποίηση του καταστροφικού τμήματος των πλημμυρικών αιχμών.
Water is one of the most basic public and common goods, and it constitutes an inseparable part of any ecosystem humans live in. Moreover, it is an essential element of the natural environment. The constant population growth and the vast industrial development have led to the excessive exploitation of the natural resources, resulting their exhaustion and destruction. Among the targets of this intensive exploitation are also our planet's water supplies. The topic of this dissertation paper is "Researching the possibilities of efficient chorochronic management of the Potamouli torrent water supply, using torrential, forestal and social criteria. The objectives of the dissertation are the definition of the morphometric characteristics, the definition of the basis factors that determine the torrential environment of the emanation basin, and the suggestion of utilizing methods of the water surplus of the torrent. As it is clear, the basic element for rationally managing the water supplies of the Potamouli torrent, is the controlled and regulated water thrift and the utilisation of the catastrophic part of the avalanche points.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Χειμαρρικό περιβάλλον
Managing
Αξιοποίηση
Ταμίευση
Water supply
Utilise
Υδατικό δυναμικό
Torrential environment
Διαχείριση
Πλημμυρική αιχμή
Avalanche point
Water thrift

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-11-06T09:43:16Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.