Η αφανής επανάσταση : δίκτυα επικοινωνιών και διεθνής νομοπαραγωγή από ιδιώτες και μη κρατικούς δρώντες

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
The subtle revolution : communications networks and international lawmaking by individuals and non-state actors
Η αφανής επανάσταση : δίκτυα επικοινωνιών και διεθνής νομοπαραγωγή από ιδιώτες και μη κρατικούς δρώντες

Στυλιανού, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

According to the traditional approach international law rules are created by states. Only recently and in rare cases have some publicists recognised a lawmaking competence to non-governmental organisations, and only to the extend allowed by states. The deep and global spread of communications networks (most notably of the Internet) offers a new platform where the main actors are individuals and private corporations and institutions, which allows them to become sources of international law rules by affecting the architecture of the networks, which in turn constitutes a legal regime of its own. At the same time, the innate characteristics of networks give a direction to the laws that are being created in their frames. However, despite the new possibilities they open up to the general public, networks today do not foster a self-governing model in a direct e-democracy scheme.
Κατά την παραδοσιακή πρόσληψη οι κανόνες διεθνούς δικαίου γεννιούνται μόνο από τα κράτη. Σπάνια και μόνο πολύ πρόσφατα κάποιοι θεωρητικοί αναγνώρισαν ικανότητα νομοπαραγωγής σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς και πάλι όμως μόνο στον βαθμό που επιτρέπεται από τα κράτη. Η παγκόσμια και βαθύτατη διείσδυση των δικτών επικοινωνιών (με κυρίαρχο το Ίντερνετ) προσφέρει μια νέα πλατφόρμα με κύριους δρώντες τους ιδιώτες και ιδιωτικές εταιρίες και ιδρύματα, που τους δίνει τη δύναμη de facto να γίνονται πηγές κανόνων διεθνούς δικαίου επηρεάζοντας την ίδια την αρχιτεκτονική των δικτύων, η οποία με τη σειρά της φέρει στοιχεία κανόνων δικαίου. Ταυτόχρονα, τα εγγενή χαρακτηριστικά των δικτύων δίνουν μια κατεύθυνση στο νόμο που γεννιέται μέσα σ' αυτά. Όμως, παρά τις πολλές δυνατότητες που ανοίγουν στο ευρύ κοινό, τα δίκτυα σήμερα δεν φτάνουν στο σημείο να επιτρέπουν την αυτοκυβέρνηση των ιδιωτών σ' ενα μοντέλο άμεσης ηλεκτρονικής δημοκρατίας

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

International law
Telecommunication(s)
e-democracy
Ιντερνετ
Δίκτυο (-α)
Τηλεπικοινωνίες
Internet
Ηλεκτρονική δημοκρατία
Διεθνές δίκαιο
Network(s)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-11-10T09:39:09Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.