Εκλεκτικός προσδιορισμός κυανιούχων ιόντων με την τεχνική της αυτόματης διαδοχικής έγχυσης σε συνεχή ροή διάχυσης αερίων και της εν σειρά προσθήκης προτύπου

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Selective determination of cyanides by gas diffusion stopped flow sequential injection analysis and on-line standard addition approach
Εκλεκτικός προσδιορισμός κυανιούχων ιόντων με την τεχνική της αυτόματης διαδοχικής έγχυσης σε συνεχή ροή διάχυσης αερίων και της εν σειρά προσθήκης προτύπου

Καραστογιάννη, Σοφία Χρήστου

Σκοπός της εργασίας ήταν ο αυτόματος φασματοφωτομετρικός προσδιορισμός του ιό-ντος CN- σε δείγματα πόσιμου και εμφιαλωμένου νερού, με την τεχνική SI – GD. Ο προσδιορισμός βασίζεται στην αντίδραση της νινυδρίνης με το ιόν CN- σε αλκαλικό διάλυμα Na2CO3 και το φασματοφωτομετρικό προσδιορισμό του προκύπτοντος έγχρω-μου προϊόντος στα 510 nm. Η εκλεκτικότητα της μεθόδου αυξήθηκε σημαντικά με την εν σειρά προσθήκη στο εξεταζόμενο σύστημα της τεχνικής της διάχυσης των αερίων. Μελετήθηκαν οι χημικές και οργανολογικές παράμετροι που επιδρούν στο σύστημα, καθώς επίσης ελέγχθηκε η αξιοπιστία της προτεινόμενης μεθόδου σε σχέση με τη γραμμικότητα (7,5 - 200 μg L-1 CN-), το όριο ανίχνευσης (2,5 μg L-1 CN-) και ποσοτι-κού προσδιορισμού (7,5 μg L-1 CN-), την επαναληψιμότητα και την εκλεκτικότητα. Η προτεινόμενη μέθοδος εφαρμόστηκε με επιτυχία στην ανάλυση δειγμάτων πόσιμου και εμφιαλωμένου νερού και η ακρίβειά της εκφράστηκε με πειράματα ανάκτησης μεταξύ 94,2 % και 103,6 %.
A highly selective sequential injection (SI) method for the automated determina-tion of weak-aciddissociable cyanides is reported. The analytical procedure is based on the on-line reaction of the analyte with ninhydrin in carbonate medium to form a col-oured product (λmax = 510 nm). Cyanides are removed from sample matrix by acidifica-tion through a gas-diffusion step incorporated in the SI manifold. The effect of instru-mental and chemical variables was studied. By adopting an on-line standard addition protocol, the sensitivity of the proposed method was enhanced drastically, without af-fecting the determination range. The assay was validated in terms of linearity (up to 200 g L−1), limit of detection (cL = 2.5 g L−1), limit of quantitation (cQ =7.5 g L−1), precision (sr < 2.5 % at 100 g L−1) and selectivity. High tolerance against critical species such as sulfides and thiocyanates was achieved. The applicability of the method was demonstrated by analyzing tap and mineral water samples at levels below the limits established by international E. U. and U. S. organizations. The percent recoveries were satisfactory in all cases, ranging between 94.2 % and 103.6 %.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Cyanide
Gas-diffusion
Ninhydrin
Κυανιούχα
Διαδοχική έγχυση
Sequential injection
Determination
Διάχυση αερίων
Spectrophotometry
Προσδιορισμός
Φασματοφωτομετρία
Νινυδρίνη

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-11-25T09:54:25Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)