Εμπειρία και γνώση στον Αριστοτέλη

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2009 (EL)
Experience and knowledge in Aristotle
Εμπειρία και γνώση στον Αριστοτέλη

Ζαρδαβά, Κυριακή Κωνσταντίνου

Aristotle, the great philosopher, on his theory of knowledge sustain that the starting line to get knowledge is the effect of perceptible object above esthetics power of conscience. The reactivation of sensation produce perceptible pictures or imaginations, as he names them, which on their turn provoke the activity of spirit and the production of notions. So, the obtainment of knowledge presents as a total process, which we would call cognitive process, which can be comprehensible from the analysis of the significance of soul definition, that Aristotle does, and which, as it be developed into time has a starting point the genesis into conscience of visibly representation and culminate with noesis, from which appear the rationales representations or notions.
Ο Αριστοτέλης στη γνωσιοθεωρία του υποστηρίζει ότι το αφετηριακό σημείο απόκτησης γνώσης είναι η επίδραση του αισθητού αντικειμένου στη συνείδηση της αισθητής δύναμης. Η επίδραση της αίσθησης δημιουργεί αισθητές εικόνες, οι οποίες με τη σειρά τους προκαλούν την ενεργοποίηση του πνεύαμοτς και τη δημιουργία εννοιών. Η απόκτηση της γνώσης, παρουσιάζεται ως μια συνολική διαδικασία την οποία θα αποκαλούσαμε νοητική διαδικασία, όπου γίνεται κατανοητή από την ανάλυση της σημασία του ορισμού της ψυχής και η οποία έτσι όπως αναπτύσσεται έχει ως αφετηρία τη γέννηση μέσα στη συνείδηση αισθητών αναπαραστάσεων και συμβαδίζει με τη νόηση, από την οποία εμφανίζονται οι νοητικές αναπαραστάσεις ή έννοιες

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Φαντασία
Sensories perceptions
Αισθητηριακές αντιλήψεις
Soul
Μνήμη Ανάμνηση
Memory
Recollection
Fantasy
Ψυχή
Αίσθηση
Sense

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-11-24T10:49:09Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.