Παράγοντες που επηρεάζουν τον βαθμό κατάκτησης της αναγνωστικής δεξιότητας στην Α' τάξη του δημοτικού σχολείου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Factors influencing the degree of acquiring of reading skills in the first class of primary school
Παράγοντες που επηρεάζουν τον βαθμό κατάκτησης της αναγνωστικής δεξιότητας στην Α' τάξη του δημοτικού σχολείου

Θωμά, Χριστιάννα Παύλου

The task deals with the factors influencing the acquiring of reading skills in the first class of primary school. There is a differentation between in born (of course psychological characteristics of a child and readiness of learning) and outside factofs (social, family and school environment). The value of these factors in acquiring the first child's reading was studied in a research at primary schools through a questionnaire given to teachers
Η εργασία ασχολείται με τους παράγοντες που επηρεάζουν την κατάκτηση αναγνωστικής δεξιότητας στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Γίνεται διάκριση των ενδογενών παραγόντων (φυσικά και ψυχολογικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του παιδιού και ετοιμότητά του για μάθηση) και των εξωγενών παραγόντων (κοινωνικό, οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον). Η αξία αυτών των παραγόντων στην κατάκτηση της πρώτης ανάγνωσης από το παιδί, μελετήθηκε με έρευνα στα δημοτικά σχοεία μέσω ενός ερωτηματολογίου που δόθηκε στους δαακάλους/ες

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Αναγνωστική ικανότητα
Καλλιέργεια αναγνωστικής ικανότητας
Ανάγνωση στην παιδική ηλικία
Προσχολική και σχολική ανάγνωση
Παράγοντες αναγνωστικής δεξιότητας
Factors of reading skills
Reading ability
Reading at childhood
Development of reading ability
Improvement of reading ability
Ανάπτυξη αναγνωστικής ικανότητας
Preschool and school reading

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-11-13T10:56:04Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Επιστήμες γλώσσας και επικοινωνίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.