Επίδραση αντιοξειδωτικών και αντιφλεγμονωδών φαρμάκων στα επίπεδα του παράγοντα TNF-a στον οφθαλμό μετά από έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2009 (EN)
The effect of antioxidant and antiiflammatory drugs on eye TNF-a levels following exposure to ultra violet irradiation
Επίδραση αντιοξειδωτικών και αντιφλεγμονωδών φαρμάκων στα επίπεδα του παράγοντα TNF-a στον οφθαλμό μετά από έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία

Μπασλή, Ελένη Γ.

The aim of this dissertation was to investigate the influence of the ultraviolet irradiation on the gene expression of the proinflammatory cytokine tumor necrosis factor – alpha (TNF-α) in the cornea of the rabbit eye. As this cytokine has been demonstrated, in turn, to upregulate the biosynthesis of interleukin- 6 (IL-6) and interleukin – 8 (IL-8, CXCL8) in human corneal epithelial cells and keratocytes in culture, the study of IL-6 and Il-8 was also included, as was the potential of an ocular anti-inflammatory formulation containing sodium flurbiprofen to suppress this effect
Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν να διαπιστωθεί ο ρόλος του νεκρωτικού των όγκων παράγοντα –άλφα (TNF-α : Tumor Necrosis Factor – α) στη φλεγμονή των οφθαλμών, που αναπτύσσεται μετά από οξεία έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία και ειδικότερα να διερευνηθεί κατά πόσο φάρμακα όπως αντιοξειδωτικά ή αντιφλεγμονώδη επηρεάζουν τη γονιδιακή έκφραση των παραγόντων αυτών. Επίσης, κατά τη διάρκεια της έρευνας, κρίθηκε σκόπιμο να ερευνηθεί και η έκφραση δύο άλλων κυτταροκινών, των οποίων η συμμετοχή στην ανάπτυξη της φλεγμονής του κερατοειδούς μετά από έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία είναι βιβλιογραφικά τεκμηριωμένη και των οποίων η γονιδιακή έκφραση διεγείρεται από τον TNF-α παράγοντα. Πρόκειται για την προφλεγμονώδη κυτταροκίνη ιντερλευκίνη-6 (IL-6) καθώς και τη χημειοκίνη ιντερλευκίνη-8 (IL-8).

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Οφθαλμική φαρμακολογία
ΤΝF-α
Cornea
Φλουρβιπροφένη
Κερατοειδής
Ocular pharmacology
Flurbiprofen

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-11-09T08:30:33Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ιατρική Σχολή

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)