Μελέτη συνθηκών τοξικολογικής ανάλυσης εξαρτησιογόνων ουσιών στο σίελο

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2009 (EN)
Studying the conditons of toxicological analysis of drugs of abuse in saliva
Μελέτη συνθηκών τοξικολογικής ανάλυσης εξαρτησιογόνων ουσιών στο σίελο

Τάχου, Χάϊδω-Αννα Β.

The main aim of the present study was the concentration of samples of saliva and blood from individuals who had made a recent use either of heroine or of cocaine. The samples were every hour and for five hours after the use. The samples that were collected and analyzed with toxicological methods of immunology and chromatography in order to be able to answer to the questions of the present study which are the following: 1) If there is any possibility of detection of addictive substances in the saliva, as it happens in the blood, in the urine and in other biological materials. 2) If a comparison can be made between the concentrations of the toxic substances in the saliva and in the blood, the only legally acceptable material until today. 3) If the saliva can replace the blood in the pharmacokinetics studies at least as far as the two toxic substances are concerned, the heroine and the cocaine that were checked. 4) Finally, if the saliva as a new biological material, can replace the already used blood and urine in the control of narcotic substances as a more functional material and as an easier material in the reception from individuals without specialized knowledge, as for example the police, while neither pain nor stress are used, neither a sign in the skin and of course, nor the danger of contamination
Κύριος στόχος της παρούσης μελέτης ήταν η συγκέντρωση δειγμάτων αίματος από άτομα τα οποία είχαν κάνει πρόσφατη χρήση, είτε ηρωίνης, είτε της κοκαϊνης. Η δειγματοληψία έγινε ανά ώρα και για πέντε ώρες μετά την πρώτη χρήση. Τα δείγματα που συλλέχθηκαν, αναλύθηκαν με τοξικολογικές μεθόδους ανοσοχημείας και χρωματογραφίας για να απαντηθούν τα ερωτήματα της παρούσας έρευνας, 1)εάν υπάρχει δυνατότητα ανίχνευσης εξερτησιογόνων ουσιών στο σίελο, όπως γίνεται στο αίμα, στα ούρα και σε άλλα βιολογικά υλικά, 2)εαν μπορεί να γίνει σύγκριση μεταξύ των τιμών των συγκεντρώσεων των τοξικών ουσιών στο σίελο και στο άιμα που είναι το μόνο νομικά αποδεκτό υλικό, μέχρι σήμερα, 3)εάν μπορεί ο σίλεος να αντικαταστήσει το αίμα στις φαρμακοκινητικές μελέτες τουλάχιστον για τις δύο τοξικές ουσίες ηρωίνη και κοκκαίνη που ελέγχθηκαν, 4) τέλος, εάν ο σίελος ως νέο βιολογικό υλικό, μπορεί να αντικαταστήσει τα ήση χρησιμοποιούμενα αίμα και ούρα στον έλεγχο ναρκωτικών ουσιών, ως υλικό πιο εύχρηστο και πιο εύκολο στη λήψη από άτομα χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις, όπως είναι τα αστυνομικά όργανα, αφού για τη λήψη του δεν μεσολαβεί ούτε stress (άγχος), ούτε δήξη του δέρματος και φυσικά ούτε κίνδυνος μόλυνσης

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Κοκαϊνη
Τοξικολογία
Σίελος
Blood, Plasma
Ηρωίνη
Εξαρτησιογόνες ουσίες
Drugs of abuse
Toxicology
Toxicological analysis
Σίαλος, Εξέταση
Τοξικολογική ανάλυση
Cocaine
Αίμα, Πλάσμα
Saliva
Heroin
Saliva, Examination

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-11-19T08:18:30Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ιατρική Σχολή

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)