Επιχειρηματικά σχέδια νεοσύστατης τεχνικής εταιρίας

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Business plan of a developed construction company
Επιχειρηματικά σχέδια νεοσύστατης τεχνικής εταιρίας

Ιωαννίδης, Γεώργιος Ιωάννη

Τα Επιχειρηματικά Σχέδια αφορούν επιχειρηματίες που είναι στα προγραμματικά στάδια της ενάρξεως ή της αποκτήσεως μιας επιχείρησης, αλλά και εκείνους που δημιούργησαν μια επιχείρηση χωρίς μελέτη σκοπιμότητας. Η δημιουργία ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση της απόδοσης κάθε επιχείρησης και συμβάλλει στη δομή και οργάνωση της επιχείρησης, στη λήψη αποφάσεων με βάση τους στόχους και την πολιτική αυτής, την καταγραφή, ανάλυση και κατανόηση της αγοράς, των καταναλωτών και του ανταγωνισμού και καταδεικνύει την επίτευξη ή μη των στόχων της. Επίσης, το Επιχειρηματικό Σχέδιο αντανακλά τις ιδέες και τις επιδιώξεις της επιχείρησης, ώστε οι πιθανοί επενδυτές να σχηματίσουν άποψη για το πόσο καλή είναι η προτεινόμενη επιχειρηματική ιδέα και για την ικανότητα της διοίκησης να την εκμεταλλευτεί και να την υλοποιήσει αποτελεσματικά. Σε γενικές γραμμές, το Επιχειρηματικό Σχέδιο χρησιμεύει ως εγχειρίδιο για την επιχείρηση και ως σημείο αναφοράς για πιθανούς επενδυτές και τη διοίκηση. Πολλοί επιχειρηματίες υποεκτιμούν την σπουδαιότητα της εκπόνησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Υποεκτιμούν το πόσο πολύ μπορεί να βοηθήσει ένα καλό επιχειρηματικό σχέδιο μια νέα επιχείρηση να αρχίσει ή να επεκταθεί, να σχεδιάσει για το μέλλον και γενικά να προοδεύσει. Στα κεφάλαια που ακολουθούν δίδεται το επιχειρηματικό σχέδιο μιας νέας κατασκευαστικής εταιρίας προκειμένου να φανεί η χρησιμότητα αυτού του σχεδίου γενικά και ειδικότερα στη περίπτωση μας.
Business Plans concern to entrepreneurs that are in the early stages of beginning or acquisition of enterprise, but also those that created a enterprise without a feasibility study. The development of Business Plans is an important tool for the improvement of attribution of each enterprise and contributes in the structure and organisation of enterprise, in the decision-making having as foundation the objectives and the policy of it, the recording, the analysis and comprehension of market, the consumers and competition and shows the achievement or not of its objectives. Also, the Business Plan reflects the ideas and the objectives of the venture, in order the investors, to shape a positive opinion for the proposed enterprising idea and for the faculty of administration to exploit it and to materialise it effectively. In general terms, the Business Plan is useful as handbook for the enterprise and as reference for investors and the administration of the company. Many entrepreneurs underestimate the importance of Business Plans. They underestimate the level, that a well structured Business Plan helps a new enterprise to begin or to extend, to plan the future and in general to develop. In the following chapters the Business Plan of a new construction company is given in order to show the usefulness of it in general and more specifically for our case.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Τεχνική εταιρία
Νεοσύστατη
Construction company
Business plan
Επιχειρηματικά σχέδια

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-11-23T09:44:13Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)