Το νέο άρθρο 16α του Ν. 2190/1920 (όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3604/2007)

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
The new article 16a of 2190/1920 Greek law
Το νέο άρθρο 16α του Ν. 2190/1920 (όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3604/2007)

Νικητίδου, Νικολέτα Χρυσόστομου

Το νέο άρθρο 16α του ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3604/2007 (παροχή εγγυήσεων, δανείων και προκαταβολών από την α.ε. σε 3ους για να αποκτήσουν μετοχές της)Η 2η κοινοτική οδηγία και η μεταφορά της στο ελληνικό δίκαιο Η οδηγία 68/2006, η τροποποίηση της 2ης κοινοτικής οδηγίας και η ενσωμάτωσή της στον 2190/1920. Σκοπός της 68/2006 και του ελληνικού άρθρου 16α. Έννοια εγγυήσεων, προκαταβολών και δανείων. οι προϋποθέσεις της $1 υπό τις οποίες είανι δυνατή η χρηματοδότηση τρίτων από την α.ε. ( εύλογοι όροι αγοράς, έκθεση ΔΣ, απόφαση ΓΣ κλπ) 16α$2- Εφαρμογή της $1 στις θυγατρικές εταιρίες και στις ο.ε. και ε.ε. στις οποίες η α.ε. είναι μέλος. $3- Τι ισχύει όταν συμβαλλόμενος εινι μέλος του ΔΣ, η μητρική εταιρία κλπ. $4 - Εξαιρέσεςι από την $1 (πιστωτικά ιδρύματα και προσωπικό της εταιρίας)
The new article 16a of the 2190/1920 greek law ( financial assistance: advances, loans and quarantees by the s.a. to third parties in view of the acquisition of its shares). The council directives 77/91 and 68/2006, their goal and their tranfer to the greek law. Significance of the terms advances, loans and quarantees. 16a$1 Conditions under which financial assistance grom the s.a. is permitted 16a$2: Application of $1 to daughter companies etc 16a$3: financial assistance to members of the admnistrative directive etc. 16a$4:exceptions from $1

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Advances
Loans
Εγγυήσεις
Προκαταβολές
Quarantees
s.a.
ν.2190/1920
Shares
Δάνεια
Ανώνυμη εταιρία
Μετοχές
Financial assistance

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-11-23T09:08:53Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)