Μελέτες τεκμηρίωσης των εσωτερικών συστημάτων διαβάθμισης

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Validations internal ratings based
Μελέτες τεκμηρίωσης των εσωτερικών συστημάτων διαβάθμισης

Παρμακίδου, Κωνσταντία Αθανάσιου

Rating systems are a cornerstone for the calculation of banks’ regulatory capital charge in the internal ratings-based (IRB) approach of the revised Framework (Basel II) because they are the basis for the determination of a borrower’s probability of default (PD). The PD and the other two risk components, loss given default (LGD) and exposure at default (EAD), are key input parameters to the regulatory capital calculation. As a consequence, validation of these three parameters and the underlying rating system is a key component of the supervisory review process. Explicit requirements in the revised Framework underline the need to validate internal rating systems. Banks must demonstrate to their supervisor that they can assess the performance of their risk estimation systems consistently and meaningfully. The design of a validation methodology depends on the type of rating system. Rating systems can differ in various ways, depending on the borrower type, the materiality of the exposure, the dynamic properties of the rating methodology (e.g. point-in-type vs. through-the cycle) and the availability of default data and external credit-quality assessments (external ratings , vendor models ). As a consequence, validation is a relatively complex issue and requires a good understanding of of the rating system and its properties. The following studies summarise the work of the Validation Group. This group was formed by the Research Task Force to explore validation methodologies for rating systems from a theoretical perspective and to assess current validation practices in the banking industry.
Τα συστήματα διαβάθμισης αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο για τον υπολογισμό των ρυθμιστικών εξόδων κεφαλαίου των τραπεζών στην προσέγγιση «βάσει εσωτερικής διαβάθμισης» (internal ratings-based, IRB) του αναθεωρημένου Πλαισίου (Bασιλεία II), καθώς αποτελούν τη βάση για τον καθορισμό της πιθανότητας μη αποπληρωμής (probability of default, PD) ενός δανειολήπτη. Η PD και οι άλλες δύο παράμετροι κινδύνου, η ζημία λόγω δεδομένης μη αποπληρωμής (loss given default, LGD) και η έκθεση στον κίνδυνο λόγω μη αποπληρωμής (exposure at default, EAD) αποτελούν βασικά δεδομένα στον υπολογισμό του ρυθμιστικού κεφαλαίου. Κατά συνέπεια, η τεκμηρίωση των τριών αυτών παραγόντων και του υποκείμενου συστήματος διαβάθμισης αποτελεί σημαντικό τμήμα της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου. Η ανάγκη τεκμηρίωσης των εσωτερικών συστημάτων διαβάθμισης υπογραμμίζεται από το αναθεωρημένο Πλαίσιο με σαφείς απαιτήσεις. Οι τράπεζες πρέπει να είναι σε θέση να επιδείξουν στον επόπτη τους ότι μπορούν να αξιολογήσουν την απόδοση των εσωτερικών τους αποτιμήσεων και των συστημάτων εκτίμησης κινδύνου τους με συνέπεια και ορθότητα Ο σχεδιασμός μιας μεθοδολογίας τεκμηρίωσης εξαρτάται από τον τύπο του συστήματος διαβάθμισης. Τα συστήματα διαβάθμισης διαφέρουν μεταξύ τους με ποικίλους τρόπους, ανάλογα με τον τύπο του δανειολήπτη, την υλικότητα της έκθεσης, τα δυναμικά χαρακτηριστικά της μεθοδολογίας διαβάθμισης (π.χ. χρονικού σημείου (point-in-time) ή κυκλικής βάσης (through-the-cycle)), καθώς και τη διαθεσιμότητα των στοιχείων που αφορούν τις αθετήσεις και των εξωτερικών αξιολογήσεων της πιστωτικής ποιότητας (εξωτερικές αποτιμήσεις, μοντέλα πωλητή). Κατά συνέπεια, η τεκμηρίωση είναι ένα σχετικά πολύπλοκο ζήτημα και απαιτεί καλή κατανόηση του συστήματος διαβάθμισης και των χαρακτηριστικών του. Οι μελέτες που ακολουθούν συνοψίζουν τις εργασίες της Ομάδας Τεκμηρίωσης. Η ομάδα αυτή συγκροτήθηκε από Επιτελικό Σώμα Έρευνας (Research Task Force, RTF) με σκοπό τη μελέτη των μεθοδολογιών τεκμηρίωσης των συστημάτων διαβάθμισης από θεωρητική σκοπιά, καθώς και την αξιολόγηση των σημερινών μεθόδων τεκμηρίωσης στην τραπεζική βιομηχανία .

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Βασιλεια ΙΙ
Εξωτερικά συστήματα διαβάθμισης
Εντροπια
R.O.C.
Basel II
C.A.P.
Internal ratings based "IRB"

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-11-18T10:06:51Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)