Διάσπαση προσοχής στο Νηπιαγωγείο και η σύνδεσή της με εμφάνιση σχολικών και μαθησιακών δυσκολιών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Attention deficit problems in preschool and their connection to elarning disabilities and school problems
Διάσπαση προσοχής στο Νηπιαγωγείο και η σύνδεσή της με εμφάνιση σχολικών και μαθησιακών δυσκολιών

Λαδοπούλου, Ελένη Δημητρίου

Children introduced to the preschool environment are confronted with new demands for participation in structured situations that require attention and concentration; hence, school contexts are often those that manifest attention deficit problems. Children featuring attention deficit problems find it difficult to engage in and complete an activity while often attention deficit problems are accompanied by impulsivity and hyperactivity, behavior which is more apparent and reported more often in preschool. In extreme cases, these characteristics are connected to Attention Deficit Disorder with Hyperactivity (ADD/H). Studies have shown that this disorder is related in particular to learning disabilities. In all cases, attention deficit problems are connected to learning and the surfacing of academic difficulties during school life, a fact which makes the need for early intervention urgent. A preschool educator has got an important role since s/he is the one called upon to discern and evaluate an attention deficit problem along with planning and implementing an intervention plan. Such a routine should be based on motivation and counterbalance those factors leading to school difficulties.
Η είσοδος του παιδιού στο περιβάλλον του νηπιαγωγείου, το φέρνει αντιμέτωπο με νέες απαιτήσεις για συμμετοχή σε δομημένες καταστάσεις που απαιτούν προσοχή και συγκέντρωση γι αυτό και τα σχολικά πλαίσια είναι συχνά εκείνα που αναδύουν ένα πρόβλημα διάσπασης προσοχής. Τα χαρακτηριστικά των παιδιών με διάσπαση προσοχής είναι κυρίως η δυσκολία τους να καταπιαστούν και να ολοκληρώσουν μια δραστηριότητα ενώ συχνά η διάσπαση προσοχής συνοδεύεται από παρορμητικότητα και υπερκινητικότητα, συμπεριφορές που είναι πιο έκδηλες και αναφέρονται συχνότερα στο νηπιαγωγείο. Σε ακραίες περιπτώσεις τα χαρακτηριστικά αυτά συνδέονται με την Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με Υπερκινητικότητα. Έρευνες έχουν δείξει ότι η διαταραχή αυτή συνδέεται ειδικότερα με τις μαθησιακές δυσκολίες. Σε κάθε περίπτωση η διάσπαση προσοχής συνδέεται με την μάθηση και την εμφάνιση ακαδημαικών δυσκολιών κατά την σχολική ηλικία, γεγονός που καθιστά την ανάγκη για πρώιμη παρέμβαση επιτακτική. Ο ρόλος του νηπιαγωγού είναι σημαντικός γιατί είναι αυτός που καλείται να διακρίνει και να αξιολογήσει ένα πρόβλημα διάσπασης προσοχής καθώς και να σχεδιάσει και να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα παρέμβασης που θα βασίζεται στα κίνητρα και θα λειτουργεί αντισταθμιστικά προς τους παράγοντες εκείνους που οδηγούν σε σχολικές δυσκολίες.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Attention problems
Preschool education
Μαθησιακές δυσκολίες
Προσχολική ηλικία
Προσοχή
Attention
School problems
Learning disabilities
Διάσπαση προσοχής
Σχολικές δυσκολίες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-11-25T10:52:14Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.