Νιτρικά και άλλες ποιοτικές παράμετροι πόσιμων νερών του Γαλλικού ποταμού για τα έτη 2002 έως 2006

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Nitrates and other qualitaties parameters of drinking water of Gallikos river for the ages from 2002 to 2006
Νιτρικά και άλλες ποιοτικές παράμετροι πόσιμων νερών του Γαλλικού ποταμού για τα έτη 2002 έως 2006

Δαλιγκάρου, Ολυμπία Βασιλείου

Gallikos river which springs from the mountain-range of Croussia and flows into the bay of Thermaikos is of great ecological value. It has suffered an extensive exploitation of its underground water reserves and a great pollution from the solid wastes and wastewater in its river bed. In the recent years its water flow has decreased substantially, especially in the summer months. What is responsible for this condition is the numerous public and private, drinking and irrigating wells, which have been created either on its river bed itself, or in the wider area of its catchments basin. The main objective of the research was the study of the quality of the drinking water at the public wells within the watershed of Gallikos river for the parameter of nitrates and other some parameters mentioned by the legislation. It was observed that nitrate pollution increases from the estuary to the area between the municipalities of Kilkis and Croussia, while the wells of the municipality of Croussia do not show sings of nitrate pollution. Regarding the other parameters, it is remarkable the chlorine deposits at the area near its estuary, in all years of the study, due to salty sea water that comes up the river, either in the river water flow or underground, as well as the manganese heavy deposits of the areas of Nea Santa, Pedino, Mandres, Gallikos and Kilkis. The main objective of the research was the study of the quality of the drinking water at the public wells within the watershed of Gallikos river for the parameter of nitrates and other some parameters mentioned by the legislation. It was observed that nitrate pollution increases from the estuary to the area between the municipalities of Kilkis and Croussia, while the wells of the municipality of Croussia do not show sings of nitrate pollution. Regarding the other parameters, it is remarkable the chlorine deposits at the area near its estuary, in all years of the study, due to salty sea water that comes up the river, either in the river water flow or underground, as well as the manganese heavy deposits of the areas of Nea Santa, Pedino, Mandres, Gallikos and Kilkis.
Ο Γαλλικός ή Εχέδωρος είναι ένας ποταμός, με μεγάλη οικολογική αξία, ο οποίος πηγάζει από την οροσειρά Κρούσσια και εκβάλει στον Θερμαϊκό κόλπο. Ο ποταμός έχει υποστεί υπερεκμετάλλευση των υπόγειων νερών του και μεγάλη ρύπανση από την ρήψη διαφόρων στερεών και υγρών αποβλήτων στην κοίτη του. Τα τελευταία έτη εμφανίζει ελάχιστη ροή και κατά τόπους μηδενική ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Υπεύθυνος για την κατάσταση αυτή είναι ο μεγάλος αριθμός δημόσιων και ιδιωτικών γεωτρήσεων, υδρευτικών αλλά και αρδευτικών, που έχουν διανοιχτεί τόσο στην κοίτη του όσο και στην ευρύτερη περιοχή της λεκάνης απορροής του. Το κύριο αντικείμενο της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη της ποιότητας των πόσιμων νερών των υδρευτικών δημόσιων γεωτρήσεων της λεκάνης απορροής του Γαλλικού ποταμού όσον αφορά νιτρικά και άλλες παραμέτρους. Παρατηρήθηκε ότι η νιτρορύπανση αυξάνει από τις εκβολές του ποταμού ως τα όρια του Δήμου Κιλκίς και Δήμου Κρουσσίων, ενώ οι γεωτρήσεις του τελευταίου δεν παρουσιάζουν φαινόμενα νιτρορύπανσης. Όσον αφορά τις άλλες παραμέτρους, αξιόλογα είναι τα προβλήματα χλωρίου στην περιοχή των εκβολών σε όλα τα έτη εξαιτίας της εισχώρησης θαλασσινού νερού, καθώς και τα προβλήματα μαγγανίου στην περιοχή της Νέας Σάντας, Πεδινού, Μανδρών, Γαλλικού και Κιλκίς. Χρειάζεται να ληφθούν μέτρα προστασίας της περιοχής όσον αφορά την ποσότητα ρύπων που δέχεται η λεκάνη απορροής του ποταμού από σημειακές και μη πηγές ρύπανσης, και συνεχής παρακολούθηση αυτών για την εξυγίανση της περιοχής.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Πόσιμα νερά
Παράμετροι
Drinking water
Wells
Γεωτρήσεις
Parametres

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-11-20T11:01:32Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γεωπονική Σχολή

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)