Journalistic content on the internet: measuring interactivity, the case of the greek online press

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2009 (EN)
Προβολή δημοσιογραφικού υλικού στο διαδίκτυο: μελέτη της διαδραστικότητας των ηλεκτρονικών εκδόσεων των ελληνικών εφημερίδων
Journalistic content on the internet: measuring interactivity, the case of the greek online press

Σπυρίδου, Λία-Πασχαλία Θ.

Η δημοσιογραφία ανέκαθεν υπήρξε ευάλωτη στην τεχνολογία. Τα εγγενή τεχνολογικά χαρακτηριστικά του νέου μέσου με αιχμή του δόρατος το στοιχείο της διαδραστικότητας έχουν πυροδοτήσει πλήθος συζητήσεων και ερευνών αναφορικά με τις δυνητικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο συλλέγονται, παράγονται και καταναλώνονται οι ειδήσεις στο διαδίκτυο. Η επίδραση των επικείμενων αλλαγών επικεντρώνεται στην ανάδειξη ενός αμφίδρομου και συμμετρικού μοντέλου επικοινωνίας, στο οποίο η ροή των μηνυμάτων είναι πιο ισορροπημένη και πιο διαλογική. Μία δεκαετία περίπου μετά την εμφάνιση των πρώτων ηλεκτρονικών εφημερίδων και δεδομένου ότι η διαδραστικότητα δεν υφίσταται αυτόματα μέσω της τεχνολογίας διπλής κατεύθυνσης, αλλά από την άλλη θεωρείται η κατεξοχήν ‘επαναστατική υπόσχεση’ του διαδικτύου, η διατριβή επικεντρώνεται στους τρόπους με τους οποίους οι τεχνολογικές δυνατότητες (technological affordances) αντανακλώνται στο παραγόμενο δημοσιογραφικό προϊόν. Οι τεχνολογικές αυτές δυνατότητες στο πλαίσιο της διατριβής αναφέρονται στα ποικίλα διαδραστικά εργαλεία που μπορεί να υιοθετήσει μία ηλεκτρονική εφημερίδα. Η δημοσιογραφία κατέχει κεντρικό ρόλο όσον αφορά στη μεγιστοποίηση της δημοκρατίας τονίζοντας την έννοια του ‘ενημερωμένου πολίτη’, ο οποίος γίνεται αποδέκτης αξιόπιστων και χρήσιμων μηνυμάτων και παράλληλα συμμετέχει στο πεδίο διαλόγου και συζήτησης που δημιουργούν τα Μέσα. Εκκινώντας από τη θεώρηση ότι τα παραδοσιακά μέσα αδυνατούν να εκπληρώσουν το δημοκρατικό τους ρόλο, η δημοκρατία των διαδικτυακών Μέσων αναφέρεται σε ένα μοντέλο παραγωγής και διανομής ειδήσεων και πληροφοριών, το οποίο ενημερώνει και κινητοποιεί τα μέλη μιας κοινωνίας. Ταυτόχρονα, ο όρος αναφέρεται στην εν δυνάμει προοπτική να αναπτύξουν τα σύγχρονα μέσα ένα μεγαλύτερο αίσθημα ευθύνης απέναντι στο κοινό τους και να διευκολύνουν το δημόσιο διάλογο, αίτημα νευραλγικής σημασίας για τη δημοκρατική λειτουργία ενός πολιτικού συστήματος. Η διατριβή πρεσβεύει ότι η χρήση ποικίλων διαδραστικών εργαλείων συμβάλλει σημαντικά προς την κατεύθυνση της παραγωγής ενός βελτιωμένου δημοσιογραφικού προϊόντος. Παράλληλα, για να αποφευχθούν μονοδιάστατες και εξιδανικευμένες προσεγγίσεις του θέματος, η διατριβή λαμβάνει υπόψη τον επιχειρησιακό χαρακτήρα των Μέσων πρεσβεύοντας ότι η χρήση διαδραστικών εργαλείων μπορεί να λειτουργήσει ως μέρος της στρατηγικής διαφοροποίησης των εφημερίδων με στόχο την παραγωγή ενός ελκυστικότερου προϊόντος. Η διατριβή περιλαμβάνει εκτενή βιβλιογραφική έρευνα με στόχο τον προσδιορισμό της έννοιας της διαδραστικότητας τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε πρακτικό. Για το δεύτερο διενεργήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση με στόχο τον προσδιορισμό των διαδραστικών εργαλείων που έχουν ενσωματώσει οι διαδικτυακές εφημερίδες από το 1995 έως το 2006. