Παιδική ηλικία και ελεύθερος χρόνος στα καινούρια βιβλία της γλώσσας του Δημοτικού Σχολείου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Childhood and free time in the new linguistic handbooks of Municipal School
Παιδική ηλικία και ελεύθερος χρόνος στα καινούρια βιβλία της γλώσσας του Δημοτικού Σχολείου

Λεοντάκη, Βασιλική Μιλτιάδη

Η εργασία αυτή κλήθηκε να καλύψει το ερευνητικό κενό που διαπιστώθηκε, μετά από έρευνα των παιδαγωγικών περιοδικών από το 1982 ως το 2008, αναφορικά με τη μελέτη της παιδικής ηλικίας και του ελεύθερου χρόνου στα βιβλία της γλώσσας του Δημοτικού σχολείου. Μια τέτοια έρευνα βασίζεται, καταρχήν, στην αποσαφήνιση βασικών θεωρητικών παραμέτρων. Η σημασία του σχολικού εγχειριδίου διαχρονικά, αλλά και η εξέλιξη των εγχειριδίων της γλώσσας, μας βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα τις κοινωνικές και ιστορικές συνθήκες κάτω από τις οποίες διαμορφώθηκαν τα νέα γλωσσικά εγχειρίδια που κυκλοφόρησαν το σχολικό έτος 2006-2007. Επιπλέον, προσεγγίστηκε θεωρητικά η έννοια της παιδικής ηλικίας, καθώς και του ελεύθερου χρόνου, προκειμένου να αναζητηθούν οι αναφορές των εννοιών αυτών στα γλωσσικά εγχειρίδια. Στη συνέχεια, επιλέχθηκε ως μέθοδο ανάλυσης του υλικού η θεματική ανάλυση περιεχομένου. Στα συμπεράσματα, λοιπόν, ο συνδυασμός βασικών στοιχείων της θεωρητικής συζήτησης και των αποτελεσμάτων της ανάλυσης αξιοποιείται για την κατανόηση του περιεχομένου των κειμένων των νέων γλωσσικών εγχειριδίων αναφορικά με την παιδική ηλικία και τον ελεύθερο χρόνο.
This work was called to cover the inquiring void that was realised, after researching This work was called to cover the inquiring void that was realised, after researching the pedagogic magazines from 1982 until 2008, in regard to the study of childhood and free time in the linguistic handbooks of Municipal school. Such research is based, firstly, on the clarification of basic theoretical elements. The importance of school handbook diachronically, and the development of linguistic handbooks, helped us comprehend social and historical conditions under which were shaped the new linguistic handbooks that circulated at the school year 2006-2007. Moreover, we approached theoretically the significance ofchildhood , as well as free time, so that we can search the reports of these categories in the linguistic handbooks. Afterwards, it was selected as method of a the material the thematic analysis of content. In the conclusions, therefore, the combination of basic elements of theoretical discussion and results of analysis was developed for the comprehension of content of texts of new linguistic handbooks in regard to the childhood and the free time.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Παιδική ηλικία
Ελεύθερος χρόνος
Linguistic handbooks
Free time
School handbooks
Childhood
Επικοινωνιακή προσέγγιση της γλώσσας
School policies
Σχολικό εγχειρίδιο
Γλωσσικά εγχειρίδια
Νεοσυντηρητικές πολιτικές

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-11-24T09:02:41Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.