Διεθνοποίηση επιχειρήσεων, επιχειρηματική κουλτούρα, οργανωσιακά χαρακτηριστικά και επίδοση σε διεθνές επίπεδο. Διερεύνηση των εννοιών στη θεωρία και πράξη

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Internationalization of firms, enterpreneurial culture, organizational characteristics, and international performance in theoretical and empirical field
Διεθνοποίηση επιχειρήσεων, επιχειρηματική κουλτούρα, οργανωσιακά χαρακτηριστικά και επίδοση σε διεθνές επίπεδο. Διερεύνηση των εννοιών στη θεωρία και πράξη

Ουζούνογλου, Άννα Συμεών

Aim/ Objective: The development of the internationalization of firms and entrepreneurship as a scientific field is rather challenging both in theoretical and methodological level because of its complexity. This research paper focuses on specific concepts such as‘internationalization’, ‘entrepreneurship’ and ‘culture’, while it looks for those distinctive organizational characteristics, which affect on the international performance of the firms, as well. For the completion of the above objective, seven constructs have been searched empirically: entrepreneurial style, management style, market orientation, learning orientation, networking, strategy and performance.Approach & Methodology: Although in 1980 empirical researches started to develop for the exploration of the phenomenon of the Internationalization of the firms and entrepreneurship, a gap is being observed in the research of International Entrepreneurship in relation to the organizational characteristics of the firms in their whole.For the completion of the above theoretical gap, 90 scientific articles have been studied. Furthermore, an empirical research was carried out with questionnaires in 350 small and medium Greek Internationalized Firms (industries as well as firm services), in order to investigate the Entrepreneurial culture and business practices for the accomplishment of important international performance.Findings: Positive relation was observed between the international performance of the firms and the constructs which concern entrepreneurial style and management one, market orientation as well as their strategy. Research Limitations: One of the research limitations is the source of population which was used in this study.Instructions for Future Research: Future studies could focus on this particular subject and develop it even more by conducting either comparative approaches between different firm fields or comparative approaches between different nations.
Σκοπός: Η ανάπτυξη του θέματος της Διεθνοποίησης των επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας σαν κλάδος επιστήμης είναι ιδιαίτερα προκλητικός, σε θεωρητικό αλλά και σε μεθοδολογικό επίπεδο, λόγω της συνθετότητάς του. Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να αναδείξει τις έννοιες ¨διεθνοποίησης¨, ¨επιχειρηματικότητας¨, ¨κουλτούρας¨ και να ανακαλύψει τα οργανωσιακά εκείνα χαρακτηριστικά που επιδρούν στην διεθνή επίδοση των επιχειρήσεων. Για την ανάδυση του παραπάνω στόχου ερευνήθηκαν εμπειρικά εφτά constructs: το επιχειρηματικό στυλ, το διοικητικό στυλ, ο προσανατολισμός στην αγορά, ο προσανατολισμός στην μάθηση, το δίκτυο, η στρατηγική και η επίδοση. Προσέγγιση και μεθοδολογία: Μολονότι το 1980 άρχισαν να αυξάνουν εμπειρικές έρευνες για την διερεύνηση των φαινομένων της Διεθνοποίησης των επιχειρήσεων και της Επιχειρηματικότητας, παρατηρείται κενό στην έρευνα Διεθνούς Επιχειρηματικότητας αναφορικά με τα οργανωσιακά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων στο σύνολό τους. Έτσι για την συμπλήρωση του παραπάνω κενού 90 επιστημονικά άρθρα μελετήθηκαν. Επιπροσθέτως διεξήχθη εμπειρική έρευνα με ερωτηματολόγια σε 350 μικρές & μεσαίες Ελληνικές Διεθνοποιημένες επιχειρήσεις (βιομηχανικές και παροχής υπηρεσιών) με στόχο την εξέταση της επιχειρηματικής κουλτούρας και των επιχειρηματικών πρακτικών τους για την επίτευξη σημαντικής διεθνής επίδοσης. Ευρήματα: Θετική σχέση διαπιστώθηκε ανάμεσα στην διεθνή επίδοση των επιχειρήσεων και των constructs που αφορούν: το επιχειρηματικό και διοικητικό στυλ, τον προσανατολισμό στην αγορά και την στρατηγική. Ερευνητικοί περιορισμοί: Ένας από τους περιορισμούς της έρευνας είναι η πηγή του πληθυσμού που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή την μελέτη.Κατεύθυνση για μελλοντική έρευνα: Μελλοντικές μελέτες μπορούν να εστιάσουν το ενδιαφέρον τους στο συγκεκριμένο θέμα και να το εξελίξουν περισσότερο διεξάγοντας συγκριτικές προσεγγίσεις ανάμεσα σε διαφορετικούς κλάδους επιχειρήσεων ή συγκριτικές προσεγγίσεις ανάμεσα σε διαφορετικά έθνη.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Organizational characteristics
Οργανωσιακά χαρακτηριστικά
Κουλτούρα
Entrepreneurship
Επίδοση
Επιχειρηματικότητα
Διεθνοποίηση
Internationalization
Performance
Culture

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-11-12T12:31:52Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.