Vendor managed inventory models and cases in multiple customers

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Μοντέλα διαχείρισης αποθεμάτων απ' τον προμηθευτή και η επέκταση τους σε πολλαπλούς πελάτες
Vendor managed inventory models and cases in multiple customers

Ζαγναφέρη, Βασιλική Γεωργίου

Nowadays, the variable productions, the rapid changes of market’s tendencies and the need for time reduction of an order’s fulfillment have made quite necessary the improvement of supply chain management. The competition between companies has become sharply intensive and has transferred from the corporate level to the level between supply chains of companies. Accordingly, the collaboration between the members of a supply chain is often an essential and also necessary condition; in order this supply chain to remain viable and competitive among others. Furthermore, the operational interdependences are imposed from the narrow margins of the market profits, the time restrictions and the requirement of maintenance low levels in inventories. An important role for the achievement of this collaboration plays the information sharing. Hence, a way of communication and the possibility of a supplier to make use of his customer’s information via its inventory management is the practice of Vendor Managed Inventory, VMI. The main objective of this master is the understanding of the term: “Vendor Managed Inventory”, the way of orders’ placement that this method is proposed and the study of alternative forms, such as the Consignment Inventory (CI) and their combination. It refers, in other words, in the integrated approach of the proposed relation between a supplier and a customer, which through co-operative processes of planning and jointly sharing of information yields profitable results in all the partners who are involved in the supply chain. The first part of this paper covers the theoretical frame of the examined subject, whereas in the second the relative mathematical models are developed, which their study proves the significant inventory cost savings that these partnerships create. More specific, in chapters 1 and 2 some introductive elements are mentioned as for the meaning of: the inventory management, the supply chain, the supply chain management. In chapter 3, the terms that have been used for the practice of Vendor Managed Inventory are given and, also, the Consignment Inventory, which is its alternative practice, is developed. The chapter 4 analyzes the aims of the VMI agreement and the procedures of import and application of this method are described extensively. In the continuity, in chapter 5, the method of orders’ placement under the VMI agreement is presented. The chapter 6 elaborates the potential advantages and disadvantages of this practice. And, in the final chapter of the first part (7o), the importance of information sharing between members of a supply chain, in order to achieve strategic alliances of inventory management, is stressed. In the second part of this paper, the mathematical forms of three agreements between a supplier and a customer are presented in order to show how they can accomplish their operations in inventory management. Finally, as extension, it will be given the modification of these forms in the case of one supplier and multiple customers.
