ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Λακιάρα, Αθηνά Κωνσταντίνου

Το θέμα της διατριβής αυτής είναι η ανάλυση δεδομένων αναλογιών και η εφαρμογή των δεδομένων αυτών στον καθορισμό απαιτήσεων για την ποιότητα λογισμικού. Συγκεκριμένα, τα δεδομένα αναλογιών αποτελούνται από διανύσματα τα στοιχεία των οποίων είναι περιεκτικότητες ή αναλογίες ενός ευρύτερου συνόλου. Η ιδιαιτερότητά τους έγκειται στο ότι το άθροισμά τους υπόκειται στον περιορισμό μιας σταθεράς, ίσης με τη μονάδα για περιεκτικότητες, ή ίσης με 100 για ποσοστά. Μεταξύ αναλογιών των οποίων οι αριθμητές και παρονομαστές περιέχουν κοινά τμήματα, εμφανίζονται πλαστές συσχετίσεις και συνεπώς, δεν είναι εφαρμόσιμη η κλασσική πολυμεταβλητή ανάλυση. Σκοπός της διατριβής είναι να ερευνηθεί η φύση των δεδομένων αναλογιών και να αναλυθούν πραγματικά δεδομένα τέτοιου τύπου με τα κατάλληλα προγράμματα. Αρχικά, στο πρώτο τμήμα της διατριβής αυτής γίνεται μελέτη της βιβλιογραφίας που αφορά βασικές έννοιες και ορισμούς των δεδομένων αναλογιών. Στη συνέχεια, αναλύονται οι μέθοδοι επεξεργασίας, οι θεμελιώδεις πράξεις των δεδομένων αναλογιών και οι τρεις μετασχηματισμοί λογαριθμημένων λόγων. Στο δεύτερο τμήμα της διατριβής γίνεται περιγραφή του σχετικού προγράμματος Codapack και παρουσιάζεται αναλυτικά η πρακτική εφαρμογή όλων των δυνατοτήτων του προγράμματος αυτού σε δεδομένα από ερωτηματολόγια ιεράρχησης απαιτήσεων λογισμικού. Τέλος, με τη βοήθεια του προγράμματος SPSS, γίνεται πλήρης ανάλυση των μετασχηματισμένων δεδομένων που προέκυψαν απ’ το Codapack και συνάγονται τα αντίστοιχα συμπεράσματα
The subject of this thesis is compositional data analysis and application in requirements prioritization for software’s quality. Specifically, compositional data consist of vectors whose components are proportions or percentages of some whole. Their peculiarity is that their sum is constrained to be some constant, equal to 1 for proportions or equal to 100 for percentages. As between ratios whose numerators and denominators contain common parts arise spurious correlations, classical multivariate analysis is not applicable. This thesis aims to research compositional data nature and analyze real compositional data with the corresponding packages, as well. First, a survey of the related literature is presented that studies basic concepts and definitions. Next, process methods, fundamental operations and logratio transformations are discussed. In the second part of this thesis, Codapack software package is presented elaborately and is applied to compositional data derived from software requirements prioritization questionnaires. Finally, SPSS software is used in order to analyze in depth the Codapack transformed data.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Σύσταση
BIPLOT
ΔΕΝΔΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ
ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
COMPOSITIONAL DATA
COMPOSITION
BALANCE DENDROGRAM
TERNARY DIAGRAM
ΔΙΓΡΑΦΗΜΑ
CODAPACK

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-11-13T11:44:35Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.