Upgrade of the quality of the marine environment in a coastal area in Halkidiki, through the elicitation of individuals, willingness to pay

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Διερεύνηση της διάθεσης για πληρωμή με στόχο την αναβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος παράκτιας περιοχής στη Χαλκιδική
Upgrade of the quality of the marine environment in a coastal area in Halkidiki, through the elicitation of individuals, willingness to pay

Οργαντζή, Μαρία Παναγιώτη

Ο συνεχώς αυξανόμενος ρυθμός παραγωγής αποβλήτων και η εξάντληση των χερσαίων θέσεων απόρριψής τους, οδήγησαν τον άνθρωπο στην αλόγιστη απόρριψη των αποβλήτων του στη θάλασσα, με άμεση συνέπεια τη δημιουργία δυσάρεστων συνθηκών διαβίωσης, αλλά και την εμφάνιση κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στις περιοχές αυτές. Η υποβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος με τον τρόπο αυτό αποτελεί γεγονός που πρέπει να απασχολεί ιδιαίτερα τη χώρα μας, που κύριος πλούτος της είναι το αγαθό αυτό. Η παρούσα διπλωματική εργασία, έχει ως στόχο την αποτίμηση του περιβαλλοντικού οφέλους από τη λειτουργία και τη συντήρηση μίας μονάδας βιολογικού καθαρισμού σε παράκτια περιοχή στη Χαλκιδική και πιο συγκεκριμένα στην Κρυοπηγή.Τα κυριότερα πλεονεκτήματα του έργου αυτού θα είναι η αναβάθμιση της ποιότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και η διατήρηση της ποιότητας αυτής σε υψηλά επίπεδα, με αντίκτυπο στις δραστηριότητες τόσο των μόνιμων κατοίκων και των ιδιοκτητών παραθεριστικών κατοικιών, όσο και των επισκεπτών στην περιοχή αυτή. Η μέθοδος αποτίμησης που εφαρμόστηκε είναι μία από τις άμεσες μεθόδους αξιολόγησης των περιβαλλοντικών αγαθών με μη χρηστική αξία, η μέθοδος της εξαρτημένης αξιολόγησης, η οποία αποτελεί και την κυρίαρχη σήμερα μέθοδο που εφαρμόζεται ευρύτατα σε αντίστοιχες μελέτες. Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας, γίνεται μία σύντομη αναφορά στο φαινόμενο της ρύπανσης των ακτών και των θαλασσινών νερών, όπως επίσης στο αντικείμενο της εργασίας και σε μελέτες που έχουν χρησιμοποιήσει την μέθοδο της εξαρτημένης αξιολόγησης. Στο τέλος του κεφαλαίου αυτού δίνονται ορισμένα στοιχεία για την περιοχή της μελέτης και για την υφιστάμενη κατάσταση.Το δεύτερο κεφάλαιο αποτελεί μία αναφορά στις μεθόδους αποτίμησης περιβαλλοντικών αγαθών και κυρίως στη μέθοδο της εξαρτημένης αξιολόγησης. Δίνονται ορισμένες οδηγίες για την κατασκευή του ερωτηματολογίου της συγκεκριμένης μεθόδου, αλλά και συστάσεις για μία επιτυχημένη έρευνα. Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στη συγκεκριμένη μελέτη.Επίσης περιγράφεται η διαδικασία των συνεντεύξεων και της δειγματοληψίας. Στην έρευνα έλαβαν μέρος άτομα από τρεις κατηγορίες του πληθυσμού της περιοχής, μόνιμοι κάτοικοι, ιδιοκτήτες παραθεριστικής κατοικίας και κατασκηνωτές. Στο τέλος, παρουσιάζεται η στατιστική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε, η μέθοδος της λογιστικής παλινδρόμησης. Στο τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας, παρουσιάζεται η περιγραφική στατιστική ανάλυση των δεδομένων και γίνεται η επεξεργασία αυτών. Αρχικά, εφαρμόζεται η μέθοδος της εξαρτημένης αξιολόγησης με σκοπό την εύρεση της διάθεσης για συμμετοχή στο πρόγραμμα πληρωμής. Τα συμπεράσματα από την προκειμένη εφαρμογή της μεθόδου είναι ότι τα άτομα με περισσότερα χρόνια εκπαίδευσης και εκείνα που ανήκουν στις μεσαίες κατηγορίες εισοδημάτων είναι περισσότερο διατεθειμένα να συνεισφέρουν οικονομικά. Επίσης, η κατηγορία στην οποία ανήκουν οι νοικοκυρές, οι φοιτητές και οι συνταξιούχοι δηλώνει μεγαλύτερη διάθεση για συμμετοχή. Τέλος, οι ερωτώμενοι που απάντησαν ότι υπάρχουν περιβαλλοντικά προβλήματα στην περιοχή, είναι πιθανότερο να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα από τους υπόλοιπους, εφόσον η μεταβλητή που σχετίζεται με την αντίστοιχη ερώτηση του ερωτηματολογίου, εμφανίζεται στην εξίσωση της επιθυμίας για συμμετοχή. Στη συνέχεια, η μέθοδος της εξαρτημένης αξιολόγησης εφαρμόστηκε για τον προσδιορισμό της μέσης επιθυμίας για πληρωμή στο πρόγραμμα. Χρησιμοποιήθηκαν δύο μοντέλα, το απλά ορισμένο και το διπλά ορισμένο μοντέλο. Από την ανάλυση και των δύο μοντέλων προκύπτει ότι η διάθεση πληρωμής των μόνιμων κατοίκων είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη των παραθεριστών και των κατασκηνωτών. Οι ερωτώμενοι με μέσες οικονομικές απολαβές είναι περισσότερο διατεθειμένοι να συνεισφέρουν οικονομικά στο πρόγραμμα πληρωμής. Τέλος, τα άτομα εκείνα που βαθμολόγησαν με μεγαλύτερη τιμή πόσο σημαντικά είναι γι αυτούς τα καθαρά θαλασσινά νερά, αποδείχτηκε ότι δίνουν και μεγαλύτερη προσφορά για τη λειτουργία και συντήρηση της μονάδας βιολογικού καθαρισμού. Στο διπλά ορισμένο μοντέλο υπεισέρχεται η μεταβλητή που αφορά την ύπαρξη παιδιών στην οικογένεια. Προκύπτει ότι οι ερωτώμενοι που δηλώνουν ύπαρξη παιδιών στην οικογένεια, είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν περισσότερο για την αναβάθμιση του περιβαλλοντικού αγαθού.