Επίδραση του προγράμματος "Παραολυμπιακή ημέρα στο σχολείο" στη στάση των μαθητών ως πρός την ένταξη παιδιών με ολική ή μερική απώλεια όρασης στο σχολικό περιβάλλον

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
The effect of the implementation of the "Paraolympic school day" program on the attitudes of primary school children towards the inclusion of children with visual impairments in school environment
Επίδραση του προγράμματος "Παραολυμπιακή ημέρα στο σχολείο" στη στάση των μαθητών ως πρός την ένταξη παιδιών με ολική ή μερική απώλεια όρασης στο σχολικό περιβάλλον

Κεσσανοπούλου, Μελπομένη Αθανασίου

The purpose of this study was to examine the effect of the Paralympic School Day (PSD) program on the attitudes of 5th and 6th grade students of conventional schools toward inclusion of children with disabilities in physical education classes. The 178 children were divided into two groups: an experimental (n= 86) and a control group (n= 92). The experimental group received a day program PSD, aimed at creating awareness and understanding of people with disabilities. Children answered the CAIPE-R (Block, 1995) questionnaire modified for Greece. The questionnaire consisted of two attitude subscales: general (inclusion of a child with a disability in physical education classes) - specific (inclusion of a child with a disability in adapted sports). A 2X2 repeated measures analysis of variance was used to examine the differences in pre and post tests between the two groups. Results indicated significant differences on general attitudes of the experimental group (p<.05). It is suggested that similar programs should be implemented focused on specific attitudes.
Σκοπός της έρευνας αυτής ήταν να εξετάσει την επίδραση του εκπαιδευτικού προγράμματος της Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής, «Παραολυμπιακή Ημέρα στo Σχολείo», στις στάσεις των μαθητών Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης γενικού δημοτικού σχολείου, ως προς την ένταξη παιδιών με ολική ή μερική απώλεια όρασης στην τάξη της φυσικής αγωγής. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: πειραματική (n=124) και ομάδα ελέγχου (n=127). Το πρόγραμμα παρέμβασης, διάρκειας μιας σχολικής ημέρας, είχε ως στόχο να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές, να διαμορφώσουν αντιλήψεις και να αναπτύξουν θετικές στάσεις προς τα άτομα με ολική ή μερική απώλεια όρασης. Προϋπόθεση ήταν η ενημέρωση και ειδική εκπαίδευση όλων των συμμετεχόντων (εκπαιδευτικοί Φ.Α., δάσκαλοι, εθελοντές, αθλητές με απώλεια όρασης). Για την αξιολόγηση των στάσεων των μαθητών χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο CAIPE-R (Block, 1985), τροποποιημένο ώστε να ανταποκρίνεται στην Ελληνική πραγματικότητα.. Το ερωτηματολόγιο εξέτασε δύο παράγοντες: το γενικό παράγοντα (ένταξη παιδιoού με ολική ή μερική απώλεια όρασης στο μάθημα της φυσικής αγωγής) και τον εξειδικευμένο παράγοντα (ένταξη παιδιού με ολική ή μερική απώλεια όρασης στα αθλήματα.. Για την εξέταση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις στον παράγοντα μέτρηση (p < .05). Τα αποτελέσματα έδειξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην πειραματική ομάδα ως προς τον γενικό παράγοντα. (ένταξη παιδιών με ολική ή μερική απώλεια όρασης στο μάθημα της φυσικής αγωγής) και ως προς τη συνολική στάση των μαθητών, ενώ ως προς τον εξειδικευμένο περιάγοντα δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές. Τα κορίτσια εμφάνισαν θετικότερες στάσεις από τα αγόρια και οι μαθητές με χαμηλά επίπεδα ανταγωνισμού θετικότερες στάσεις από τους μαθητές με υψηλά επίπεδα ανταγωνισμού. Προτείνεται εφαρμογή και αξιολόγηση παρόμοιων προγραμμάτων με έμφαση στον εξειδικευμένο παράγοντα, αρχικά στα σχολεία όπου φοιτούν μαθητές με ολική ή μερική απώλεια όρασης και κατά επέκταση σε άλλα σχολεία. Προτείνονται παρόμοιες εφαρμογές ανά αναπηρία.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Οπτικές διαταραχές
Αναπηρία
Αθλήματα
Φυσική αγωγή
Inclusion
Attitude
Παραολυμπιακή ημέρα στο σχολείο
Visual impairments
Paralympic school day
Paralympic education
Ενταξη
Disability
Παραολυμπιακή εκπαίδευση
Ατομα με ολική ή μερική απώλεια όρασης
Blind and visually impaired people
Στάση
Physical education
Sports

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-11-24T10:30:57Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)