Ο ρόλος της έκκρισης HLA-G από τα ανθρώπινα έμβρυα στην επιτυχία της εξωσωματικής γονιμοποίησης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
The role of secretion of HLA-G by human embryos in InVitro fertilization's success
Ο ρόλος της έκκρισης HLA-G από τα ανθρώπινα έμβρυα στην επιτυχία της εξωσωματικής γονιμοποίησης

Κατσιφοδήμου, Μαρία Χριστόδουλου

Identification of chemical markers in human embryo culture media that relate to embryo quality and implantation potential could be an invaluable tool in embryo selection for transfer. Embryonic secretion of soluble human leukocyte antigen G (sHLA-G) has been postulated to be a marker for ‘embryonic competence’. This study examines sHLA-G concentrations in day 3 culture media droplets of embryos that were selected for transfer, as well as those being cryopreserved. A total of 193 embryo culture supernatants from 64 patients were assayed. Soluble HLA-G was detected in 103 of the 193 samples tested. In the 49 transfers in which at least one embryo selected for embryo transfer was positive for sHLA-G, the pregnancy rate was 49% (24/49).In contrast, patients receiving only embryos that were negative for sHLA-G had both a lower pregnancy rate of 7,7% (1/13). Expression of sHLA-G was also related to increasing cell stage. Concentration of sHLA-G in embryo culture media was variable and in the low range (1-8 ng/ml). These data suggest an association between implantation potential and embryonic secretion of sHLA-G. The commercial assay kit utilized allowed for same day assessment of sHLA-G secretion. Addition of sHLA-G status to traditional morphological criteria may be useful as a clinical tool for embryo selection.
Η αναγνώριση χημικών δεικτών σε μέσα καλλιέργειας εμβρύων που σχετίζονται με την ποιότητα του εμβρύου και την πιθανότητα εμφύτευσης θα μπορούσε να είναι ένα αξιόλογο εργαλείο στην επιλογή του εμβρύου για εμβρυομεταφορά. Η εμβρυική έκκριση διαλυτού αντιγόνου G των ανθρώπινων λευκοκυττάρων (human leukocyte antigen G sHLA-G) φαίνεται να είναι ένας μάρτυρας ‘εμβρυικής ικανότητας’. Αυτή η μελέτη διερευνά τις συγκεντρώσεις του sHLA-G στα σταγονίδια μέσων καλλιέργειας 3ης ημέρας εμβρύων που επιλέχθηκαν για μεταφορά, καθώς και αυτών που καταψύχθηκαν. Μετρήθηκε ένα σύνολο 193 υπερκείμενων μέσων καλλιέργειας από 64 γυναίκες. Διαλυτό HLA-G ανιχνεύτηκε σε 103 από τα 193 δείγματα που ελέγχθηκαν. Σε 49 μεταφορές στις οποίες μεταφέρθηκε τουλάχιστον ένα έμβρυο θετικό ως προς το sHLA-G, το ποσοστό εγκυμοσύνης ήταν 49% (24/49). Αντίθετα, γυναίκες που έλαβαν μόνο έμβρυα που ήταν αρνητικά για το sHLA-G είχαν ένα χαμηλότερο ποσοστό εγκυμοσύνης 7,7% (1/13). Η έκφραση του sHLA-G επίσης σχετιζόταν θετικά με αυξανόμενη κυτταρική φάση. Η συγκέντρωση του sHLA-G στα μέσα καλλιέργειας εμβρύων ποικίλλει και σε χαμηλό εύρος (1-8 ng/ml). Τα δεδομένα υποδεικνύουν μια σχέση μεταξύ πιθανότητας εμφύτευσης και εμβρυικής έκκρισης του sHLA-G. Η εμπορική συσκευασία ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκε επέτρεψε τη μέτρηση έκκρισης του sHLA-G την ίδια ημέρα. Η προσθήκη της μέτρησης του sHLA-G στα παραδοσιακά μορφολογικά κριτήρια μπορεί να είναι χρήσιμη ως κλινικό εργαλείο για την επιλογή των εμβρύων.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Pregnancy
Καλλιέργεια εμβρύων
Embryo
Implanation
Διαλυτό HLA-G
Soluble HLA-G
Embryo culture
Εμβρυο
Εμφύτευση
IVF
Εξωσωματική γονιμοποίηση
Εγκυμοσύνη

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008
2009-11-06T11:06:16Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Βιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.