Ανάπτυξη μεθόδων προσδιορισμού μολύβδου και καδμίου στο μέλι: η επιβάρυνση των ελληνικών μελιών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
The development of a method to determine Cd and Pb in honey: the contamination of greek honey
Ανάπτυξη μεθόδων προσδιορισμού μολύβδου και καδμίου στο μέλι: η επιβάρυνση των ελληνικών μελιών

Γερολύμου, Ιωάννα Γεωργίου

Σκοπός της εργασίας είναι να αναπτυχθεί μέθοδος προσδιορισμού του Cd και του Pb στο μέλι και στη συνέχεια να βρεθεί η επιβάρυνση του προϊόντος από τα βαρέα αυτά μέταλλα. Έγιναν αναλύσεις μελιού από 3 αμιγείς κατηγορίες μελιού (πορτοκαλιάς, θυμαριού, πεύκου). Αναλύθηκαν επίσης εμπορικά δείγματα, που τοποθετήθηκαν σε επιβαρυμένες περιοχές από καυσαέρια και δρόμους ταχείας κυκλοφορίας. Τα δείγματα κατεργασθήκανε με τη μέθοδο της «υγρής καύσης». Στη συνέχεια, μετά την παραλαβή των διαλυτών μορφών του Cd και του Pb, το Cd ανιχνεύτηκε και μετρήθηκε σε Φασματοφωτόμετρο Ατομικής Απορρόφησης Φλόγας και ο Pb στο Φασματοφωτόμετρο Ατομικής Απορρόφησης-μονάδα ατομοποίησης φούρνου γραφίτη. Μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών μελιού παρατηρήθηκαν διαφορές στις συγκεντρώσεις του Cd και του Pb λόγω του υποστρώματος και της περιοχής από την οποία συλλέχτηκαν τα δείγματα. Οι συγκεντρώσεις στο μέλι του Cd κυμάνθηκαν από 3-25 μg/kg και του Pb από 3-62 μg/kg. Τα όρια ανίχνευσης του Cd ήταν 2 μg/kg και του Pb ήταν 1 μg/kg. Οι ανακτήσεις που βρέθηκαν ήταν ικανοποιητικές. Η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί για αναλύσεις ρουτίνας και έλεγχο της περιβαλλοντικής ρύπανσης σε επίπεδο μg/kg. Οι τιμές που βρέθηκαν στα ελληνικά μέλια είναι εντός των ορίων που έχουν καθοριστεί από την Ε.Ε. και θεωρούνται ασφαλή για τον καταναλωτή. Δείγματα μελιού που συλλέχτηκαν από περιοχές που γειτνίαζαν με αυτοκινητόδρομους ήταν περισσότερο επιβαρυμένα. Περισσότερο επιβαρυμένα ήταν επίσης τα μέλια μελιτώματος (πευκόμελο) πιθανό λόγω μεγαλύτερης έκθεσης των μελιτωδών εκκρίσεων σε αερομεταφερόμενη επιβάρυνση από εκείνη του νέκταρος.
The purpose of this study was to describe a method that allows the direct determination Cd and Pb in honey. Furthermore 92 samples of greek honeys were analyzed. The samples were monofloral honeys (pine, thymus, orange honey), sampler that were bought from the supermarket (organic and conventional) and samples that had been collected from colonies that were transferred near a heavy polluted area. For validation purposes the linearity, the sensitivity the accuracy and the mean recovery were assessed. Calibration curves have been produced for quantification and were matrix matched in order to avoid the matrix effect. The concentrations of Cd were found by flame atomic absorption spectrometry and Pb by electrothermal atomic absorption spectrometry. The levels of Cd varied from 3to25 mg/kg and Pb from 3 to 62 mg/kg. The detection limits were cd:2mg/kg and Pb mg/kg.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Honey
Cadmium
Organic honey
Βαρέα μέταλλα
Αμιγείς κατηγορίες μελιού
Lead
Μόλυβδος
Μέλι
Βιολογικό μέλι
Monofloral honey
Heavy metals
Κάδμιο

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-11-24T11:07:08Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γεωπονική Σχολή

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.