The collection Ordo Orbium Nobilium of Decimias Magnus Ausonius. The mulithematical character of the first intercultural work of literature

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η συλλογή Ordo Urbium Nobilium του Δέκιμου Μάγνου Αυσουνίου. Η πολυσυχνότητα του πρώτου ευρωπαϊκού διαπολιτιστικού λογοτεχνήματος
The collection Ordo Orbium Nobilium of Decimias Magnus Ausonius. The mulithematical character of the first intercultural work of literature

Διαμαντούδη, Αικατερίνη Αλκιβιάδη

This particular project has been made to present the complexity in the poems collection of Decimus Magnus Ausonius called 'Ordo Urbium Nobilium' dealing with twenty famous cities of his time , where he dedicates its longest part to Gallia , his own homeland. Specifically , we make an effort to explore which standards the poet was based on and put these particular cities on an evaluation axis , to present the historic , universal , environmental and planning importance of the cities and also to spot out the relation between Ausonius and former literary tradition. In the first part of the project several chapters are quoted which refer to the sort of literary poetry the collection is a part of , the poet΄s ideals , the relation between separate compositions and modern facts and the ideological direction of the work. There is also a reference to the title and manuscript tradition. In the second part the original passages are cited along with its translation-in modern Greek for the first time-while in the third part what follows is a commentary on particular poems as it was impossible in the procedure of this project to give a detailed account of the whole work. Thus we analyze the compositions devoted to Rome , Constantinople , Carthago , Antiochia , Alexandria , Treberi , Mediolani, Capua , Arelato , Athena and to Vourdigala. The criteria for the choice were the importance of the cities to the Empire, to the ancient world in general and to the poet himself. Moreover the competition among the cities mentioned above and Rome-the centre of the universe that time- was the motive of this choice. The project ends up with the valuation of the poems which have been worked out and a brief report over the special expressive ways of Ausonius which prove his indisputable descriptive approach along with his biographic features : both of them are parts of the Gallopoet΄s ideology focused on Rome.
Η συγκεκριμένη εργασία συνίσταται στην παρουσίαση της πολυπτυχότητας της ποιητικής συλλογής του Δέκιμου Μάγνου Αυσονίου 'Ordo Urbium Nobilium' , όπου πραγματεύεται είκοσι φημισμένες πόλεις της εποχής του , αφιερώνοντας το μεγαλύτερο μέρος σ΄ αυτές της ιδιαίτερής του πατρίδας , της Γαλλίας. Πιο συγκεκριμένα γίνεται προσπάθεια να διερευνηθούν τα κριτήρια βάσει των οποίων ο ποιητής τοποθέτησε στον αξιολογικό άξονα τις συγκεκριμένες πόλεις , να δοθεί η σημασία των πόλεων από άποψη ιστορική , κοινωνική , οικουμενική , περιβαλλοντική και πολεοδομική αλλά και να καταστεί φανερή η σχέση του Αυσονίου με την προγενέστερη λογοτεχνική παράδοση. Στο πρώτο μέρος της εργασίας παρατίθενται γενικά τα κεφάλαια που κάνουν λόγο για το λογοτεχνικό είδος στο οποίο ανήκει η συλλογή , για τα πρότυπα του ποιητή , για τη σχέση των επί μέρους συνθέσεων με τα σύγχρονα γεγονότα και για τον ιδεο- λογικό προσανατολισμό του έργου. Επίσης γίνεται αναφορά στον τίτλο και στην χειρόγραφη παράδοση. Στο δεύτερο μέρος παρατίθεται το πρωτότυπο κείμενο και η μετάφραση –η πρώτη στη νεοελληνική—ενώ στο τρίτο μέρος ακολουθεί ο σχολιασμός συγκεκριμένων ποιημάτων , εφόσον δεν ήταν δυνατόν στα πλαίσια της παρούσης εργασίας να γίνει λεπτομερής παρουσίαση του συνόλου. Έτσι αναλύονται οι συνθέσεις που αφιερώνονται στη Ρώμη , στην Κωνσταντινούπολη , στην Καρχηδόνα , στην Αντιόχεια , στην Αλεξάνδρεια , στους Τρεβήρους , στα Μεδιόλανα , στην Καπύη , στο Αρέλατο , στην Αθήνα και στα Βουρδίγαλα. Κριτήριο για τη συγκεκριμένη επιλογή ήταν η σημασία αυτών των πόλεων για την Αυτοκρατορία , για τον αρχαίο κόσμο γενικότερα αλλά και για τον ίδιο τον ποιητή. Επίσης η σχέση ανταγωνισμού των παραπάνω πόλεων με τη Ρώμη –το κέντρο του κόσμου—αποτέλεσε ένα άλλο κριτήριο για την επιλογή. Η εργασία τελειώνει με την αποτίμηση των ποιημάτων που σχολιάστηκαν και την συνοπτική παρουσίαση των ιδιαίτερων εκφραστικών μέσων του Αυσονίου που δείχνουν την αναμφισβήτητη περιγραφική του ικανότητα αλλά και το έντονο αυτοβιογραφιό στοιχείο , τα οποία ωστόσο εντάσσονται στη ρωμαιοκεντρική ιδεολογία του 'Γάλλου' ποιητή.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Decimus Magnus Ausonius
Ordo Urbium Nobilium

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-11-23T09:55:09Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.