Αξιολόγηση διαταραχών κινητικού συντονισμού σε παιδιά προσχολικής ηλικίας

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Evaluation of motor disorder co-ordination on preschool aged children
Αξιολόγηση διαταραχών κινητικού συντονισμού σε παιδιά προσχολικής ηλικίας

Ζαράγκας, Χαρίλαος Κωνσταντίνου

Πολλά παιδιά αποτυγχάνουν στο μάθημα της φυσικής αγωγής επειδή αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κινητική μάθηση. Ωστόσο, επειδή το μάθημα της φυσικής αγωγής ξεκινά στο δημοτικό σχολείο, κανένα παιδί με αναπτυξιακή διαταραχή του κινητικού συντονισμού ή κινητική αδεξιότητα δεν αναγνωρίζεται πριν την είσοδό του στο σχολείο. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση και η αξιολόγηση πιθανών διαταραχών στον κινητικό συντονισμό παιδιών προσχολικής ηλικίας. Στη μελέτη συμμετείχαν 412 παιδιά τεσσάρων έως έξι ετών, (208 αγόρια και 204 κορίτσια) από δημόσια νηπιαγωγεία διαφόρων περιοχών της Ηπείρου. Για την αξιολόγηση της κινητικής ικανότητας των παιδιών χρησιμοποιήθηκε η δοκιμασία ανίχνευσης διαταραχών κινητικού συντονισμού (movement ABC test των Henderson & Sugden, 1992). Από τα αποτελέσματα της έρευνας φάνηκε ότι 370 παιδιά (89,9%) δεν παρουσίασαν κανένα πρόβλημα, 14 παιδιά (3,4%) παρουσίασαν δυσκολίες, και 28 παιδιά (6,7%) παρουσίασαν κινητική αδεξιότητα. Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντικές διαφορές με τα μεγαλύτερα παιδιά να πετυχαίνουν καλύτερα σκορ (p<.05). Το ποσοστό κινητικής αδεξιότητας που καταγράφηκε στην παρούσα έρευνα (6,7%) φαίνεται να είναι σύμφωνο με το ποσοστό 5 – 10 % που αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία.
A lot of children fail in physical education lessons because they face difficulties in the motor learning. However, because the physical education lesson begins in the first grade of school, children with developmental disturbance of motor co-ordination or clumsiness are very difficult to be recognized before their entry in school. The aim of the present study was the exploration and the evaluation of possible disturbances in motor co-ordination of preschool aged children. The participants were 412 children 4 - 6 years, (208 boys and 204 girls) who attended public kindergartens of various regions of a place in Greece called Epirus. For the evaluation of motor ability “Movement Assessment Battery for Children (MABC –Henderson & Sugden, 1992)” was used. The results of the study showed that 370 children (89,9%) did not have any motor problem, 14 children (3,4%) presented difficulties, and 28 children (6,7%) presented clumsiness. The results showed that there were significant differences with the older children achieving better scores (p<.05). The rate of clumsiness that was recorded in the present study (6,7%) is in accordance with the percentages 5 - 10% that it is reported in the international bibliography.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Preschool aged children
Αναπτυξιακές διαταραχές κινητικού συντονισμού
Motor development
Προσχολική ηλικία
Κινητική ανάπτυξη
Motor coordination
Κινητική αδεξιότητα
Διαταραχές κινητικού συντονισμού
Motor clumsiness
Κινητικός συντονισμός
Disoreder motor coordination

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-11-20T08:39:20Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)