Το γυμνό στα θέατρα της Θεσσαλονίκης κατά το πέρασμα στον 21ο αιώνα (1997-2008)

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
The naked body in the teatrical stages of Thessaloniki the last decade (1997-2008)
Το γυμνό στα θέατρα της Θεσσαλονίκης κατά το πέρασμα στον 21ο αιώνα (1997-2008)

Γκούμλα, Μαρίνα Απόστολου

The present project based on the codes of the performance theory, the science that analyzes the phenomena of theatrical action, includes the collection, registration and study of primary material that concerns the local theatrical production with axis the naked body in the theatrical stages of Thessaloniki the last decade (1997-2008). The process of research concerned the collection and registration of performances’ identity that included naked, personal interviews with artists that participated in the above performances (based on a common questionnaire), the elaboration of interviews’ material and the registration of conclusions. The fundamental objective of the thesis constituted the interpretation of naked in the theatrical scene as an integral element of art implicated or not of the socio-political and his moral-economy dimension. The chapters refer upon the use and the symbolism of naked, the difficulties that the naked actor confronted with on the stage, the application of the director‘s vision, the audience‘s approval or disapproval concerning images of naked body, and the configuration of theatrical critique as mediator between the artistic project and the spectator.
Η παρούσα ερευνητική εργασία βασισμένη στους κώδικες της παραστασιολογίας, περιλαμβάνει τη συλλογή, καταγραφή και μελέτη ενός πρωτογενούς υλικού που αφορά την ντόπια θεατρική παραγωγή με άξονα το γυμνό στις θεατρικές σκηνές της Θεσσαλονίκης την τελευταία δεκαετία (1997-2008).Βασικός στόχος της μεταπτυχιακής εργασίας αποτελεί η ερμηνεία της παρουσίας του γυμνού στη θεατρική σκηνή ως ένα αναπόσπαστο στοιχείο της τέχνης απενοχοποιημένο ή όχι από την κοινωνικοπολιτική και ηθικό-οικονομική του διάσταση. Οι επιμέρους θεματικές αναφέρονται στη χρήση και την λειτουργία του γυμνού, στις δυσκολίες με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπος ο ηθοποιός, γυμνός πάνω στη σκηνή, στην εφαρμογή του καλλιτεχνικού οράματος από τον σκηνοθέτη, στην επιδοκιμασία ή αποδοκιμασία του κοινού ως δέκτη της εικόνας του γυμνού και στην διαμόρφωση της θεατρικής κριτικής ως διαμεσολαβητή ανάμεσα στο καλλιτεχνικό έργο και το θεατή.Η διαδικασία της ερευνητικής δουλειάς βασίστηκε στη συγκέντρωση και καταγραφή της ταυτότητας των παραστάσεων που περιελάμβαναν γυμνό, την προσωπική συνέντευξη με καλλιτέχνες που μετείχαν στις παραπάνω παραστάσεις (βάση ενός κοινού ερωτηματολόγιου), την επεξεργασία του υλικού των συνεντεύξεων και την καταγραφή των συμπερασμάτων που διαμορφώθηκαν.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Παραστασιολογία
Nude art
Το γυμνό
Το γυμνό στην τέχνη
The nudity in theatre
Ο ηθοποιός και το γυμνό
Το γυμνό στο θέατρο

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-11-20T10:00:54Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Θεάτρου

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)