Ανάπτυξη και χρήση εφαρμογής εικονικών ασθενών στηριζόμενη σε κλινικά ιατρικά σενάρια για χρήση στην εκπαίδευση

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Development and use of application of virtual patients based on clinical scenarios for use in education
Ανάπτυξη και χρήση εφαρμογής εικονικών ασθενών στηριζόμενη σε κλινικά ιατρικά σενάρια για χρήση στην εκπαίδευση

Ντάφλη, Ελένη Λεωνίδα

Τα συστήματα εικονικών ασθενών αποτελούν προσομοιώσεις ή αναπαραστάσεις των ατόμων που συμμετέχουν σε μία ή περισσότερες ιατρικές διαδικασίες , τυπικά (αλλά όχι απαραίτητα) ασθενείς. Ως «εικονικός ασθενής» ορίζεται μια διαδραστική, βασισμένη σε πληροφοριακά συστήματα, εξομοίωση πραγματικών κλινικών σεναρίων με σκοπό την ιατρική εξάσκηση, εκπαίδευση ή αξιολόγηση. Χρήστες μπορούν να είναι μαθητευόμενοι, διδάσκοντες ή εξεταστές. Αυτή η εφαρμογή στοχεύει να υποστηρίξει την ιατρική εκμάθηση κατά τρόπο που να συμβάλει στη βελτίωση της ιατρικής περίθαλψης και να απλοποιήσει το διαχειριστικό έργο το οποίο συσχετίζεται με την εκπαίδευση και την αξιολόγηση της προόδου εκμάθησης. Η εφαρμογή του εικονικού ασθενή στηρίζεται στο πρότυπο που προτείνεται από τον οργανισμό MedBiquitous που συντονίζει διεθνώς την προσπάθεια για τη χρήση ελεύθερων και ανοικτών προτύπων στην ιατρική εκπαίδευση. Έτσι, τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη του εικονικού ασθενούς, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διαλειτουργικότητας, της προσβασιμότητας και της επαναχρησιμοποίησης του μαθησιακού περιεχομένου των σεναρίων των εικονικών ασθενών. Για το λόγο αυτό εξάλλου η εφαρμογή έχει αναπτυχθεί τόσο σε ελληνική, όσο και σε αγγλική εκδοχή. Τα εν λόγω σενάρια επιτρέπουν στον εκπαιδευόμενο να συνεργαστεί με έναν εικονικό ασθενή μέσα από πολλαπλές επαφές, για να τον εξετάσει, να διαλέξει διαγνωστικές εξετάσεις και τρόπους διερεύνησης, να επιλέξει διαφορετικές προσεγγίσεις και να καταλήξει σε αποφάσεις σχετικά με τη αντιμετώπιση του περιστατικού και τη θεραπεία. Όλα αυτά επιτυγχάνονται μέσα από ένα σενάριο που βασίζεται στη λογική της «εκμάθησης που στηρίζεται στο πρόβλημα» (PBL, Problem Based Learning) με όσο το δυνατό πιο ρεαλιστικές επιλογές. Σε αυτό συμβάλει και η χρήση οπτικοακουστικού υλικού (εικόνα, ήχος, video). Τελικά η ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας και η αξιολόγηση του διδασκομένου επιτυγχάνεται με την τελική βαθμολογία και την ανατροφοδότηση με αναφορές για την επίδοση του εκπαιδευομένου.
Virtual patients are simulations or representations of individuals involved in one or more health care processes, typically patients. They are used in medical training and evaluation. This application aims to support the medical education, so as to simplify the administrative work of learning and evaluation. It is based on the MedBiquitous standard. These scenarios allow learner to work with a virtual patient, through multiple contacts, in order to examine him, to choose investigations, diagnostic path and treatment. This is achieved through a PBL (Problem Based Learning) scenario with realistic choises. This is supported by the use of media sources. Finally, the integration of the educational activity and learner's evaluation is supplemented by the final score and feedback with reports for his performance through the session.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

e-learning
Acute myocardial infraction
Chest pain
Εικονικοί ασθενείς
Medical education
Οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου
MedBiquitous standard
Ιατρική εκπαίδευση
Πρότυπο MedBiquitous
Virtual patients
Ηλεκτρονική μάθηση
Οξύ θωρακικός πόνος

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-11-11T07:19:10Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ιατρική Πληροφορική

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)