Η γυναικεία επιχειρηματικότητα στην ελληνική ύπαιθρο: η περίπτωση της χερσονήσου της Κασσάνδρας και της Σαμοθράκης

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Female entrepreneurship in greek countryside: the chersonese Kassandra and Samothraki
Η γυναικεία επιχειρηματικότητα στην ελληνική ύπαιθρο: η περίπτωση της χερσονήσου της Κασσάνδρας και της Σαμοθράκης

Γκόγκου, Ειρήνη Αθανασίου

Η συμβολή της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην οικονομική ανάπτυξη ενός τόπου τις τελευταίες δεκαετίες, αυξάνεται συνεχώς. Τα τελευταία χρόνια οι γυναίκες, δημιουργώντας επιχειρήσεις, δημιουργούν θέσεις εργασίας για τον εαυτό τους αλλά και για άλλους, προσφέροντας διεξόδους σε προβλήματα αξιοποίησης τοπικών πόρων και εργατικού δυναμικού και λύσεις σε προβλήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη του τόπου αλλά και με την επιχείρηση. Η παρούσα έρευνα εξετάζει την γυναικεία επιχειρηματικότητα σε δύο τουριστικές περιοχές της ελληνικής υπαίθρου, την Χερσόνησο της Κασσάνδρας στη Χαλκιδική, περιοχή με αναπτυγμένο το μαζικό τουρισμό και το νησί Σαμοθράκη, όπου είναι αναπτυγμένος ο παραθαλάσσιος τουρισμός μικρής κλίμακας. Έτσι, επιχειρείται να διερευνηθούν τα χαρακτηριστικά των γυναικών επιχειρηματιών και των επιχειρήσεων που δημιουργούν σε δύο τουριστικές περιοχές με διαφορετικό όμως επίπεδο τουριστικής ανάπτυξης. Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές δεδομένων. Τα πρωτογενή δεδομένα συγκεντρώθηκαν από επιλεγμένο δείγμα 188 γυναικείων επιχειρήσεων, 119 στην περιοχή της Χαλκιδικής και 69 στη Σαμοθράκη, με τη βοήθεια συνταγμένου ερωτηματολογίου. Στα δεδομένα εφαρμόστηκαν διάφοροι στατιστικοί έλεγχοι. Πηγές για τα δευτερογενή δεδομένα αποτέλεσε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Νομού Χαλκιδικής, οι «Επιταχυντές» Σαμοθράκης, η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας και το Διαδίκτυο. Από την παρούσα έρευνα διαπιστώνεται ότι οι γυναίκες επιχειρηματίες στις τουριστικές περιοχές της ελληνικής υπαίθρου είναι μέσης ηλικίας, παντρεμένες, ικανοποιητικού μορφωτικού επιπέδου, με εμπειρία ζωής σε αστικό κέντρο. Δηλώνουν ως κύρια και αποκλειστική απασχόληση την επιχείρησή τους και δημιούργησαν την επιχείρηση με σκοπό να ικανοποιήσουν τις οικονομικές τους ανάγκες αλλά και την επιθυμία τους για απασχόληση. Οι γυναικείες επιχειρήσεις είναι μικρές, ατομικές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον τριτογενή τομέα (λιανικό εμπόριο και υπηρεσίες κυρίως), με κανένα ή μικρό αριθμό απασχολούμενων, με μικρό κύκλο εργασιών και χαμηλά εισοδήματα στην επιχειρηματία, τα οποία όμως την ικανοποιούν. Η συμβολή των γυναικείων επιχειρήσεων τόσο στη ζωή της ίδιας της γυναίκας και της οικογένειάς της, όσο και στην τοπική κοινωνία, αναμφισβήτητα, κάνει πολύ σημαντική την ύπαρξή τους στις περιοχές όπου λειτουργούν, παρόλο που πολλές φορές οι επιχειρήσεις αυτές δεν είναι βιώσιμες και ανταγωνιστικές, με οικονομικούς όρους.
This survey examines female entrepreneurship in two tourist regions of Greek countryside, the Chersonese Kassandra in Chalkidiki, an area where is developed the mass tourism and the island Samothraki, where is developed the small scale coastal tourism. Thus, it is attempted to be investigated the characteristics of women entrepreneurs and their enterprises in two tourist regions with different however level of tourist growth. For the conduct of this survey were used primary and secondary data sources. The primary data were collected from a chosen sample of 188 women enterprises, 119 in Kassandra area and 69 in Samothraki area, with the help of a specially written questionnaire. In the data were applied various statistical controls. Sources for the secondary data were the Commercial and Industrial Chamber of Chalkidiki, the "Accelerators" of Samothraki, the National Statistical Service of Greece and the Internet. By the present research it is realised that women entrepreneurs in the tourist regions of Greek countryside are middle aged, married, with satisfactory education level, with experience of life in urban centre. They declare as main and exclusive occupation their enterprise and they created the enterprise with a view to satisfy their economic needs but also their wish for employment. Women enterprises are small, individual enterprises, that are activated exclusively in the tertiary sector (retail trade and services mainly), with no or limited number of employees, with small work circle and small but satisfactory incomes to the entrepreneurs. Undeniably, the contribution of women enterprises in the life of woman and her family, but also in the local society, makes very important their existence in the regions xi where they function, even if many times women enterprises may not be viable and competitive, in financial terms.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Υπαιθρος
Mass tourism
Μαζικός τουρισμός
Τουρισμός μικρής κλίμακας
Γυναικείες επιχειρήσεις
Women enterprises
Επιχειρηματικότητα
Countryside
Female Entrepreneurship
Small scale tourism
Γυναικεία επιχειρηματικότητα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-11-11T10:37:30Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γεωπονική Σχολή

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)