Διερεύνηση συναρτήσεων παραγωγής σε δείγμα γεωργικών εκμεταλλεύσεων

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Estimation of production function using a sample of farms
Διερεύνηση συναρτήσεων παραγωγής σε δείγμα γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Κουτουζίδου, Γεωργία Κωνσταντίνου

Μία από τις βασικές προϋποθέσεις των συναρτήσεων παραγωγής είναι ότι όλες οι εκμεταλλεύσεις, σε μία παραγωγική διαδικασία κατά την οποία στοχεύουν στην μεγιστοποίηση των κερδών τους, αξιοποιούν πλήρως την υφιστάμενη τεχνολογία παραγωγής. Ωστόσο, όλες οι εκμεταλλεύσεις δεν λειτουργούν αποτελεσματικά, διαφέροντας ως προς το επίπεδο της τεχνικής αποτελεσματικότητας. Στη συμβατική παλινδρομική ανάλυση η διαφορά στο επίπεδο τεχνικής αποτελεσματικότητας και το έλλειμμα σε όρους τεχνικής αποτελεσματικότητας που χαρακτηρίζει τις εκμεταλλεύσεις αγνοείται, με συνέπεια οι εκτιμώμενες παράμετροι που προκύπτουν να μην αποκαλύπτουν την πραγματική σχέση εισροών-εκροών στην παραγωγική διαδικασία. Ο κύριος σκοπός αυτής της μεταπτυχιακής εργασίας ήταν η προσέγγιση της συνάρτησης παραγωγής που περιγράφει την πραγματική σχέση εισροών-εκροών, μέσω της διερεύνησης των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την εκτίμηση των συναρτήσεων παραγωγής. Με τον συνδυασμό μη-παραμετρικών και παραμετρικών μεθόδων επιχειρείται να ξεπεραστεί ο περιορισμός που τίθεται από την υπόθεση ότι όλες οι εκμεταλλεύσεις λειτουργούν αποτελεσματικά. Η μη-παραμετρική Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων (DEA) εφαρμόζεται συμπληρωματικά της παραμετρικής κλασσικής οικονομετρικής ανάλυσης, για την προσέγγιση της πραγματικής συναρτησιακής σχέσης εισροών-εκροών. Έτσι, με βάση πρωτογενή δεδομένα 365 γεωργικών εκμεταλλεύσεων, υπολογίστηκε το επίπεδο της σχετικής τεχνικής αποτελεσματικότητας των εκμεταλλεύσεων του δείγματος. Με κριτήριο το επίπεδο τεχνικής αποτελεσματικότητας οι 365 εκμεταλλεύσεις διακρίνονται σε υποδείγματα συναρτήσεων παραγωγής που στη συνέχεια εκτιμώνται. Οι εκτιμώμενοι παράμετροι της συνάρτησης παραγωγής η οποία περιλαμβάνει τις εκμεταλλεύσεις που αξιοποιούν αποτελεσματικά την υφιστάμενη τεχνολογία παραγωγής θεωρείται ότι περιγράφουν την πραγματική σχέση εισροών-εκροών. Οι συναρτήσεις παραγωγής που επιλέχθηκαν να εκτιμηθούν είναι η Cobb-Douglas και η translog συνάρτηση παραγωγής. Από τα αποτελέσματα του likelihood ratio test προέκυψε ότι η translog συνάρτηση παραγωγής αποτελεί αντιπροσωπευτικότερη απεικόνιση των δεδομένων του δείγματος. Μετά την απόρριψη της Cobb-Douglas συνάρτησης παραγωγής, εφαρμόστηκε το Chow test ώστε να ελεγχθεί η υπόθεση ότι οι παράμετροι που προκύπτουν από τη συνάρτηση παραγωγής που περιλαμβάνουν τις αποτελεσματικές εκμεταλλεύσεις διαφέρουν από αυτές που προκύπτουν από τη συνάρτηση παραγωγής που περιλαμβάνει όλες τις εκμεταλλεύσεις του δείγματος. Τα αποτελέσματα υπέδειξαν ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις παραμέτρους και πως αν δεν ληφθεί υπόψη το έλλειμμα τεχνικής αποτελεσματικότητας που ενδεχομένως χαρακτηρίζει τις εκμεταλλεύσεις κατά την εκτίμηση μιας συνάρτησης παραγωγής προκύπτουν λανθασμένα συμπεράσματα σχετικά με την περιγραφή της συναρτησιακής σχέσης. Έτσι, υποδεικνύεται από την εμπειρική ανάλυση ότι οι δύο μέθοδοι, η Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων και κλασσική οικονομετρική προσέγγιση μπορούν να εφαρμοστούν συμπληρωματικά για τη διερεύνηση των συναρτήσεων παραγωγής και την προσέγγιση της πραγματικής συναρτησιακής σχέσης εισροών-εκροών.
One of the basic assumptions when a single equation model is estimated by a production function like Cobb-Douglas or by a more flexible one like translog production function is that all farms are operating at technically efficient level. This means that all farms would produce the same output and use the same quantity of inputs. However, this is not the case. Individual farms attempt to maximize their profits, but they are not doing so due to differences in managerial abilities. Not all farms have the same entreprenuerial capacity, meaning that not all farms are technically efficient. When a production function is estimated, the differences in the efficiency level among the farms are neglected, leading to estimated parameters that do not reflect the real input-output relation in production. Hence, inefficiencies are hidden in the estimation of a production function, resulting in estimated parameters which do not have a clear economic content. The main purpose of this master thesis was to overcome this drawback of the parametric approach and to reveal the true nature of the input-output relation in production by combining parametric and non-parametric methods. In this study the non-parametric Data Envelopment Analysis (DEA) was applied as a complement to the parametric regression analysis in order to approach the production function that describes the true input-output relation in production, given the technology. By using farm accounting data from a sample of 365 farms, the DEA method was applied in order to measure the level of efficiency of these farms and to select the farms that utilize the existing technology in an efficient way. Then the production function of the efficient farms, which was expected to approach the “real” production function, was estimated in an attempt to obtain parameters that are free of technical efficiency. The functional forms of the production function estimated in this thesis were the Cobb-Douglas and the translog production function. The likelihood ratio test was applied and the translog production function proved to be the more appropriate model and an adequate representation of the sample data under examination. After rejecting confidently Cobb-Douglas in favor of the translog production function the Chow test was conducted to test if there were differences between the parameters estimated from the production function that included all the 365 farms from the initial sample and those from the production function that included only the technically efficient farms. The results indicated that there are differences in the estimated parameters, meaning that ignoring the existence of technical efficiency would not lead to parameters with clearer economic content. Thus, it is crucial in a regression analysis to take into account the presence of technical inefficiency in the farms under examination. DEA approach proved to be a very useful tool in the exposure of relations that remain hidden for the parametric approaches.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Περιβάλλουσα ανάλυση δεδομένων
Οικονομικά της παραγωγής
Production economics
Traslog production function
Εισροές-εκροές
Technical efficiency
Data envlopment analysis
Συναρτήσεις παραγωγής
Inputs-outputs
Production functions
Αντιλογαριθμική συνάρτηση παραγωγής
Τεχνική αποτελεσματικότητα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-11-23T12:43:29Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γεωπονική Σχολή

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)