δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Καταιγισμοί κοσμικής ακτινοβολίας
Cosmic rary showers

Ατρείδης, Γεώργιος Βασιλείου

Οι κοσμικές ακτίνες ή κοσμική ακτινοβολία είναι μία κατηγορία ακτινοβολίας που αποτελείται από σωματίδια υψηλών ενεργειών (που κινούνται δηλαδή με υπερσχετικιστικές ταχύτητες) τα οποία παράγονται σε κάποιο μέρος του Σύμπαντος μακριά από τη Γη και προσκρούουν στην ατμόσφαιρα της Γης με ανιχνεύσιμα αποτελέσματα Η διπλωματική αναφέρεται στους καταιγισμούς που προκαλούν τα σωματίδια της κοσμικής ακτινοβολίας καθώς εισέρχονται στην ατμόσφαιρα της Γης. Αρχικά η διπλωματική περιλαμβάνει μια αναφορά στα είδη των σωματιδίων που αποτελούν την κοσμική ακτινοβολία (πρωτογενής κοσμική ακτινοβολία), στις πηγές της κοσμικής ακτινοβολίας και στην συνέχεια στην αλληλεπίδραση της κοσμικής ακτινοβολίας με την ατμόσφαιρα. Κατόπιν γίνεται μια περιγραφή και μια μαθηματική μελέτη των ηλεκτρομαγνητικών και των αδρονικών καταιγισμών. Οι Cosmic ray showers είναι καταιγισμοί που δημιουργούνται από την αλληλεπίδραση της κοσμικής ακτινοβολίας με την ατμόσφαιρα. Παρατηρήθηκαν αρχικά την δεκαετία του 1920, όταν ένα απλό ίχνος ενός φορτισμένου σωματιδίου παρατηρήθηκε να χωρίζεται σε δυο ίχνη. Οι παρατηρήσεις των καταιγισμών οδήγησαν στην ανάπτυξη της ηλεκτρομαγνητικής θεωρίας των καταιγισμών (electromagnetic cascade theory) την δεκαετία του 1930. Στην συνέχεια ακολουθεί ένας κώδικας σε mathematica που περιγράφει τον ηλεκτρομαγνητικό καταιγισμό που προκύπτει, όταν σωματίδια κοσμικής ακτινοβολίας εισέρχονται με διαφορετικές ενέργειες και σε διαφορετικά ύψη στην ατμόσφαιρα της Γης.
The cosmic rays or cosmic radiation are energetic quantum particles originating from space that impinge on Earth's atmosphere. This particles are moved with very big speeds. The results of cosmic rays are what we study. Diplomatic work is reported in the cascades that cause the particles of cosmic rays when they enter in Earth's atmosphere. Initially diplomatic includes a report in the types of particles that constitute the cosmic rays (primary cosmic rays), in the sources of cosmic rays and then in the interaction of cosmic radiation with atmosphere. Then become a description and a mathematic study for electromagnetic and hadronic showers. Cosmic ray showers are cascades that are created by the interaction of cosmic radiation with atmosphere. They were initially observed the decade 1920, when a simple trace of a particle with electric charge was observed that it is separated in two traces. The observations of the cascades led to the growth of electromagnetic showers theory (electromagnetic cascade theory) the decade 1930s. Then follows a code in mathematica that describes the electromagnetic shower that results, when particles of cosmic radiation enter with different energies and in different heights in Earth's atmosphere.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Καταιγισμοί κοσμικής ακτινοβολίας
Cosmic rary showers
Cosmic rays
Κοσμική ακτινοβολία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-11-13T07:40:45Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.