Σχέδιο ολοκληρωμένων παρεμβάσεων σε υγροτόπους, η περίπτωση της λίμνης του Αγρα

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Wetland master plan, the case study of the artificial Agras Lake
Σχέδιο ολοκληρωμένων παρεμβάσεων σε υγροτόπους, η περίπτωση της λίμνης του Αγρα

Θωμαΐδου, Βασιλική Γεωργίου

The present postgraduate dissertation with title “Integrated Action Plan for ecotypes – The case study of Agras Lake” aims at the creation of a framework as a potential template for interventions in areas with environmental interest and especially in lake districts.Part A’ starts with a literature review of scientific, methodological, institutional, legislative and other relative information concerning ecotypes. The action plan of the integrated interventions consists of environmental management and rehabilitation parameters, additionally with basic development axes and activities that are necessary to be under cared in the wider area of the ecotype. Also, the monitoring of the former according to qualified and quantified characteristics of the lake (water, ecotype, birds) in combine with basic terms of project management for actions and works in the area, is taken into account.Finally, the evaluation of the wider area, after survey and using SWOT Analysis, also with the plan’s impact assessment, is examined. At Part B’, the template of interventions that is proposed at the final of the first part is being adapted in the case study of the artificial Agras Lake, aiming at the development of an integrated action plan that can be implemented in this specific ecotype and moreover at its wider area.
Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία με τίτλο «Σχέδιο ολοκληρωμένων παρεμβάσεων σε οικοτόπους – Η περίπτωση της λίμνης του Άγρα» έχει ως βασικό στόχο τη διαμόρφωση, στο μέτρο του δυνατού, ενός προτυποποιημένου πλαισίου που να διέπει τις παρεμβάσεις σε περιοχές με ιδιαίτερο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον και έμφαση στους λιμναίους σχηματισμούς.Στο Μέρος Α’ γίνεται βιβλιογραφική αναζήτηση επιστημονικών, μεθοδολογικών, θεσμικών, νομοθετικών αλλά και λοιπών σχετικών αναφορών σχετικά με τους οικοτόπους. Το επιχειρησιακό σκέλος των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων αντιμετωπίζεται μέσω της διαμόρφωσης ενός σχεδίου διαχείρισης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης. Επιπλέον παρουσιάζεται το πλαίσιο των βασικών αξόνων παρεμβάσεων αναπτυξιακού χαρακτήρα που είναι απαραίτητο να υλοποιηθεί στην ευρύτερη περιοχή του οικοτόπου. Συμπληρωματικά, εξετάζεται η ανάγκη παρακολούθησης των παραπάνω παρεμβάσεων, τόσο ως προς τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του λιμναίου σχηματισμού (νερά, οικότοποι, πουλιά, όσο και σε επίπεδο διοίκησης έργων. Τέλος γίνεται αναφορά στη διαδικασία αξιολόγησης του σχεδίου αναφορικά με την υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής αναφοράς (SWOT Analysis) αλλά και με τις επιπτώσεις του υπό διαμόρφωση σχεδίου δράσης. Στο Μέρος Β’ γίνεται προσαρμογή των παραπάνω στην περίπτωση της τεχνητής λίμνης του Άγρα, η οποία εξετάζεται ως παράδειγμα εφαρμογής (case study), με σκοπό τη διαμόρφωση ενός κατά το δυνατόν ολοκληρωμένου πλαισίου παρεμβάσεων στον οικότοπο αλλά και στο ευρύτερο αναπτυξιακό περιβάλλον.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Σχέδιο αποκατάστασης λιμνών
Σχέδιο παρακολούθησης λιμνών
Framework for interventions
Συνθήκες προστασίας υδάτινων πόρων
Υγρότοπος Αγρα
Χαρακτηριστικά λιμνών
Lake master plans
Monitoring plan
Value of wetlands
Characteristics of the lake (water, ecotype, birds)
Agras wetland
Προτυποποιημένο πλαίσιο διαχείρισης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-11-11T09:41:54Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)