New stochastic models for human resource planning and their quantitive analysis

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Ανάπτυξη στοχαστικών μοντέλων και ποσοτική ανάλυση στο σχεδιασμό ανθρώπινου δυναμικού
New stochastic models for human resource planning and their quantitive analysis

Δημητρίου, Βασίλειος Α.

In the current dissertation we develop two manpower planning models that take into consideration the need of the employees to attend seminars, so as to improve their qualifications, as well as the organizations’ intention to avoid circumstances concerning unavailability in skilled personnel when needed. The first one is founded on the Markov process, whilst the second one is based on the generalized semi-Markov process. In this respect, we propose a time dependent Markov hierarchical system where the workforce demand at each time period is satisfied through internal mobility and two streams of recruitment; one coming from the outside environment and another from an auxiliary external system. For the proposed model we examine its dynamic and its asymptotic behavior. It is found that under certain assumptions, the limiting structure of the system exists and is determined. In the sequel, we study the effects of recruitment control to our model. In this context, we define its attainable structures and the sets containing these structures, i.e. attainable sets. We examine the geometrical properties of these sets and it is proved that they form convex polytopes. Moreover, by adopting the equivalent approach of describing convex polyhedral sets via inequalities, we specify the attainable sets of the model for every time point t. Next, we suggest the corresponding generalized semi Markov model for manpower planning. For the second model, referred as the Augmented Semi Markov System, we derive the equations reflecting the expected number of persons in each grade and we also investigate its limiting population structure
Στην παρούσα διατριβή αναπτύσσουμε δυο μοντέλα εργατικού δυναμικού τα οποία λαμβάνουν υπόψη απ’ τη μια πλευρά την ανάγκη των εργαζομένων να παρακολουθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια έτσι ώστε να βελτιώνουν τις προοπτικές εξέλιξής τους, και από την άλλη την πρόθεση κάθε οργανισμού να αποφύγει καταστάσεις σχετικές με την έλλειψη ειδικά καταρτισμένων ατόμων σε περιόδους υψηλής ζήτησης. Το πρώτο αναπτύσσεται με βάση την Μαρκοβιανή αλυσίδα, ενώ το δεύτερο στηρίζεται στη γενικευμένη Ήμι-Μαρκοβιανή αλυσίδα. Σε αυτό το μαθηματικό πλαίσιο, προτείνουμε αρχικά ένα μη ομογενές Μαρκοβιανό ιεραρχημένο μοντέλο (σύστημα) όπου η ζήτηση για εργατικό δυναμικό σε κάθε χρονική περίοδο ικανοποιείται από την εσωτερική κινητικότητα και δυο ροές νεοεισελθόντων: η μια από διαθέσιμα άτομα του εξωτερικού περιβάλλοντος και η άλλη από εν δυνάμει μελή που προετοιμάστηκαν σε ένα βοηθητικό σύστημα. Για το εν λόγω μοντέλο εξετάζουμε την δυναμική αλλά και την ασυμπτωτική του συμπεριφορά. Αποδεικνύουμε ότι κάτω από ορισμένες συνθήκες η οριακή πληθυσμιακή δομή του συστήματος υπάρχει και προσδιορίζεται. Έπειτα, θεωρούμε ότι είναι δυνατόν να ελέγξουμε και κατά συνέπεια να καθορίσουμε i) τις ακολουθίες των διανυσμάτων που περιέχουν τις πιθανότητες των δυο ροών εισόδου στο σύστημα, ii) τον συνολικό αριθμό ατόμων που θα προσλαμβάνονται σε αυτό σε κάθε χρονική στιγμή. Υπό αυτές τις συνθήκες, επικεντρωνόμαστε στις δομές στις οποίες μπορεί να φτάσει το σύστημά μας έπειτα από κάποια βήματα και μελετάμε, από γεωμετρική άποψη, το είδος των συνόλων που σχηματίζουν. Στη συνέχεια πετυχαίνουμε να προσδιορίσουμε πλήρως τα σύνολα αυτά με τη βοήθεια ανισοτήτων (ημιχώρων). Στο τελευταίο μέρος της διατριβής αυτής εισηγούμαστε το Ήμι-Μαρκοβιανό μοντέλο εργατικού δυναμικού, το οποίο αποτελεί γενίκευση του αντίστοιχου Μαρκοβιανού συστήματος που μελετήθηκε ως εκείνο το σημείο της διατριβής. Για το νέο Ήμι-Μαρκοβιανό μοντέλο καθορίζουμε τις εξισώσεις που προσδιορίζουν την αναμενόμενη πληθυσμιακή δομή του συστήματος και μελετούμε την ασυμπτωτική του συμπεριφορά.

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Semi-Markov chains
Ημι-Μαρκοβιανές αλυσίδες
Operations research
Limiting behaviour
Recruitment control
Markov chains
Manpower planning
Επιχειρησιακή έρευνα
Ελεγχος διανυσμάτων εισόδου
Οριακή συμπεριφορά
Σχεδιασμός ανθρώπινου δυναμικού
Μαρκοβιανές αλυσίδες
Markov processes
Εφικτές δομές
Attainability
Προγραμματισμός προσωπικού
Μαρκοβιανές ανελίξεις

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-11-12T09:27:45Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.