Κατά τον υπολογισμό της μέσης τιμής και της διαμέσου της επιθυμίας για πληρωμή προκύπτει ότι για το απλά ορισμένο μοντέλο, οι αντίστοιχες τιμές είναι και , αντίστοιχα, ενώ για το διπλό μοντέλο είναι και.Και στα δύο μοντέλα η τιμή της μέσης τιμής και της διαμέσου δεν παρουσιάζουν κάποια απόκλιση. Η τιμή του διπλά ορισμένου μοντέλου, είναι μικρότερη με τις αντίστοιχες του απλού μοντέλου, και πιο κοντά στην αρχική τιμή που δόθηκε και επομένως εμφανίζει μεγαλύτερη ακρίβεια από το απλό και μπορεί να του δοθεί πλεονέκτημα, το οποίο παρέχει ασφάλεια σε μία ανεπαρκή αρχική προσφορά. Η συνολική αξία της αναβάθμισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος υπολογίστηκε ίση με 5.570.000 ευρώ, γεγονός που δείχνει τη σημαντικότητα που έχει το αγαθό αυτό.
The increasing rate of waste production and depletion of land positions, prompted the man to reckless discharge of waste into the sea with immediate effect of creating unpleasant living conditions, but also the emergence of risks to the health of people. This thesis aims to evaluate the environmental benefits from the operation and maintenance of a waste treatment plant in a coastal area in Halkidiki and specifically in Kriopigi. The main advantages of this project will be to upgrade the quality of the marine environment and maintain this quality high, with an impact on the activities of the residents, the owners of holiday homes and visitors.The valuation method used is one of the direct methods of evaluating the environmental goods with non-use value, the contingent valuation method (CVM), which is the dominant method applied widely in similar studies. The first chapter consists of a brief mention of pollution of coastal and marine waters, the scope of work and studies that have used the CVM. Finally, some background information for the study and the current situation of the region are given.The second chapter is a reference to the methods used for the valuation of environmental goods, and in particular to the CVM. At the end, some instructions for the construction of the questionnaire and some recommendations for a successful research are given. In the third chapter, the questionnaire used in the study is presented. Moreover, the process of interviews and samples are described. The survey was attended by people from the above three categories: residents, owners of holiday homes and campers. Finally, the statistical method used, the logistic regression method, is mentioned. The fourth chapter shows the descriptive statistical analysis of data. At the beginning, the CVM is used in order to find outlets for participation in the program for payment. The findings from the application of this method is that people with more years of education and those who belong to middle income categories are more willing to contribute financially. Also, the category to which housewives, students and pensioners belong indicates greater willingness to participate. Finally, respondents who replied that there are environmental problems in the region are more likely to participate in the program than others.Then, the CVM is applied to determine the willingness to pay (WTP) for the program. Two models are used, the single-bounded and the double-bounded model. An analysis of both models suggests that the residents’ WTP is higher than that of tourists and campers. The respondents with average economic rewards are more willing to contribute financially to the program. Finally, those who value higher the importance of clean sea, proved to give greater bid for the waste treatment plant.The double-bounded model suggests that the presence of children in the family implies higher WTP. The average and median price of WTP of the single-bounded model are and respectively, while for the double-bounded model are and.In both models the price of the average and median did not reflect any deviation.The WTP of the double-bounded model is closer to the first bid and therefore displays greater accuracy than the simple-bounded model. The main advantage of the double model is the security that provides in an inadequate initial bid.The total value of the upgrading of the marine environment was equal to 5,570,000 euro.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Χαλκιδική
Willingness to pay (WTP)
Μέθοδος εξαρτημένης αξιολόγησης
Κρυοπηγή
Kriopigi
Contingent valuation method (CVM)
Διάθεση για πληρωμή (WTP)
Halkidiki

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-11-10T12:35:19Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.