Διερεύνηση της ανταλλαγής θαλασσίων μαζών στον όρμο Θεσσαλονίκης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
The investigation of sea masses exchange in the cove of Thessaloniki
Διερεύνηση της ανταλλαγής θαλασσίων μαζών στον όρμο Θεσσαλονίκης

Τερζίδου, Γλυκερία Αθανασίου

Ο εσωτερικός όρμος του Θερμαϊκού κόλπου αποτελεί μία ημίκλειστη λεκάνη με γεωμορφολογία και βαθυμετρία τέτοια, που δυσχεραίνει την κυκλοφορία των θαλασσίων μαζών.Πρόκειται μάλιστα για ένα ευαίσθητο παράκτιο οικοσύστημα, το οποίο έχει υποστεί σοβαρές διαταραχές, λόγω μακροχρόνιας ανθρωπογενούς ρύπανσης, καθώς λύματα και απόβλητα κατέληγαν σ’ αυτόν, ανεπεξέργαστα, για πολλά χρόνια. Έχει καθοριστική σημασία λοιπόν, η διερεύνηση της ανταλλαγής των θαλασσίων μαζών του, που οδηγεί στην ανανέωση των υδάτων, προκειμένου να βγουν συμπεράσματα για την δυνατότητα αυτοκαθαρισμού του.Στην διπλωματική αυτή εργασία, γίνεται διερεύνηση της ανταλλαγής των νερών του όρμου, χρησιμοποιώντας διαφορετικά μοντέλα που στηρίζονται στις μετρήσεις αλατότητας. Οι μετρήσεις αυτές διήρκησαν δώδεκα μήνες, από τον Ιούνιο 2004 έως και τον Ιούνιο 2005 (πλην του Ιανουαρίου 2004) και πραγματοποιήθηκαν σε διαστήματα περίπου ενός μηνός η μία από την άλλη. Οι σταθμοί δειγματοληψίας που επιλέχθηκαν για τα δεδομένα αλατότητας, είναι τέσσερις σταθμοί εντός του όρμου της Θεσσαλονίκης και τρεις σταθμοί εκτός, πλησίον της εισόδου του. Η αλατότητα είναι μία παράμετρος με σταθερή συγκέντρωση, που μεταβάλλεται μόνο με ανάμειξη ή εισροή γλυκού νερού και οι διαφορές που εμφανίζονται εντός και εκτός του όρμου, είναι αυτές που ορίζουν την ποσότητα που ανταλλάσσεται τη κάθε περίοδο.Καθένα δε από τα μοντέλα που εφαρμόστηκαν έχει συγκεκριμένες παραδοχές και παρουσιάζει διαφορετικά σενάρια. Κάποια δέχονται τον όρμο ως ενιαίο σύστημα που ανταλλάσει νερά από ολόκληρη την μάζα του, ενώ κάποια άλλα σαν σύστημα 2 στρώσεων, όπου κάθε στρώση συμπεριφέρεται ανεξάρτητα κατά την ανταλλαγή μαζών. Επίσης με βάση κάποια σενάρια που εφαρμόζονται στα παραπάνω μοντέλα, θεωρείται ότι η επιφανειακή απορροή, δηλαδή η εισροή ομβρίων από το συγκρότημα της Θεσσαλονίκης είναι μηδέν, ενώ με βάση κάποια άλλα ότι η επιφανειακή απορροή είναι διάφορη του μηδενός.Από τα παραπάνω μοντέλα και τα διαφορετικά σενάρια, προκύπτουν διάφορα αποτελέσματα για τις ποσότητες νερού που ανταλλάσσονται ανά περίοδο, με βάση τις αλατότητες και το ισοζύγιο του νερού. Τα αποτελέσματα αυτά, τα οποία διαφέρουν αριθμητικά, παρουσιάζουν όμοιες μεταβολές των μεγεθών τους και μας οδηγούν σε συμπεράσματα για τους παράγοντες που ενισχύουν την ανταλλαγή και τις ποσότητες που ανταλλάσσονται τις διάφορες περιόδους του χρόνου.
The inner cove of Thermaikos gulf comprises a semi closed basin with such a geomorphology and bathymetry that makes the circulation of sea masses difficult. It is also such a sensitive coastal ecosystem, which has been seriously disturbed, due to lasting pollution by people, as sludge and waste water were driven there directly, for many years.It is of determinative importance the investigation of exchange of its sea masses, which leads to the renewal of the water, so as we can get to a conclusion about the ability of the water of the cοve to clean themselves.In this master thesis, there is an investigation of exchange of waters of cove, using different models that are depended on the measurements of salinity. These measurements lasted twelve months, from June 2004 up to June 2005 (without January 2004) and were fulfilled about every month. The stations of sampling that were selected for the data of salinity, are four stations inside the cοve of Thessalonica and three stations outside of it, near his entry. The salinity is a parameter with constant concentration, that is altered only with mixture or surge of fresh water and the differences that are presented inside and outside the cοve, are those that define the quantity that is exchanged each period.Each one of the models that were applied has specific admissions and it presents different scenarios. Some of them accept the cοve as single system that exchanges water from his entire mass, while some other as a system of 2 layers, where each layer behaves independently at the exchange of water masses. Also according to certain scenarios that are applied in the above models, it is considered that the surface flow of rain water from the group of Thessalonica are equal to zero, while according to others the surface flow is different to zero.From the above models and the different scenarios, come in surface various results for quantities of water that are exchanged per period, depending on the salinities and the balance of water. These results, which differ numerically, present similar changes of their sizes and lead us in conclusions about the factors that enhance the exchange of water and the quantity of exchanged water for each period of the year.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ανανέωση
Thermaikos
Exchange
Αυτοκαθαρισμός
Ανταλλαγή
Αλατότητα
Θάλασσα
Θερμαϊκός
Sea
Renewal
Salinity

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-11-06T14:12:15Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.