Οι μέθοδοι της αποκλίνουσας παραγωγικότητας και του παραγγέλματος στο δημοτικό

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
The methods of divergent thought and commands in elementary school
Οι μέθοδοι της αποκλίνουσας παραγωγικότητας και του παραγγέλματος στο δημοτικό

Καραγεώργου, Αναστασία Βασιλείου

Ο σκοπός της παρούσας έρευνάς της ήταν να αξιολογηθεί η μέθοδος διδασκαλίας της αποκλίνουσας παραγωγικότητα, ως της το βαθμό συμβολής της στην ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων της πετοσφαίρισης, και ως της την επίδραση στην εσωτερική – εξωτερική παρακίνηση των μαθητών. Στην 1η έρευνα συμμετείχαν 329 μαθητές ενώ στη 2η έρευνα συμμετείχαν 289 μαθητές, ηλικίας 11-13 ετών. Ο σχεδιασμός της έρευνας περιλάμβανε 2 ομάδες: την ομάδα με τη μέθοδο του παραγγέλματος και την ομάδα με τη μέθοδο αποκλίνουσας παραγωγικότητας. Εφαρμόστηκε ένα πρόγραμμα διδασκαλίας στη πετοσφαίριση. Για την ολοκλήρωση της έρευνας έγινε χρήση κατάλληλα προσαρμοσμένων ερωτηματολογίων και κινητικών τεστ πετοσφαίρισης. Τα αποτελέσματα από την ανάλυση συνδιακύμανσης επαναλαμβανόμενων μετρήσεων της 1ης έρευνας έδειξαν ότι η ομάδα της αποκλίνουσας παραγωγικότητας είχε υψηλότερα σκορ στη δεξιότητα του σέρβις και στο παράγοντα της έλλειψης παρακίνησης από ότι η ομάδα του παραγγέλματος. Ωστόσο διαφορές δεν παρατηρήθηκαν στην δεξιότητα της πάσας καθώς και στους παράγοντες εσωτερική παρακίνηση, εξωτερική παρακίνηση, αναγνωρίσιμη ρύθμιση, άγχος και ικανοποίηση από το μάθημα. Από την ανάλυση διακύμανσης μιας κατεύθυνσης της 2ης έρευνας φαίνεται ότι η ομάδα της αποκλίνουσας παραγωγικότητας είχε υψηλότερα σκορ στο παράγοντα της εσωτερικής παρακίνησης και του άγχους, ενώ δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στους παράγοντες έλλειψη παρακίνησης, εξωτερική παρακίνηση, αναγνωρίσιμη ρύθμιση και ικανοποίηση από το μάθημα. Επίσης τα αποτελέσματα έδειξαν ότι για την αποτελεσματικότερη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής απαιτείται ο καθηγητής να είναι ενημερωμένος και να έχει θετική στάση ως προς αυτό.
The purpose of this study was to valuate the teaching methods styles of divergent thought, and its extent of contribution in development of kinetic dexterities of volleyball, and due to it, its support in a positive climate prompting. In the 1st survey 329 students participated whereas in the 2nd 289 aged 11 – 13 years old. The planning of the study included 2 teams: the team with the method of command and the team with the method of divergent thought. A teaching program was applied in volleyball. For the completion of the survey it was made use of suitable adapted questionnaires and kinetic tests of volleyball. The results of the analysis of the co variation repeated measurements of the 1st study have shown that the team of divergent thought had higher scores in the dexterity of service and in the factor of lack of prompting than the team of command. However differences haven’t been noticed inn the dexterity of pass also in the factors of internal prompting, external prompting, recognizable regulation anguish and satisfaction of the lesson. From the analysis of the variation one direction of the 2nd study, it seems that the team of divergent thought had higher score in the factor internal prompting and anguish, but differences haven’t been noticed in the factors of lack of prompting, external prompting, recognizable regulation and satisfaction of the lesson. Also the results have shown that for the more efficient teaching of Physical Education it is demanded the teacher to be well informed and to have positive attitude towards it.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Εσωτερική παρακίνηση
Satisfaction from the lesson
Teaching styles
Αγχος
Μέθοδοι διδασκαλίας
Ικανοποίηση από το μάθημα
Internal prompting
Anguish

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-11-06T13:03:43Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.