Μελέτη της επίδρασης του ζεόλιθου στην απορρόφηση των αντισωμάτων κατά της Escherichia coli, στην υγιεινή κατάσταση και στα παραγωγικά χαρακτηριστικά των γαλουχούμενων μόσχων, μετά την προσθήκη του στο πρωτόγαλα και το γάλα

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2009 (EN)
The effect of zeolite inclusion ic colostrum and milk on the absorption of antibodies against Escherichia coli, health status and performance of dairy calves fed exclusively with colostrum or milk
Μελέτη της επίδρασης του ζεόλιθου στην απορρόφηση των αντισωμάτων κατά της Escherichia coli, στην υγιεινή κατάσταση και στα παραγωγικά χαρακτηριστικά των γαλουχούμενων μόσχων, μετά την προσθήκη του στο πρωτόγαλα και το γάλα

Πουρλιώτης, Κωνσταντίνος Δ.

Το αντικείμενο της συγκεκριμένης πειραματικής εργασίας, είναι η διερεύνηση της επίδρασης που έχει στην απορρόφηση των ειδικών κατά της E.coli αντισωμάτων στην υγεία και τις αποδόσεις των γαλουχούμενων μόσχων η προσθήκη κλινοπτιλόλιθου στο πρωτόγαλα και το γάλα κατά τους δύο πρώτους μήνες της ζωής τους. Χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 84 νεογέννητοι μόσχοι φυλής Holstein, που εξετάστηκαν πριν από την έναρξη του πειραματισμού και βρέθηκαν υγιείς. Τα ζώα χωρίστηκαν σε τρεις ισοπληθείς, ομοιογενείς ομάδες (ομάδες Α, Β και Γ). Η ομάδα Γ αποτελούσε τους μάρτυρες, ενώ οι ομάδες Α και Β αποτελούνταν από μόσχους στο σιτηρέσιο των οποίων προστέθηκε κλινοπτιλόλιθος. Οι τρεις πειραματικές ομάδες ήταν οι παρακάτω : Ομάδα Α: Στην ομάδα αυτή εντάχθηκαν 28 νεογέννητοι μόσχοι που έλαβαν με το πρωτόγαλα αρχικά, και το υποκατάστατο γάλακτος στη συνέχεια, κλινοπτιλόλιθο σε ποσότητα 1g/kg Σ.Β./24ωρο. Ομάδα Β: Η ομάδα αυτή περιέβαλε 28 νεογέννητους μόσχους που έλαβαν με το πρωτόγαλα αρχικά, και το υποκατάστατο γάλακτος στη συνέχεια, κλινοπτιλόλιθο σε ποσότητα 2g/kg Σ.Β./24ωρο. Ομάδα Γ: Στην ομάδα αυτή των μαρτύρων εντάχθηκαν 28 νεογέννητοι μόσχοι που κατανάλωσαν πρωτόγαλα αρχικά, και υποκατάστατο γάλακτος μέχρι το τέλος του πειραματισμού, χωρίς την προσθήκη κλινοπτιλόλιθου. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι η προσθήκη κλινοπτιλόλιθου σε ποσότητες τόσο 1, όσο και 2 g/kg Σ.Β. στο πρωτόγαλα και το γάλα γαλουχούμενων μόσχων βελτιώνει σημαντικά (Ρ≤0,05) την απορρόφηση των ειδικών κατά της E.coli αντισωμάτων και μειώνει σημαντικά τα ποσοστά εμφάνισης κολιβακιλλικής διάρροιας (Ρ≤0,05) και δεν επηρεάζει σημαντικά (Ρ>0,05) τις συγκεντρώσεις των Ca, P, K, Na, Zn, Cu, Fe
The objective of the present study was to investigate the effect of clinoptilolite supplementation in colostrum and milk, on the absorption of specific antibodies against E.coli as well as the health and performance of dairy calves fed exclusively colostrum or milk, for two months after their birth. Eighty-four (41 male and 43 female) clinically healthy newborn Holstein calves were used. After birth they were randomly allocated into three groups designated as A, B and C (n=28), balanced for their body weight (BW). Groups A and B were the two treatment groups whereas group C served as control. The calves in the three groups were treated as follows: Group A: was fed with colostrum initially and then milk replacement supplemented with, 1 g/kg B.W./24 h clinoptilolite. Group B: was fed with colostrum initially and then milk replacement supplemented with, 2g/kg B.W./24 h clinoptilolite Group C: was served as control and fed colostrums initially followed by milk replacement. The results showed that addition of clinoptilalite in quantities of either 1g/kg BW/24h or 2g/kg BW/24h in colostrums and milk improved significantly (P_<0,005) the absorption of specific against E.coli antibodies, the concentration of total protein, albumin, vitamin A and E and the activity of γ-GT and daily weight gain, whereas it reduced significantly the prevalence of diarrchea (P_<0,005) and didn’t effect significantly (P>0,005) the concentration of Ca, P, K, Na, Zn, Cu and Fe

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Μόσχοι, Διατροφή
Μόσχοι, Υγεία
Απορρόφηση ειδικών κατά της Ε.coli αντισωμάτων
Πρωτόγαλα
Zeolite
Calves, Nutrition
Κλινοπτιλόλιθος
Absorption of specific antibodies against E.coli
Ορυκτά στη διατροφή των ζώων
Ζεόλιθος
Clinoptilolite
Γαλουχούμενου μόσχου
Colostrum
Dairy calves
Minerals in animal nutrition
Calves, Health

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-11-09T08:09:26Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Κτηνιατρική Σχολή

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)