Διοίκηση διαχείριση του έργου "Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης-κατασκευή κτιρίου Β'" με τις αρχές της ολικής ποιότητας

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Total quality management of the construction of Megaro Mousikis Thessalonikis-construction of building B' with the applications of the prinsipals of total quality management
Διοίκηση διαχείριση του έργου "Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης-κατασκευή κτιρίου Β'" με τις αρχές της ολικής ποιότητας

Καραστέργιου, Βασιλική Νικολάου

Η διπλωματική εργασία αποτελείται από δυο μέρη. Στο πρώτο μέρος επιχειρείται να αποσαφηνιστεί ο όρος ολική ποιότητα και η σπουδαιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης της αλλά και οι έννοιες της ποιότητας, της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και των αρχών της. Στη συνέχεια, γίνεται διερεύνηση των συστημάτων ποιότητας τεχνικών εταιριών που συμμετέχουν σε δημόσια έργα και εξετάζεται η ουσιαστική σχέση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας με τη στρατηγική, η οποία υιοθετείται από μια εταιρία συμβούλων στα πλαίσια της διοίκησης διαχείρισης ενός τεχνικού έργου. Επισημαίνονται οι αλλαγές που πρέπει να συντελεστούν στην επιχείρηση προκειμένου να μπορέσει να εφαρμόσει τις αρχές της Ολικής Ποιότητας και γίνεται αναφορά στον τρόπο που οι αρχές της ολικής ποιότητας εφαρμόζονται στα τεχνικά έργα. Σκοπός του δεύτερου μέρους, είναι να παρουσιάσει το έργο «Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης – Κατασκευή κτιρίου Β΄» και να καταστεί κατανοητός ο τρόπος που μια εταιρεία επίβλεψης – διοίκησης έργου, επιβλέπει, την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του έργου ποιοτικά, ποσοτικά και χρονικά, την αλληλουχία των εργασιών καθώς και την άσκηση εποπτικού ελέγχου στην επιλογή συνεργείων κατασκευής, προμηθευτών και υλικών που θα ενσωματωθούν στο έργο, με βάση τις αρχές της ΟΠ. Τέλος, επιχειρείται μια προσπάθεια καταγραφής κάποιων προτάσεων που θα μπορούσαν να βελτιώσουν τόσο την διαδικασία του ελέγχου του έργου από την πλευρά του Τεχνικού συμβούλου, όσο και την κατασκευή από την πλευρά του εργολάβου.
This assignment consists of two parts. In the first part it is attempted to clarify the term “Total Quality”, the importance of it’s planning as well as the realization of the idea of quality and the application of Total Quality Management principals. Following, there is an exploration of the Quality certification systems that are being used in construction companies that undertake public construction works. It is also examined the relationship between Total Quality Management and the strategy used from consultants, in terms of managing a construction work. The changes that need to be done in the company in order to be able to apply Total Quality Management principals are being noticed. It is also commented the way that Total Quality Management principals are being applied in construction works. The second part aims at introducing the construction work “Thessalonica’s Concert Hall – building B” and state the way that a consultant’s company is supervising the construction works in terms of quality, quantity, time, sequel of works, as well as the highly supervision of subcontractor selection, suppliers and materials based on the T.Q.M. principals. Finally there is an attempt in registering some suggestions that could improve not only the construction supervision process on the technical consultant’s side but also the construction on the contractor’s part.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Διοίκηση
Ολική Ποιότητα
Construction
Total Quality
Construction companies
Κατασκευή
Management
Διαχείριση
Τεχνικές εταιρείες
Leading

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-11-12T12:19:06Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)