Εφαρμογή μετάδοσης οπτικοακουστικής πληροφορίας υψηλής ευκρίνειας, σε πραγματικό χρόνο, μέσω ευρυζωνικού δικτύου

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Implementation of audiovisual high definition data transmission, in real time, over IP networks
Εφαρμογή μετάδοσης οπτικοακουστικής πληροφορίας υψηλής ευκρίνειας, σε πραγματικό χρόνο, μέσω ευρυζωνικού δικτύου

Κωφός, Διονύσιος Ιωάννη
Σοφός, Αθανάσιος Σωτηρίου

Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο «Εφαρμογή μετάδοσης οπτικοακουστικής πληροφορίας υψηλής ευκρίνειας, σε πραγματικό χρόνο, μέσω ευρυζωνικού δικτύου» αποσκοπεί στην περιγραφή μιας πειραματικής εφαρμογής που παράγει, μεταδίδει και αναπαράγει, σε πραγματικό χρόνο, τηλεοπτικό σήμα υψηλής ευκρίνειας HDTV και πολυκάναλο περιφερειακό ήχο, μέσω ευρυζωνικού δικτύου βασισμένου στο διαδικτυακό πρωτόκολλο IP. Αναλυτικά:  Στο 1ο κεφάλαιο περιγράφονται η πορεία της τηλεόρασης HDTV σε Ευρώπη και Αμερική, οι καινοτομίες που εισάγει και οι μελλοντικές εξελίξεις που αναμένονται στο χώρο της τηλεόρασης, αλλά και η ιδέα, οι στόχοι και η προοπτική της διενέργειας του πειράματος.  Στο 2ο κεφάλαιο αναλύονται οι απαιτήσεις και οι προδιαγραφές που πρέπει να πληροί μια τέτοια πειραματική διάταξη μετάδοσης HDTV over IP, ενώ περιγράφεται αναλυτικά ο σχεδιασμός της διάταξης και παρουσιάζονται τα διαγράμματα ελέγχου και υλοποίησης.  Στο 3ο κεφάλαιο πραγματοποιείται εκτενής αναφορά στα πρότυπα επικοινωνίας και κωδικοποίησης που χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή, ενώ παρουσιάζονται κάποια συστήματα (κωδικοποιητής, μικροφωνικό σύστημα) και οι λειτουργίες τους.  Στο 4ο κεφάλαιο αναλύονται η δικτυακή διασύνδεση, που επιτρέπει τη μετάδοση του οπτικοακουστικού σήματος, όπως επίσης και οι τεχνολογίες διασύνδεσης και μετάδοσης. Ακόμη, περιγράφεται η μετάδοση σε πολλαπλούς χρήστες (multicast) και το δίκτυο της ΕΔΕΤ, που αποτέλεσε το δίκτυο πάνω στο οποίο υλοποιήθηκε η πειραματική εφαρμογή.  Στο 5ο κεφάλαιο περιγράφονται οι εργαστηριακοί έλεγχοι του συστήματος μετάδοσης, που πραγματοποιήθηκαν προσομοιώνοντας το δίκτυο, μέσω κατάλληλου λογισμικού, σε περιβάλλον Linux, ενώ παρατίθενται τόσο η διαδικασία αξιολόγησης και μέτρησης της ποιότητας, όσο και τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων δοκιμών.  Στο 6ο κεφάλαιο περιγράφονται λεπτομερώς οι δοκιμαστικές και επίσημες μεταδόσεις που πραγματοποιήθηκαν, αλλά και η δομή και τα χαρακτηριστικά του συστήματος παραγωγής και μετάδοσης, παραθέτοντας επίσης διαγράμματα του χώρου, όπου διαδραματίζονται τα πολιτιστικά γεγονότα που μεταδίδονται. Στόχο της συγκεκριμένης εργασίας αποτελεί η πλήρης περιγραφή και ανάλυση του πειράματος που πραγματοποιήθηκε, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν και η παράθεση συμπερασμάτων και προτάσεων, που αφορούν στη συγκεκριμένη πειραματική διάταξη, αλλά και σε άλλες που θα αναπτυχθούν στο μέλλον.
The present postgraduate thesis titled “Application of Real‐time Transmission of High Definition Audiovisual Information over a Broadband Network” aims at the description of an experimental application that provides real‐time production, transmission and playback, of High Definition TV signal and surround sound, over a broadband IP (Internet Protocol) network. In more details:  The 1st chapter describes the historical development of HDTV in Europe and the United States, the innovations around this technology and the future of television and home entertainment, but also the idea, the objectives and the prospect beyond this project.  The 2nd chapter analyzes the requirements and the specifications for this experimental application of HDTV over IP transmission. There is also described, in detail, the planning of the system, presenting the control and implementation diagrams.  The 3rd chapter contains an extensive report on the communication and coding standards that are associated with the application, while there are presented certain systems (encoder, microphone system) and their operations.  The 4th chapter analyzes the network interconnection, which allows the transmission of the audiovisual signal, as also the technologies beyond connection and transmission. Additionally, there are described the transmission to multiple users (multicast) and the GRNET network, that constituted the network on which the application was based on.  The 5th chapter describes the laboratorial tests of the transmission system, simulating the network, via suitable software in Linux environment, while there are mentioned the process of quality evaluation and measurement, and also the test results and conclusions.  The 5th chapter describes in detail the test and official transmissions that took place, but also the production and transmission system structure and characteristics, involving also diagrams of the places, where the cultural events, that were transmitted, took place. This particular thesis’ objective is the complete description and analysis of the experiment, the evaluation of its results and the citation of conclusions and proposals, associated with this particular experimental application, but also with other applications that will be developed in the future.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

ΕΔΕΤ
Μετάδοση
HDTV over IP
Πολυκάναλος ήχος
Υψηλή ευκρίνεια
GRNET
Surround sound
Ψηφιακή τηλεόραση
RTP

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-11-18T09:41:32Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)