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε κριτική αναδρομή σε σημαντικό όγκο εμπειρικών μελετών με αντικείμενο τη δομική διαδραστικότητα στο ψηφιακό δημοσιογραφικό προϊόν προκειμένου να εντοπιστούν οι ποικίλες μεθοδολογικές προσεγγίσεις μελέτης της έννοιας της διαδραστικότητας. Αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών ήταν η κατασκευή ενός μοντέλου μέτρησης και αξιολόγησης των επιμέρους μορφών της δομικής διαδραστικότητας στους ιστότοπους των εφημερίδων. Η καινοτομία έγκειται στο ότι για πρώτη φορά προτείνεται ένα πλήρες μοντέλο με σαφή εννοιολογική και μεθοδολογική προσέγγιση με στόχο την ποσοτική αξιολόγηση της δομικής διαδραστικότητας στο δημοσιογραφικό υλικό, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντικειμενική αξιολόγηση, και κατ’ επέκταση τη σύγκριση του διαδραστικού δείκτη και της μορφής της διαδραστικότητας των ηλεκτρονικών εφημερίδων. Η εμπειρική έρευνα της διατριβής περιλαμβάνει την εφαρμογή του μοντέλου στον ελληνικό ψηφιακό τύπο. Η βαθμολογική αξιολόγηση των ιστότοπων κατέγραψε την ενσωμάτωση αριθμητικά λίγων και χαμηλής διαδραστικής αξίας εργαλείων στους ιστότοπους των ελληνικών εφημερίδων καθώς επίσης και μία τάση ομοιογένειας στο ψηφιακό τοπίο. Επιπλέον βάσει της αξιολόγησης των ιστότοπων σε μία κλίμακα τεσσάρων διαβαθμίσεων, βρέθηκε ότι η βασική επικοινωνιακή αρχή των εφημερίδων είναι ο μονόλογος. Εντάσσοντας τη διατριβή στο τρίτο ερευνητικό ρεύμα της διαδικτυακής δημοσιογραφίας, ακολουθήθηκε ο συνδυασμός ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας. Η διενέργεια αναλυτικών συνεντεύξεων σε δημοσιογράφους που εργάζονται σε εφημερίδες του δείγματος κατέδειξε ως σημαντικότερα αίτια προς την κατεύθυνση της χαμηλής δομικής διαδραστικότητας παράγοντες οικονομικής φύσης καθώς επίσης και αιτίες που άπτονται της νοοτροπίας τόσο των δημοσιογράφων όσο και του κοινού. Ωστόσο, μέσα από τη μελέτη και ανάλυση των συνεντεύξεων διαφαίνεται μία σαφής τάση επερχόμενων αλλαγών στη λογική, το ρόλο και το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού τύπου σε συνάρτηση με το στοιχείο της διαδραστικότητας. Η έρευνα καταγράφει την πρόθεση των εκδοτών να διευρύνουν σημαντικά τον αριθμό και το είδος των διαδραστικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται στους δικτυακούς τόπους την προσεχή διετία.
Journalism has always been vulnerable to technology. The element if interactivity has provoked a big discussion regarding the way news on the web gathered, produced and consumed. The thesis focuses on the technological affordances of the web are reflected on journalistic content. The thesis proposes a model to measure interactivity and uses the model to investigate the level of structural interactivity of the greek online press. The quantitative results demonstrate the use of a small number of interactive tools and of low interactive value a qualitative research follows to explore the reasons, pointing to a number of economic, political and social explanations ad well as reasons related to the journalistic culture of Greece

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Δημοκρατία των διαδικτυακών μέσων
Διαδικτυακή δημοσιογραφία, Ελλάδα
Online journalism, Greece
Διαδυκτιακή δημοσιογραφία
Ηλεκτρονικές εφημερίδες
Διαδραστικότητα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-11-24T10:08:29Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)