Αμεσοι φόροι και ελευθερία παροχής υπηρεσιών

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Taxes and freedom of ranging services
Αμεσοι φόροι και ελευθερία παροχής υπηρεσιών

Αγγελακοπούλου, Ζωή Μιλτιάδη

The direct taxes cause a great impact on fundamental communal freedoms such as , the freedom of rendering of the services because the imposition of taxes leads to restraint or violation of such freedoms. This phenomenon is usual towards the interior of the European Community and is caused by the exclusive competence that member- states have in the field of direct taxation . Because the European Court of Justice ascertained violation of the freedom of rendering of the services , the European Court of Justice formed wide jurisprudence , which , until now, concerns violations of the freedom of rendering of the services , caused by taxes, especially in the fields of social community, education, transportation and taxation in general.According to the judgment of European Court of Justice unfavorable tax discriminations ,direct or indirect, against the freedom of rendering of the services , are forbidden. On the other hand, the jurisprudence of the European Court of Justice permitted exceptions from the prohibition of restraints of freedom of rendering of the services in case ad hoc there are imperative reasons of general interest , such as the need of maintenance the coherence of taxation system and the assurance of the effectiveness of tax controls. To conclude, it is incumbent upon me to harmonize the legislations of member- states in the field of direct taxes.
Οι άμεσοι φόροι ασκούν μεγάλη επιρροή στις θεμελιώδεις κοινοτικές ελευθερίες , όπως η ελευθερία παροχής υπηρεσιών διότι η επιβολή τους οδηγεί σε περιορισμό ή παραβίαση των εν λόγω ελευθεριών . Το φαινόμενο αυτό είναι σύνηθες σε ενδοκοινοτικό επίπεδο και οφείλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών στην ρύθμιση του τομέα της άμεσης φορολογίας.Επειδή, διαπιστώνεται από το Δ.Ε.Κ. η παραβίαση της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών , το Δ.Ε.Κ. διέπλασε πλούσια νομολογία , η οποία ως επί το πλείστον αφορά παραβιάσεις της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών με φορολογικά μέτρα ιδίως στους τομείς της κοινωνικής ασφάλισης , της εκπαίδευσης , των μεταφορών και της φορολογίας εν γένει. Σύμφωνα με την κρίση του Δ.Ε.Κ. , απαγορεύονται οι δυσμενείς φορολογικές διακρίσεις , άμεσες ή έμμεσες , στην ελευθερία παροχής υπηρεσιών . Όμως , η νομολογία του Δ.Ε.Κ. έκρινε ως επιτρεπτές εξαιρέσεις από την απαγόρευση περιορισμού της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών για επιτακτικούς λόγους γενικού συμφέροντος , όπως η ανάγκη διατήρησης της συνοχής του φορολογικού συστήματος και η εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας των φορολογικών ελέγχων.Συμπεραίνουμε λοιπόν, ότι είναι επιβεβλημένη η εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών στον τομέα των άμεσων φόρων.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

49 SEK
Taxes
Freedom of randing services
Αρχή διατήρησης συνοχής φορολογικού συστήματος
Ελευθερία παροχής υπηρεσιών
Αμεσοι φόροι
Taxation
Αρχή αποτελεσματικόττηας φορολογικών ελέγχων
Efficiency of tax search

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-11-24T11:59:34Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)