Επίδραση σπερμάτων σόγιας στη χημική σύσταση, το προφίλ των λιπαρών οξέων και το CLA πρόβειου γάλακτος

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2009 (EL)
Effect of soybeans on chemical composition, fatty acid profile and CLA of ewe milk
Επίδραση σπερμάτων σόγιας στη χημική σύσταση, το προφίλ των λιπαρών οξέων και το CLA πρόβειου γάλακτος

Ελευθεριάδης, Ιωάννης Γεωργίου

Effect of soybeans on chemical composition, fatty acid profile and CLA of ewe milk.This experiment’s aim was to determine the effects of dietary full fat soybeans on milk yield, milk fatty acid composition and CLA content of ewe milk fat. Twenty four ewes of the mountain native Greek breed assigned into three treatments according to a complete randomized design fed three isonitrogenous diets (A, B and C) for 12 weeks. The control diet (A) was consisting of wheat straw, alfalfa hay, maize grain, barley grain, soybean meal and mineral and vitamin mixture. In diets B and C part of maize grain and soybean meal was replaced by full fat soybeans so that these diets contained 10% and 20% full fat soybeans, respectively.There were no differences among treatments regarding initial or final body weight of ewes, daily milk yield, milk fat, protein, lactose and SNF contents or the daily fat, protein, lactose and SNF yields, the daily Fat Corrected Milk (FCM) and Energy Corrected Milk (ECM). In contrast, there were significant differences regarding fatty acid milk content. In particular, in treatments B and C there was significant lower milk fat content for C6:0, C8:0, C10:0, 10:1n1, C11:0, C12:0, C14:0, C14:1n5 and C17:1n7 short and medium chain fatty acid while milk content for long chain fatty acids C18:0, C18:1n9trans, C18:1n9cis, C20:0 and C20:5n3 was increased compared to treatment A. Besides there was significant lower milk fat content of C16:0 and C16:1n7 fatty acids and higher content of C18:2n6cis and C18:3n3 for treatment C compared to treatments A and B. In addition, in treatments B and C there was a significant increase in monounsaturated fatty acid content, especially for oleic acid, and a decrease in saturated fatty acid content in regard with treatment A. Atherogenicity and thrombogenicity indices were also lower in treatments B and C than in treatment A. Moreover, polyunsaturated and n-6 and n-3 fatty acid content in milk fat was significantly higher in treatment C than in treatments A and B, mainly due to linoleic and linolenic acid increase in this treatment. Nevertheless, there were no differences among treatments in trans-11 C18:1 fatty acid and CLA milk fat contents. As regarding Desaturase index, there were no significant differences among treatments but this index values were higher for all three treatments compared to the typical values found in literature suggesting a possible breed feature.
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης της ενσωμάτωσης στο σιτηρέσιο προβατινών πλήρους λίπους σπερμάτων σόγιας στη γαλακτοπαραγωγή, το προφίλ των λιπαρών οξέων του γάλακτος και τη συγκέντρωση του CLA. Για τη διεξαγωγή της εργασίας χρησιμοποιήθηκαν 24 προβατίνες της εγχώριας ορεινής φυλής οι οποίες χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες σε διάταξη πλήρως τυχαιοποιημένου πειράματος. Κάθε ομάδα λάμβανε σε όλη τη διάρκεια του πειράματος ένα από τα τρία ισοαζωτούχα πειραματικά σιτηρέσια. Το σιτηρέσιο του μάρτυρα (Α) αποτελούνταν από άχυρο σίτου, σανό μηδικής, καρπό αραβοσίτου, καρπό κριθής, σογιάλευρο και μίγμα ανόργανων αλάτων και βιταμινών. Στα δύο επόμενα σιτηρέσια μέρος του καρπού αραβοσίτου και του σογιάλευρου αντικαταστάθηκε από πλήρους λίπους σπέρματα σόγιας ώστε στο ένα σιτηρέσιο (Β) να αποτελεί το 10% αυτού και στο δεύτερο (Γ) να αποτελεί το 20% αυτού. Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων σε ό,τι αφορά τη μεταβολή του σωματικού βάρους και τις παραμέτρους της γαλακτοπαραγωγής (ημερήσια απόδοση σε γάλα και χημική σύστασή του). Παρατηρήθηκαν, όμως, σημαντικές αλλαγές στο προφίλ των λιπαρών οξέων μεταξύ των επεμβάσεων Β και Γ και της ομάδας ελέγχου Α. Πιο συγκεκριμένα, στις επεμβάσεις Β και Γ υπήρχε σημαντική μείωση των C6:0, C8:0, C10:0, 10:1n1, C11:0, C12:0, C14:0, C14:1n5 και C17:1n7 λιπαρών οξέων μικρού και μέσου μήκους αλυσίδας και αντίστοιχη αύξηση των C18:0, C18:1n9trans, C18:1n9cis, C20:0 και C20:5n3 λιπαρών οξέων μεγάλου μήκους αλυσίδας.Επιπλέον για την επέμβαση Γ παρατηρήθηκε σημαντικά μικρότερη αναλογία στο λίπος του γάλακτος των C16:0 και C16:1n7 λιπαρών οξέων και σημαντικά μεγαλύτερη των C18:2n6cis και C18:3n3 λιπαρών οξέων έναντι των δύο άλλων επεμβάσεων. Επίσης στις επεμβάσεις Β και Γ παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση του ποσοστού του αθροίσματος των μονοακόρεστων λιπαρών οξέων, κυρίως του ελαϊκού οξέος, και αντίστοιχα σημαντικά μικρότερο ποσοστό για το άθροισμα των κορεσμένων λιπαρών οξέων, όπως και σημαντικά μικρότερη τιμή για τους δείκτες αθηρωμάτωσης και θρομβογένεσης. Στην επέμβαση Γ το άθροισμα των πολυακόρεστων λιπαρών οξέων ως ποσοστό των λιπαρών οξέων του λίπους του γάλακτος ήταν σημαντικά μεγαλύτερο έναντι των ομάδων Α και Β και αυτή η διαφορά αφορούσε κυρίως τη συγκέντρωση του λινελαϊκού και του λινολενικού οξέος. Αντίστοιχες διαφορές παρατηρήθηκαν και στις συγκεντρώσεις των n-6 και n-3 λιπαρών οξέων. Δεν παρατηρήθηκαν, όμως, σημαντικές διαφορές μεταξύ των επεμβάσεων στις συγκεντρώσεις του trans-11 C18:1 λιπαρού οξέος και του CLA. Σε ό,τι αφορά το δείκτη δεσατουράσης, δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων, αλλά οι τιμές που βρέθηκαν ήταν αρκετά μεγαλύτερες από αυτές που συνήθως αναφέρονται στη βιβλιογραφία και αυτό ίσως είναι ένα χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης φυλής προβάτου που χρησιμοποιήθηκε.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Soybeans
Conjugated linoleic acid (CLA)
Γάλα πρόβειο
Λιπαρά οξέα
Συζυγές λινελαϊκό οξύ (CLA)
Fatty acids
Σπέρματα σόγιας
Ewe milk

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-11-23T08:28:08Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γεωπονική Σχολή

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.