Δημιουργία διδακτικού υλικού για εργαστηριακά μαθήματα διαδικτυακής δημοσιογραφίας

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Creation of educational material for internet journalism laboratory courses
Δημιουργία διδακτικού υλικού για εργαστηριακά μαθήματα διαδικτυακής δημοσιογραφίας

Λάππα, Αναστασία Χρήστου

Αντικείμενο της εργασίας αποτέλεσε η οργάνωση, συστηματοποίηση και παραγωγή υποστηρικτικού υλικού για το εργαστηριακό μάθημα «∆ιαδικτυακή ∆ηµοσιογραφία» που διδάσκεται στο Τµήµα ∆ηµοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.Συγκεκριμένα, στο περιβάλλον του Blackboard δομήθηκαν 8 ∆ιδακτικές Ενότητες (Learning Units) με πρόσθετο διδακτικό υλικό των εξής 5 κατηγοριών: Video, On line οδηγοί (tutorials), Αλληλεπιδραστικό (Interactive- Animated) υλικό, Χρήσιµες συνδέσεις (links) και Βιβλιογραφία. Επίσης, δημιουργήθηκε µία ιστοσελίδα µε θεωρητικό υλικό για τα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management Systems) και παρήχθησαν 8 εισαγωγικά video και ένα DVD-video. Παράλληλα μελετήθηκε το θεωρητικό πλαίσιο που απαντάται σε αυτές τις μορφές διδακτικών πρακτικών. Ειδικότερα, μελετήθηκαν θέματα όπως η χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, η τηλεκπαίδευση και ο συνδυασμός της µε τις παραδοσιακές μορφές διδασκαλίας. Παρουσιάστηκαν στοιχεία για την αξιοποίηση του Blackboard και γενικότερα των Συστημάτων Διαχείρισης Μάθησης (LMS) από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Τέλος, επιχειρήθηκε μια συνολική αποτίμηση του παραχθέντος υλικού.
The object of the study was the organisation, systematisation and creation of supporting material for the laboratory course “Internet Journalism” that is taught in the Journalism and Mass Communication Department of the Aristotle University of Thessaloniki. In particular, 8 Learning Units were structured in the Blackboard environment along with additional learning material of the following 5 categories: video, on-line tutorials, interactive-animated material, useful links and bibliography. In addition, a website with material about content management systems was created, 8 introductory videos and one DVD-video. In parallel, the theoretical framework that is found in these forms of learning practices was studied. More specifically, topics such as the use of ICT in education, the tele-education and its combination with traditional forms of education were studied. Data regarding the utilisation of the Blackboard and the Learning Management Systems in general by the educational institutions was presented. Lastly, an overall evaluation of the produced material was attempted.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Συστήματα διαχείρισης μάθησης
Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών
Τηλεκπαίδευση
Διαδικτυακή δημοσιογραφία
Information Communication Technologies
Learning Management Systems
Internet journalism
Tele-education
Blackboard

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-11-18T11:08:06Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)