Tα χαρακτηριστικά της νέας εποχής, μεταβλητές παραγωγές προϊόντων, αστραπιαίες αλλαγές των τάσεων της αγοράς καθώς επίσης και η ανάγκη για μείωση του χρόνου εκπλήρωσης μιας παραγγελίας, καθιστούν αναγκαία την βελτίωση της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας. O ανταγωνισμός μεταξύ εταιριών έχει γίνει ακόμα πιο επιτακτικός και έχει μεταφερθεί, πλέον, από εταιρικό επίπεδο σε επίπεδο μεταξύ εφοδιαστικών αλυσίδων των επιχειρήσεων. Έτσι, η συνεργασία μεταξύ μελών μιας εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί, συχνά, την απαραίτητη αλλά και αναγκαία προϋπόθεση, προκειμένου αυτή να παραμείνει βιώσιμη και ανταγωνιστική μεταξύ άλλων. Σημειώνεται, επιπλέον, ότι οι δια-επιχειρησιακές αλληλεξαρτήσεις επιβάλλονται, κατά κάποιο τρόπο, λόγω των στενών περιθωρίων κέρδους της αγοράς, των χρονικών περιορισμών και της απαίτησης για διατήρηση χαμηλών επιπέδων αποθεμάτων. Καθοριστικό παράγοντα για την επίτευξη αυτής της συνεργασίας αποτελεί η ανταλλαγή της πληροφόρησης. Κατ’ επέκταση, ένας τρόπος επικοινωνίας και δυνατότητας ενός προμηθευτή να κάνει χρήση των πληροφοριών του πελάτη του, μέσω της διαχείρισης των αποθεμάτων του τελευταίου, είναι η Διαχείριση Αποθεμάτων απ’ τον Προμηθευτή, ΔΑΠ. Έτσι, λοιπόν, κύριος στόχος της συγγραφής της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η κατανόηση του όρου Vendor Managed Inventory, του προτεινόμενου τρόπου παραγγελιοδοσίας που συνεπάγεται η μέθοδος αυτή, καθώς και η μελέτη των επιμέρους εναλλακτικών μορφών της, δηλαδή της Μεθόδου του Αποστελλόμενου Αποθέματος (ΜΑΑ) και του συνδυασμού αυτών των δύο. Στοχεύει, μ’ άλλα λόγια, στην ολοκληρωμένη προσέγγιση της προτεινόμενης σχέσης μεταξύ προμηθευτή και λιανέμπορου, η οποία, μέσα από συν-διαχειριζόμενες διαδικασίες προγραμματισμού και από κοινού μοίρασμα των πληροφοριών, επιφέρει θεαματικά αποτελέσματα σε όλους τους εμπλεκόμενους εταίρους μιας εφοδιαστικής αλυσίδας. Το πρώτο μέρος της εργασίας αυτής πραγματεύεται το θεωρητικό πλαίσιο για το εν λόγω εξεταζόμενο θέμα, ενώ στο δεύτερο παραθέτονται τα σχετικά μαθηματικά μοντέλα, η εξέταση των οποίων αποδεικνύει τις σημαντικές εξοικονομήσεις στο κόστος προμηθειών που αποφέρουν οι προτεινόμενες μορφές συνεργασιών. Πιο συγκεκριμένα, στα κεφάλαια 1 και 2 εξετάζονται κάποια εισαγωγικά στοιχεία, όσον αφορά στις έννοιες: της διαχείρισης προμηθειών, της εφοδιαστικής αλυσίδας, της διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας. Στο κεφάλαιο 3 αναφέρονται οι ορισμοί που έχουν χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της έννοιας: διαχείριση αποθεμάτων από τον προμηθευτή, ενώ αναπτύσσεται μία εναλλακτική πρακτική του, η Μέθοδος του Αποστελλόμενου Αποθέματος. Το κεφάλαιο 4 αναλύει τους στόχους που επιδιώκει να ικανοποιήσει η σύναψη της VMI συμφωνίας, ενώ περιγράφονται, διεξοδικώς, οι διαδικασίες εισαγωγής και εφαρμογής της μεθόδου αυτής. Εν συνεχεία, στο κεφάλαιο 5 δίνεται η μέθοδος τοποθέτησης παραγγελιών υπό τη συμφωνία της διαχείρισης αποθεμάτων απ’ τον προμηθευτή. Κατόπιν, στο κεφάλαιο 6 γίνεται μία εκτενής αναφορά στα δυνητικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που επιφέρει η μέθοδος αυτή. Στο τελευταίο κεφάλαιο του πρώτου μέρους (7ο), τονίζεται η ιδιαίτερη σημασία της ανταλλαγής πληροφόρησης μεταξύ μελών μιας εφοδιαστικής αλυσίδας για την ανάπτυξη στρατηγικών συμμαχιών για την διαχείρισης των προμηθειών. Στο δεύτερο μέρος της παρούσας εργασίας, παρουσιάζονται τρία μαθηματικά μοντέλα για τις συμφωνίες που αναπτύσσονται μεταξύ προμηθευτή και πελάτη, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις λειτουργίες διαχείρισης των αποθεμάτων τους. Τέλος, θα δοθεί, ως επέκταση των παραπάνω συμφωνιών, η μελέτη τους στην περίπτωση του ενός προμηθευτή και των πολλαπλών πελατών.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Συνεργασία Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Αποστελλόμενο απόθεμα
Ανεφοδιασμός Αποθεμάτων
Vendor Managed Inventory
Consignment Inventory
Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Supply Chain Management
Vendor
Supply Chain Coordination
Προμηθευτής
Διαχείριση αποθεμάτων από τον προμηθευτή
Inventory Sourcing

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-11-19T09:33:33Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.