Διαφορές ηλικίας και φύλου στην ισορροπία ατόμων με νοητική καθυστέρηση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Evaluation of age and gender differences on balance of adults who are mentally retarded
Διαφορές ηλικίας και φύλου στην ισορροπία ατόμων με νοητική καθυστέρηση

Ηλιοπούλου, Σταλακτή Στέργιου

Σκοπός αυτής της έρευνας ήταν η εκτίμηση των διαφορών φύλου και ηλικίας στη στατική ισορροπία ενηλίκων ατόμων με και χωρίς Νοητική Καθυστέρηση. Ενενήντα δυο ενήλικες με Ν.Κ. (ηλικίας: 26.3±10.1 έτη) και ενενήντα δυο ενήλικες (ηλικίας: 27.2±15.8 έτη) αντίστοιχου φύλου και ηλικίας, εκτέλεσαν δύο διαφορετικές ασκήσεις αυξανόμενης δυσκολίας:την όρθια στάση για 30 δευτερόλεπτα και τη στάση στο ένα πόδι για 10 δευτερόλεπτα με το δεξί και με το αριστερό. Οι συμμετέχοντες στέκονταν με γυμνό πόδι σε μια πλατφόρμα δύναμης και αναλύθηκαν οι αποκλίσεις του Κέντρου Πίεσης των ποδιών (εύρος από άκρο σε άκρο του μέγιστου Κέντρου Πίεσης των ποδιών) και η τυπική απόκλιση του εκτοπίσματος του Κέντρου Πίεσης των ποδιών. Το κύριο αποτέλεσμα αυτής της έρευνας ήταν το ότι ο έλεγχος της στατικής ισορροπίας ήταν καλύτερος στους ενήλικες του τυπικού πληθυσμού, τόσο στο πλάγιο όσο και στο προσθιοπίσθιο επίπεδο σε σχέση με τους ενήλικες με Ν.Κ. Ωστόσο, δεν υπήρξε σημαντική επίδραση του φύλου και της ηλικίας τόσο στους ενήλικες με Ν.Κ. όσο και στον τυπικό πληθυσμό. Η μεγαλύτερη ταλάντευση εμφανίστηκε στη στάση στο ένα πόδι με το αριστερό να πατάει στο έδαφος στην ομάδα με Ν.Κ. Συμπερασματικά, από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι τα άτομα με Νοητική Καθυστέρηση εμφανίζουν μειωμένη ικανότητα ισορροπίας. Πιθανοί παράγοντες που μπορεί να οφείλεται η μειωμένη ικανότητα ισορροπίας είναι προβλήματα του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος. Το Κ.Ν.Σ είναι υπεύθυνο για την ικανότητα κινητικού ελέγχου και για την αντίληψη, τα οποία σχετίζονται με την έλλειψη της ισορροπίας των ατόμων με Νοητική Καθυστέρηση. Επομένως, η αξιολόγηση και η βελτίωση της ισορροπίας των ατόμων με Ν.Κ. κρίνεται απαραίτητη, αφού η ισορροπία είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για την ποιότητα ζωής των ατόμων, η οποία αποτελεί βασικό στοιχείο της καθημερινής τους δραστηριότητας.
The aim of this study was the evaluation of the gender and age differences of adults with and without mental retardation. Ninety two mentally retarded adults (age: 26.3±10.1 yrs) and 92 adults of the same age (age: 27.2±15.8 yrs) performed two different tasks of increasing difficulty: Normal Quiet Stance (NQS, 30 sec) and One Leg Stance (OLS, 10sec) with the right and the left foot.Participants stood barefoot on adjacent force platforms and the Center of Pressure (CoP) variations [peak-to-peak amplitude (CoPmax) and SD of the CoP displacement (CoPsd) were analyzed. The main result of this study was that static balance control was worse in mentally retarded adults not only in the sagittal but also in the medio/lateral sway in comparison with the other adults.However there was not an important influence of gender and age not only to the MR adults but also to the rest of the population. The greatest oscillation was in MR group during stance on one foot, with the left foot on the ground.Consequently, it was clearly shown from the MR people have decreased ability of balance. Possible factors of this decreased ability of balance, are problems in the Central Neurological System. The CNS is responsible for the ability to control movements and also for the conception with which the lack of balance of MR people is closely connected.Therefore the evaluation and improvement of the balance of MR people is essential since balance is a very important factor for the quality of life of these people, which is a basic element of their daily activity.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Διαφορές ηλικίας και φύλου
Body sway
Στατική ισορροπία
Στάση στο ένα πόδι
One leg stance
Ορθια στάση
Normal quiet stance
Mental retardation
Static balance control
Νοητική καθυστέρηση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-11-13T10:42:06Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.