δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Παράλληλος υπολογισμός ερωτημάτων κορυφογραμμής
Parallel computation of skyline queries

Βαλκανάς, Γεώργιος Ανδρέα

The purpose of this dissertation thesis is the application and evaluation of specific techniques for the computation of skyline queries in Databases (DBs), in the context of distributed / parallel systems. Even though the study is general, our interest focuses on constrained skyline queries. The (general type) skyline queries have attracted particular interest lately, given their usability in a plethora of applications, such as data mining, multi-criteria decision making etc. The result of a skyline query, when it is invoked on a DB with |D| tuples, each of which has |S| attributes, contains those tuples from the DB that are not dominated by any other tuple.Intuitively, a point s is dominated by another point s' if s is at least as good as s' in all of its attributes and is strictly betterthan s' in at least one attribute. Through extensive experimentation and theoretical analysis, we contrast and evaluate multiple techniques which address the above problem.
Σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι η εφαρμογή και αξιολόγηση συγκεκριμένων τεχνικών για τον υπολογισμό ερωτημάτων κορυφογραμμής (skyline queries) σε Βάσεις Δεδομένων (Β.Δ.), στα πλαίσια κατανεμημένων / παράλληλων συστημάτων. Αν και η μελέτη είναι γενική, το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται σε «ερωτήματα κορυφογραμμής υπό περιορισμούς» (constrained skyline queries). Τα (γενικού τύπου) ερωτήματα κορυφογραμμής προσελκύουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον τον τελευταίο καιρό, καθώς έχουν ιδιαίτερη χρησιμότητα σε πληθώρα εφαρμογών, όπως π.χ. η εξόρυξη δεδομένων, η λήψη αποφάσεων βασιζόμενη σε πολλά κριτήρια κ.ά. Η απάντηση σε ένα skyline ερώτημα, όταν αυτό πραγματοποιείται σε μία Β.Δ. από |D| στοιχεία (tuples) με |S| χαρακτηριστικά το καθένα, αποτελείται από εκείνα τα στοιχεία της Β.Δ. για τα οποία δεν υπάρχουν άλλα που να τα κυριαρχούν. Διαισθητικά, ένα σημείο s κυριαρχεί ενός άλλου s’ όταν το s είναι το ίδιο καλό με το s’ ως προς όλα τα χαρακτηριστικά και υπερτερεί ως προς τουλάχιστον ένα. Μέσα από εκτενή πειράματα και θεωρητικές αναλύσεις, αντιπαραβάλλουμε και αξιολογούμε ποικίλες τεχνικές που αντιμετωπίζουν το παραπάνω πρόβλημα.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Skyline
Βάσεις δεδομένων
Databases
Parallel computation
Κορυφογραμμή

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-11-10T11:42:04Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.