Ανάλυση, προκλήσεις και εφαρμογές της τεχνολογίας RFID στην εφοδιαστική αλυσίδα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Analysis, challenges and implementations of RFID technology in supply chains
Ανάλυση, προκλήσεις και εφαρμογές της τεχνολογίας RFID στην εφοδιαστική αλυσίδα

Παπαδοπούλου, Χριστίνα Δαυΐδ

For decades, the use and development of technological systems is defined as the constitutive element of enterprises being involved in the broad area of logistics.Radio-frequency identification (RFID) is an automatic identification method, relying on storing and remotely retrieving data using devices called RFID tags or transponders. An RFID tag is an object that can be applied to -or incorporated into- a product, animal, or person for identification and tracking purposes using radio waves. The capability of identification via radiofrequencies, in combination with the unique recognition of product (EPC) and the storage of high volume of data, has opened new horizons for the supply chain management. The adoption of RFID technology helps enterprises work more rapidly, more efficiently, and with higher reliability through improved customer services, better inventory management and cost reductions. Initially, RFID technology was promoted as panacea in order to tackle some major and minor problems of supply chain. However, through the gained experience of trial applications in Greece and worldwide, enterprises now begin to perceive the unlimited possibilities and usage of RFID.Modern enterprises prefer not only to improve and control their internal processes, but they also see how to establish collaboration schemes with customers and producers. This kind of cooperation is a key factor for supply chain integration where the complete circle of product life - from initial production stages to high end products- is being monitored. Still enterprises seek ways to coordinate data among inner and outer environment. RFID technology, though, is still in its initial stage of growth and development and it has not overcome basic technical and operational issues. As a result of this, the cost of investment in RFID technology is high while mass acceptance from enterprises is still unfeasible. At the same time, the vast use of RFID technology causes public reactions and hesitancy. In particular, RFID has the potential to threaten consumer privacy, civil liberty and security. While, however, RFID technology is growing into a promised method, first positive results will begin to emerge in enterprises and there will be inversion of this negative tension progressively. In any case, the initial expectations are still in progress and both managers and customers have to wait a few years in order to see their expectations fulfilled.
Εδώ και δεκαετίες η χρήση και ανάπτυξη τεχνολογικών συστημάτων αποτελεί συστατικό στοιχείο κάθε επιχείρησης που κινείται στο χώρο των logistics και όχι μόνο.H RFID τεχνολογία αποτελεί μια μέθοδο άμεσης ανίχνευσης και παρακολούθησης ανθρώπων, ζώων ή αντικειμένων με την ανάγνωση των δεδομένων που αποθηκεύονται σε RFID ετικέτες.Η δυνατότητα ανίχνευσης μέσω ραδιοσυχνοτήτων, σε συνδυασμό με τη μοναδική αναγνώριση του προϊόντος (ΗΚΠ) και την αποθήκευση πολλών δεδομένων, άνοιξε νέους ορίζοντες για τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Με την υιοθέτηση RFID τεχνολογίας, οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να λειτουργήσουν ταχύτερα, αποδοτικότερα, και με μεγαλύτερη αξιοπιστία. Μέσα από τη βελτίωση του επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρουν στους πελάτες τους, τη καλύτερη διαχείριση των αποθεμάτων και τον περιορισμό του κόστους.Αρχικά λοιπόν, η τεχνολογία RFID προωθήθηκε ως πανάκεια για τα προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Όμως, μέσα από την εμπειρία των πιλοτικών εφαρμογών στην Ελλάδα και παγκοσμίως, οι επιχειρήσεις αρχίζουν να αντιλαμβάνονται τις δυνατότητες του RFID στις πραγματικές τους διαστάσεις.Οι σύγχρονες επιχειρήσεις δεν αρκούνται πλέον μόνο στον έλεγχο των εσωτερικών τους διαδικασιών, αλλά προχωρούν σε συνεργασίες με πελάτες και προμηθευτές για τη δημιουργία μίας ολοκληρωμένης εφοδιαστικής αλυσίδας, όπου παρακολουθείται ο πλήρης κύκλος ζωής του προϊόντος, από την παραγωγή ως την τελική του κατανάλωση. Ήδη, αναζητούνται τρόποι για το συντονισμό των πληροφοριών, στο εξωτερικό και εσωτερικό των επιχειρήσεων.Η τεχνολογία RFID, αν και διαθέτει χαρακτηριστικά που μπορούν να διευκολύνουν σε μεγάλο βαθμό στην ολοκλήρωση των διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας και της παραγωγής, βρίσκεται σε αρχικά στάδια ανάπτυξης και δεν έχει ξεπεράσει ακόμα βασικά τεχνικά και επιχειρηματικά ζητήματα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την μη μαζική αποδοχή της από τις επιχειρήσεις και την διατήρηση των τιμών επένδυσης σε RFID τεχνολογία σε υψηλά επίπεδα. Παράλληλα, υπάρχουν αντιδράσεις και διστακτικότητα από πλευράς καταναλωτικού κοινού για πιθανές χρήσεις της τεχνολογίας, που ίσως παραβιάζουν το ιδιωτικό απόρρητο. Καθώς όμως η τεχνολογία θα εξελίσσεται και θα ωριμάζει θα αρχίσουν να διαφαίνονται τα πρώτα θετικά αποτελέσματα, οπότε σταδιακά θα υπάρξει ανατροπή του αρνητικού κλίματος. Σε κάθε περίπτωση, οι αρχικές προσδοκίες θα αργήσουν ακόμη μερικά χρόνια για να εκπληρωθούν.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Θέματα ιδιωτικού απορρήτου Βαθμός ετοιμότητας επιχειρήσεων
Ολοκληρωμένη Εφοδιαστική Αλυσίδα
RFID technology
RFID τεχνολογία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-11-10T11:09:57Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Πληροφορική και Διοίκηση

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.