Ανάπτυξη πολυεπεξεργαστικού συστήματος σε FPGA

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
A multiprocessor system of FPGA
Ανάπτυξη πολυεπεξεργαστικού συστήματος σε FPGA

Βουρλιώτης, Κωνσταντίνος Στυλιανού

The subject of this thesis the design of a dual processor system and the development of the jpeg algorithm on them. The system was implemented on a Xilinx Spartan 3E. Every tool used either hardware (Spartan 3E Starter Kit Board) or software (EDK) are Xilinx products. The processor used was Xilinx Microblaze soft processor.Before the dual processor system has been developed, there has been an analytical research using one processor in order to find the optimal configuration. This system was used as reference for the dual processor system. Developing the dual processor system, there has been applied methods of data parallelism and pipelining. There has also been designed a homogeneous and a heterogeneous system. But the optimal configuration of the single processor system could not be transferred in the dual processor system, because of limited memory resources (Block RAM). Thou there has been a speed up of about 70% compared to the single processor system.
Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας είναι η σχεδίαση και η υλοποίηση ενός συστήματος δύο επεξεργαστών και η ανάπτυξη σε αυτούς αλγορίθμου συμπίεσης Jpeg. Το σύστημα αυτό διαμορφώθηκε στο FPGA, Spartan-3E της Xilinx. Γενικότερα όλα τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν, είτε υλικού (Spartan 3E Starter Kit Board), είτε λογισμικού (EDK), είναι προϊόντα της Xilinx. Ο επεξεργαστής που χρησιμοποιήθηκε ήταν ο MicroBlaze.Πριν υλοποιηθεί το σύστημα των δύο επεξεργαστών έγινε αναλυτική διερεύνηση συστήματος με ένα επεξεργαστή και βρέθηκε η βέλτιστη υλοποίηση. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια σαν σύστημα αναφοράς για τους δύο επεξεργαστές. Αναπτύσσοντας το σύστημα των δύο επεξεργαστών εφαρμόστηκαν οι μέθοδοι παραλληλισμού δεδομένων και σωλήνωσης. Δημιουργήθηκε επίσης σύστημα ομογενές αλλά και ετερογενές. Η βέλτιστη υλοποίηση βέβαια του ενός επεξεργαστή δεν κατάφερε να μεταφερθεί στο σύστημα των δύο, λόγο έλλειψης πόρων μνήμης (Block Ram). Επετεύχθη ωστόσο βελτίωση ταχύτητας μέχρι και 70%.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Microblare
Multiprocessing
FPGA

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-11-09T11:37:29Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)